தோற்றுங் கோயிலுந் பாடல் வரிகள் (torrun koyilun) இந்த பதிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது… இந்த பாடல் திருமீயச்சூர் தலம் சோழநாடு தென்கரை நாட்டில் அப்பர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது…

அருளியவர் : அப்பர்
திருமுறை : 5
நாடு : சோழநாடு தென்கரை
தலம் : திருமீயச்சூர்
சுவாமி : சகல புவனேஸ்வரர்
அம்பாள் : மின்னு மேகலையாள்

தோற்றுங் கோயிலுந்

தோற்றுங் கோயிலுந்
தோன்றிய கோயிலும்
வேற்றுக் கோயில்
பலவுள மீயச்சூர்க்
கூற்றம் பாய்ந்த
குளிர்புன் சடையாற்
கேற்றங் கோயில்கண்
டீரிளங் கோயிலே. 1

வந்த னையடைக்
கும்மடித் தொண்டர்கள்
பந்த னைசெய்து
பாவிக்க நின்றவன்
சிந்த னைதிருத்
துந்திரு மீயச்சூர்
எந்த மையுடை
யாரிளங் கோயிலே. 2

பஞ்ச மந்திர
மோதும் பரமனார்
அஞ்ச ஆனை
யுரித்தன லாடுவார்
நெஞ்சம் வாழி
நினைந்திரு மீயச்சூர்
எந்த மையுடை
யாரிளங் கோயிலே. 3

நாறு மல்லிகை
கூவிளஞ் செண்பகம்
வேறு வேறு
விரித்த சடையிடை
ஆறு கொண்டுகந்
தான்றிரு மீயச்சூர்
ஏறு கொண்டுகந்
தாரிளங் கோயிலே. 4

வெவ்வ வண்ணத்து
நாகம் வெருவவே
கவ்வ வண்ணக்
கனல்விரித் தாடுவர்
செவ்வ வண்ணந்
திகழ்திரு மீயச்சூர்
எவ்வ வண்ணம்
பிரானிளங் கோயிலே. 5

பொன்னங் கொன்றையும்
பூவணி மாலையும்
பின்னுஞ் செஞ்சடை
மேற்பிறை சூடிற்று
மின்னு மேகலை
யாளொடு மீயச்சூர்
இன்ன நாள்அக
லாரிளங் கோயிலே. 6

படைகொள் பூதத்தன்
பைங்கொன்றைத் தாரினன்
சடைகொள் வெள்ளத்தன்
சாந்தவெண் ணீற்றினன்
விடைகொ ளூர்தியி
னான்றிரு மீயச்சூர்
இடைகொண் டேத்தநின்
றாரிளங் கோயிலே. 7

ஆறு கொண்ட
சடையினர் தாமுமோர்
வேறு கொண்டதொர்
வேடத்த ராகிலுங்
கூறு கொண்டுகந்
தாளொடு மீயச்சூர்
ஏறு கொண்டுகந்
தாரிளங் கோயிலே. 8

வேதத் தானென்பர்
வேள்வியு ளானென்பர்
பூதத் தானென்பர்
புண்ணியன் றன்னையே
கீதத் தான்கிள
ருந்திரு மீயச்சூர்
ஏதந் தீர்க்கநின்
றாரிளங் கோயிலே. 9

கடுக்கண் டன்கயி
லாய மலைதனை
எடுக்க லுற்ற
இராவணன் ஈடற
விடுக்க ணின்றி
வெகுண்டவன் மீயச்சூர்
இடுக்கண் தீர்க்கநின்
றாரிளங் கோயிலே.

திருச்சிற்றம்பலம்

Leave a Comment