Sri Rama Nama Ramayanam | Nama Ramayanam In Tamil இந்த பதிவில் நீங்கள் படித்து பயன் பெறுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது… மேலும் நாம இராமாயணம் காணொளி விரைவில் இந்த பதிவில் நீங்கள் பார்ப்பதற்காக பதிவிடுவோம்…

ஶுத்தப்ரஹ்மபராத்பர ராம॥1॥

காலாத்மகபரமேஶ்வர ராம॥2॥

ஶேஷதல்பஸுகனித்ரித ராம॥3॥

ப்ரஹ்மாத்யமரப்ரார்தித ராம॥4॥

சண்டகிரணகுலமண்டன ராம॥5॥

ஸ்ரீமத்தஶரதனந்தன ராம॥6॥

கௌஸல்யாஸுகவர்தன ராம॥7॥

விஶ்வாமித்ரப்ரியதன ராம॥8॥

கோரதாடகாகாதக ராம॥9॥

மாரீசாதினிபாதக ராம॥10॥

கௌஶிகமகஸம்ரக்ஷக ராம॥11॥

ஸ்ரீமதஹல்யோத்தாரக ராம॥12॥

கௌதமமுனிஸம்பூஜித ராம॥13॥

ஸுரமுனிவரகணஸம்ஸ்துத ராம॥14॥

நாவிகதாவிதம்ருதுபத ராம॥15॥

மிதிலாபுரஜனமோஹக ராம॥16॥

விதேஹமானஸரஞ்சக ராம॥17॥

த்ர்யம்பககார்முகபஞ்சக ராம॥18॥

ஸீதார்பிதவரமாலிக ராம॥19॥

க்ருதவைவாஹிககௌதுக ராம॥20॥

பார்கவதர்பவினாஶக ராம॥21॥

ஸ்ரீமதயோத்யாபாலக ராம॥22॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம।

ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥

============

॥ அயோத்யாகாண்ட: ॥

அகணிதகுணகணபூஷித ராம॥23॥

அவனீதனயாகாமித ராம॥24॥

ராகாசந்த்ரஸமானன ராம॥25॥

பித்ருவாக்யாஶ்ரிதகானன ராம॥26॥

ப்ரியகுஹவினிவேதிதபத ராம॥27॥

தத்க்ஷாலிதனிஜம்ருதுபத ராம॥28॥

பரத்வாஜமுகானந்தக ராம॥29॥

சித்ரகூடாத்ரினிகேதன ராம॥30॥

தஶரதஸந்ததசிந்தித ராம॥31॥

கைகேயீதனயார்தித ராம॥32॥

விரசிதனிஜபித்ருகர்மக ராம॥33॥

பரதார்பிதனிஜபாதுக ராம॥34॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம।

ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥

============

॥ அரண்யகாண்ட: ॥

தண்டகாவனஜனபாவன ராம॥35॥

துஷ்டவிராதவினாஶன ராம॥36॥

ஶரபங்கஸுதீக்ஷ்ணார்சித ராம॥37॥

அகஸ்த்யானுக்ரஹவர்தித ராம॥38॥

க்ருத்ராதிபஸம்ஸேவித ராம॥39॥

பஞ்சவடீதடஸுஸ்தித ராம॥40॥

ஶூர்பணகார்த்திவிதாயக ராம॥41॥

கரதூஷணமுகஸூதக ராம॥42॥

ஸீதாப்ரியஹரிணானுக ராம॥43॥

மாரீசார்திக்ருதாஶுக ராம॥44॥

வினஷ்டஸீதான்வேஷக ராம॥45॥

க்ருத்ராதிபகதிதாயக ராம॥46॥

ஶபரீதத்தபலாஶன ராம॥47॥

கபந்தபாஹுச்சேதன ராம॥48॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம।

ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥

============

॥ கிஷ்கிந்தாகாண்ட: ॥

ஹனுமத்ஸேவிதனிஜபத ராம॥49॥

நதஸுக்ரீவாபீஷ்டத ராம॥50॥

கர்விதவாலிஸம்ஹாரக ராம॥51॥

வானரதூதப்ரேஷக ராம॥52॥

ஹிதகரலக்ஷ்மணஸம்யுத ராம॥53॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம।

ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥

============

॥ ஸுந்தரகாண்ட: ॥

கபிவரஸந்ததஸம்ஸ்ம்ருத ராம॥54॥

தத்கதிவிக்னத்வம்ஸக ராம॥55॥

ஸீதாப்ராணாதாரக ராம॥56॥

துஷ்டதஶானனதூஷித ராம॥57॥

ஶிஷ்டஹனூமத்பூஷித ராம॥58॥

ஸீதாவேதிதகாகாவன ராம॥59॥

க்ருதசூடாமணிதர்ஶன ராம॥60॥

கபிவரவசனாஶ்வாஸித ராம॥61॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம।

ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥

============

॥ யுத்தகாண்ட: ॥

ராவணனிதனப்ரஸ்தித ராம॥62॥

வானரஸைன்யஸமாவ்ருத ராம॥63॥

ஶோஷிதஸரிதீஶார்தித ராம॥64॥

விபீஷணாபயதாயக ராம॥65॥

பர்வதஸேதுனிபந்தக ராம॥66॥

கும்பகர்ணஶிரஶ்சேதக ராம॥67॥

ராக்ஷஸஸங்கவிமர்தக ராம॥68॥

அஹிமஹிராவணசாரண ராம॥69॥

ஸம்ஹ்ருததஶமுகராவண ராம॥70॥

விதிபவமுகஸுரஸம்ஸ்துத ராம॥71॥

க:ஸ்திததஶரதவீக்ஷித ராம॥72॥

ஸீதாதர்ஶனமோதித ராம॥73॥

அபிஷிக்தவிபீஷணனத ராம॥74॥

புஷ்பகயானாரோஹண ராம॥75॥

பரத்வாஜாபினிஷேவண ராம॥76॥

பரதப்ராணப்ரியகர ராம॥77॥

ஸாகேதபுரீபூஷண ராம॥78॥

ஸகலஸ்வீயஸமானத ராம॥79॥

ரத்னலஸத்பீடாஸ்தித ராம॥80॥

பட்டாபிஷேகாலங்க்ருத ராம॥81॥

பார்திவகுலஸம்மானித ராம॥82॥

விபீஷணார்பிதரங்கக ராம॥83॥

கீஶகுலானுக்ரஹகர ராம॥84॥

ஸகலஜீவஸம்ரக்ஷக ராம॥85॥

ஸமஸ்தலோகாதாரக ராம॥86॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம।

ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥

============

॥ உத்தரகாண்ட: ॥

ஆகதமுனிகணஸம்ஸ்துத ராம॥87॥

விஶ்ருததஶகண்டோத்பவ ராம॥88॥

ஸிதாலிங்கனனிர்வ்ருத ராம॥89॥

நீதிஸுரக்ஷிதஜனபத ராம॥90॥

விபினத்யாஜிதஜனகஜ ராம॥91॥

காரிதலவணாஸுரவத ராம॥92॥

ஸ்வர்கதஶம்புகஸம்ஸ்துத ராம॥93॥

ஸ்வதனயகுஶலவனந்தித ராம॥94॥

அஶ்வமேதக்ரதுதீக்ஷித ராம॥95॥

காலாவேதிதஸுரபத ராம॥96॥

ஆயோத்யகஜனமுக்தித ராம॥97॥

விதிமுகவிபுதானந்தக ராம॥98॥

தேஜோமயனிஜரூபக ராம॥99॥

ஸம்ஸ்ருதிபந்தவிமோசக ராம॥100॥

தர்மஸ்தாபனதத்பர ராம॥101॥

பக்திபராயணமுக்தித ராம॥102॥

ஸர்வசராசரபாலக ராம॥103॥

ஸர்வபவாமயவாரக ராம॥104॥

வைகுண்டாலயஸம்ஸ்தித ராம॥105॥

நித்யானந்தபதஸ்தித ராம॥106॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம॥107॥

ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥108॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம।

ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥

॥ இதி நாமராமாயணம் ஸம்பூர்ணம் ॥

ஸ்ரீ ராம ஜெயம் !!!

============

நாம ராமாயணம் விளக்கம் | What is Namaramayana ?

நாம ராமாயணம் என்பது சமஸ்கிருதத்தில் வால்மீகி முனிவரால் எழுதப்பட்ட இதிகாச ராமாயணத்தின் சுருக்கப்பட்ட பதிப்பாகும். நாம ராமாயணம் 108 ஸ்லோகங்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் முழுமையான ராமாயணத்தைப் போலவே, நாம ராமாயணத்தில் ஏழு அத்தியாயங்கள் உள்ளன, அவை பாலகாண்டம், அயோத்யாகாண்டம், கிஷ்கிந்தாகாண்டம், சுந்தர்கண்டம், யுத்தகாண்டம் மற்றும் உத்தரகாண்டம் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

தென்னிந்திய மாநிலங்களில் நாம ராமாயணம் மிகவும் பிரபலமானது. தமிழ் நாம ராமாயணம், தெலுங்கு நாம ராமாயணம், கன்னட நாம ராமாயணம் மற்றும் மலையாள நாம ராமாயணம் முறையே தமிழ்நாடு, ஆந்திரா & தெலுங்கானா, கர்நாடகா மற்றும் கேரளாவில் மிகவும் பிரபலம். இந்தி பேசும் பகுதிகளில் ராமசரிதமானஸ் பிரபலமானதால், வட இந்திய மாநிலங்களில் நாம ராமாயணம் குறைவாகவே பிரபலமாக உள்ளது. நாம ராமாயணம் என்பது துளசிதாஸ் எழுதிய ராமசரிதமானஸின் சுருக்கப்பட்ட பதிப்பு அல்ல என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

இந்த | nama ramayanam in tamil பதிவில் ஏதேனும் திருத்தங்கள் தேவைப்பட்டால், கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடவும்… மேலும் இந்த பாடலை இந்த தளத்தில் மீண்டும் படிக்க விரும்பினால் bookmark செய்து கொள்ளலாம் அல்லது பாடல் வரிகள், Hare Rama songs, Stotram நாம இராமாயணம் போன்ற வார்த்தைகளை உபயோகித்து தேடலாம்…

Leave a Comment