Sree Vishnu Sahasranama Stotram Tamil Lyrics

ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்கஸ்ர‌ நாம‌ ஸ்தோத்திரம் வரிகள் தமிழில் (Sree vishnu sahasranama stotram)

ஓம் ஶுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் |
ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத் ஸர்வவிக்னோபஶாம்தயே || 1 ||
யஸ்யத்விரதவக்த்ராத்யாஃ பாரிஷத்யாஃ பரஃ ஶதம் |
விக்னம் னிக்னம்தி ஸததம் விஶ்வக்ஸேனம் தமாஶ்ரயே || 2 ||
வ்யாஸம் வஸிஷ்ட னப்தாரம் ஶக்தேஃ பௌத்ரமகல்மஷம் |
பராஶராத்மஜம் வம்தே ஶுகதாதம் தபோனிதிம் || 3 ||

வ்யாஸாய விஷ்ணு ரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே |
னமோ வை ப்ரஹ்மனிதயே வாஸிஷ்டாய னமோ ந‌மஃ || 4 ||
அவிகாராய ஷ‌ுத்தாய னித்யாய பரமாத்மனே |
ஸதைக ரூப ரூபாய விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே || 5 ||
யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஜன்மஸம்ஸாரபம்தனாத் |
விமுச்யதே னமஸ்தஸ்மை விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே || 6 ||
ஓம் னமோ விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே |
ஷ‌்ரீ வைஷ‌ம்பாயன உவாச
ஷ‌்ருத்வா தர்மா னஷ‌ேஷேண பாவனானி ச ஸர்வஷ‌ஃ |
யுதிஷ்டிரஃ ஷ‌ாம்தனவம் புனரேவாப்ய பாஷத || 7 ||
யுதிஷ்டிர உவாச
கிமேகம் தைவதம் லோகே கிம் வா‌உப்யேகம் பராயணம்
ஸ்துவம்தஃ கம் கமர்சம்தஃ ப்ராப்னுயுர்மானவாஃ ஷ‌ுபம் || 8 ||
கோ தர்மஃ ஸர்வதர்மாணாம் பவதஃ பரமோ மதஃ |
கிம் ஜபன்முச்யதே ஜன்துர்ஜன்மஸம்ஸார பம்தனாத் || 9 ||
ஷ‌்ரீ பீஷ்ம உவாச
ஜகத்ப்ரபும் தேவதேவ மனம்தம் புருஷோத்தமம் |
ஸ்துவன்னாம ஸஹஸ்ரேண புருஷஃ ஸததோத்திதஃ || 10 ||
தமேவ சார்சயன்னித்யம் பக்த்யா புருஷமவ்யயம் |
த்யாயன் ஸ்துவன்னமஸ்யம்ஷ‌்ச யஜமானஸ்தமேவ ச || 11 ||
அனாதி னிதனம் விஷ்ணும் ஸர்வலோக மஹேஷ‌்வரம் |
லோகாத்யக்ஷம் ஸ்துவன்னித்யம் ஸர்வ துஃகாதிகோ பவேத் || 12 ||
ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்வ தர்மஜ்ஞம் லோகானாம் கீர்தி வர்தனம் |
லோகனாதம் மஹத்பூதம் ஸர்வபூத பவோத்பவம்|| 13 ||
ஏஷ மே ஸர்வ தர்மாணாம் தர்மோ‌உதிக தமோமதஃ |
யத்பக்த்யா பும்டரீகாக்ஷம் ஸ்தவைரர்சேன்னரஃ ஸதா || 14 ||
பரமம் யோ மஹத்தேஜஃ பரமம் யோ மஹத்தபஃ |
பரமம் யோ மஹத்ப்ரஹ்ம பரமம் யஃ பராயணம் | 15 ||
பவித்ராணாம் பவித்ரம் யோ மம்களானாம் ச மம்களம் |
தைவதம் தேவதானாம் ச பூதானாம் யோ‌உவ்யயஃ பிதா || 16 ||
யதஃ ஸர்வாணி பூதானி பவன்த்யாதி யுகாகமே |
யஸ்மிம்ஷ‌்ச ப்ரலயம் யாம்தி புனரேவ யுகக்ஷயே || 17 ||
தஸ்ய லோக ப்ரதானஸ்ய ஜகன்னாதஸ்ய பூபதே |
விஷ்ணோர்னாம ஸஹஸ்ரம் மே ஷ‌்ருணு பாப பயாபஹம் || 18 ||
யானி னாமானி கௌணானி விக்யாதானி மஹாத்மனஃ |
றுஷிபிஃ பரிகீதானி தானி வக்ஷ்யாமி பூதயே || 19 ||
றுஷிர்னாம்னாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய வேதவ்யாஸோ மஹாமுனிஃ ||
சம்தோ‌உனுஷ்டுப் ததா தேவோ பகவான் தேவகீஸுதஃ || 20 ||
அம்றுதாம் ஷ‌ூத்பவோ பீஜம் ஷ‌க்திர்தேவகினம்தனஃ |
த்ரிஸாமா ஹ்றுதயம் தஸ்ய ஷ‌ாம்த்யர்தே வினியுஜ்யதே || 21 ||
விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் ப்ரபவிஷ்ணும் மஹேஷ‌்வரம் ||
அனேகரூப தைத்யாம்தம் னமாமி புருஷோத்தமம் || 22 ||
பூர்வன்யாஸஃ
அஸ்ய ஷ‌்ரீ விஷ்ணோர்திவ்ய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ர மஹாமம்த்ரஸ்ய ||
ஷ‌்ரீ வேதவ்யாஸோ பகவான் றுஷிஃ |
அனுஷ்டுப் சம்தஃ |
ஷ‌்ரீமஹாவிஷ்ணுஃ பரமாத்மா ஷ‌்ரீமன்னாராயணோ தேவதா |
அம்றுதாம்ஷ‌ூத்பவோ பானுரிதி பீஜம் |
தேவகீனம்தனஃ ஸ்ரஷ்டேதி ஷ‌க்திஃ |
உத்பவஃ, க்ஷோபணோ தேவ இதி பரமோமம்த்ரஃ |
ஷ‌ம்கப்றுன்னம்தகீ சக்ரீதி கீலகம் |
ஷ‌ார்ங்கதன்வா கதாதர இத்யஸ்த்ரம் |
ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்ய இதி னேத்ரம் |
த்ரிஸாமாஸாமகஃ ஸாமேதி கவசம் |
ஆனம்தம் பரப்ரஹ்மேதி யோனிஃ |
றுதுஸ்ஸுதர்ஷ‌னஃ கால இதி திக்பம்தஃ ||
ஷ‌்ரீவிஷ‌்வரூப இதி த்யானம் |
ஷ‌்ரீ மஹாவிஷ்ணு ப்ரீத்யர்தே ஸஹஸ்ரனாம ஜபே வினியோகஃ |
கரன்யாஸஃ
விஷ‌்வம் விஷ்ணுர்வஷட்கார இத்யம்குஷ்டாப்யாம் ந‌மஃ
அம்றுதாம் ஷ‌ூத்பவோ பானுரிதி தர்ஜனீப்யாம் ந‌மஃ
ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்றுத் ப்ரஹ்மேதி மத்யமாப்யாம் ந‌மஃ
ஸுவர்ணபிம்து ரக்ஷோப்ய இதி அனாமிகாப்யாம் ந‌மஃ
னிமிஷோ‌உனிமிஷஃ ஸ்ரக்வீதி கனிஷ்டிகாப்யாம் ந‌மஃ
ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்ய இதி கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் ந‌மஃ
அம்கன்யாஸஃ
ஸுவ்ரதஃ ஸுமுகஃ ஸூக்ஷ்ம இதி ஜ்ஞானாய ஹ்றுதயாய ந‌மஃ
ஸஹஸ்ரமூர்திஃ விஷ‌்வாத்மா இதி ஐஷ‌்வர்யாய ஷ‌ிரஸே ஸ்வாஹா
ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஜிஹ்வ இதி ஷ‌க்த்யை ஷ‌ிகாயை வஷட்
த்ரிஸாமா ஸாமகஸ்ஸாமேதி பலாய கவசாய ஹும்
ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்ய இதி னேத்ராப்யாம் வௌஷட்
ஷ‌ாங்கதன்வா கதாதர இதி வீர்யாய அஸ்த்ராயபட்
றுதுஃ ஸுதர்ஷ‌னஃ கால இதி திக்பம்தஃ
த்யானம்
க்ஷீரோதன்வத்ப்ரதேஷ‌ே ஷ‌ுசிமணிவிலஸத்ஸைகதேமௌக்திகானாம்
மாலாக்லுப்தாஸனஸ்தஃ ஸ்படிகமணினிபைர்மௌக்திகைர்மம்டிதாம்கஃ |
ஷ‌ுப்ரைரப்ரைரதப்ரைருபரிவிரசிதைர்முக்தபீயூஷ வர்ஷைஃ
ஆனம்தீ னஃ புனீயாதரினலினகதா ஷ‌ம்கபாணிர்முகும்தஃ || 1 ||
பூஃ பாதௌ யஸ்ய னாபிர்வியதஸுரனிலஷ‌்சம்த்ர ஸூர்யௌ ச னேத்ரே
கர்ணாவாஷ‌ாஃ ஷ‌ிரோத்யௌர்முகமபி தஹனோ யஸ்ய வாஸ்தேயமப்திஃ |
அம்தஃஸ்தம் யஸ்ய விஷ‌்வம் ஸுர னரகககோபோகிகம்தர்வதைத்யைஃ
சித்ரம் ரம் ரம்யதே தம் த்ரிபுவன வபுஷ‌ம் விஷ்ணுமீஷ‌ம் னமாமி || 2 ||
ஓம் னமோ பகவதே வாஸுதேவாய !
ஷ‌ான்தாகாரம் புஜகஷ‌யனம் பத்மனாபம் ஸுரேஷ‌ம்
விஷ‌்வாதாரம் ககனஸத்றுஷ‌ம் மேகவர்ணம் ஷ‌ுபாம்கம் |
லக்ஷ்மீகாம்தம் கமலனயனம் யோகிபிர்த்யானகம்யம்
வம்தே விஷ்ணும் பவபயஹரம் ஸர்வலோகைகனாதம் || 3 ||
மேகஷ‌்யாமம் பீதகௌஷ‌ேயவாஸம்
ஷ‌்ரீவத்ஸாகம் கௌஸ்துபோத்பாஸிதாம்கம் |
புண்யோபேதம் பும்டரீகாயதாக்ஷம்
விஷ்ணும் வம்தே ஸர்வலோகைகனாதம் || 4 ||
ந‌மஃ ஸமஸ்த பூதானாம் ஆதி பூதாய பூப்றுதே |
அனேகரூப ரூபாய விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே || 5||
ஸஷ‌ம்கசக்ரம் ஸகிரீடகும்டலம்
ஸபீதவஸ்த்ரம் ஸரஸீருஹேக்ஷணம் |
ஸஹார வக்ஷஃஸ்தல ஷ‌ோபி கௌஸ்துபம்
னமாமி விஷ்ணும் ஷ‌ிரஸா சதுர்புஜம் | 6||
சாயாயாம் பாரிஜாதஸ்ய ஹேமஸிம்ஹாஸனோபரி
ஆஸீனமம்புதஷ‌்யாமமாயதாக்ஷமலம்க்றுதம் || 7 ||
சம்த்ரானனம் சதுர்பாஹும் ஷ‌்ரீவத்ஸாம்கித வக்ஷஸம்
ருக்மிணீ ஸத்யபாமாப்யாம் ஸஹிதம் க்றுஷ்ணமாஷ‌்ரயே || 8 ||
பம்சபூஜ
லம் – ப்றுதிவ்யாத்மனே கம்தம் ஸமர்பயாமி
ஹம் – ஆகாஷ‌ாத்மனே புஷ்பைஃ பூஜயாமி
யம் – வாய்வாத்மனே தூபமாக்ராபயாமி
ரம் – அக்ன்யாத்மனே தீபம் தர்ஷ‌யாமி
வம் – அம்றுதாத்மனே னைவேத்யம் னிவேதயாமி
ஸம் – ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசார பூஜா னமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி
ஸ்தோத்ரம்
ஹரிஃ ஓம்
விஷ‌்வம் விஷ்ணுர்வஷட்காரோ பூதபவ்யபவத்ப்ரபுஃ |
பூதக்றுத்பூதப்றுத்பாவோ பூதாத்மா பூதபாவனஃ || 1 ||
பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தானாம் பரமாகதிஃ |
அவ்யயஃ புருஷஃ ஸாக்ஷீ க்ஷேத்ரஜ்ஞோ‌உக்ஷர ஏவ ச || 2 ||
யோகோ யோகவிதாம் னேதா ப்ரதான புருஷேஷ‌்வரஃ |
னாரஸிம்ஹவபுஃ ஷ‌்ரீமான் கேஷ‌வஃ புருஷோத்தமஃ || 3 ||
ஸர்வஃ ஷ‌ர்வஃ ஷ‌ிவஃ ஸ்தாணுர்பூதாதிர்னிதிரவ்யயஃ |
ஸம்பவோ பாவனோ பர்தா ப்ரபவஃ ப்ரபுரீஷ‌்வரஃ || 4 ||
ஸ்வயம்பூஃ ஷ‌ம்புராதித்யஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வனஃ |
அனாதினிதனோ தாதா விதாதா தாதுருத்தமஃ || 5 ||
அப்ரமேயோ ஹ்றுஷீகேஷ‌ஃ பத்மனாபோ‌உமரப்ரபுஃ |
விஷ‌்வகர்மா மனுஸ்த்வஷ்டா ஸ்தவிஷ்டஃ ஸ்தவிரோ த்ருவஃ || 6 ||
அக்ராஹ்யஃ ஷ‌ாஷ‌்வதோ க்றுஷ்ணோ லோஹிதாக்ஷஃ ப்ரதர்தனஃ |
ப்ரபூதஸ்த்ரிககுப்தாம பவித்ரம் மம்களம் பரம் || 7 ||
ஈஷ‌ானஃ ப்ராணதஃ ப்ராணோ ஜ்யேஷ்டஃ ஷ‌்ரேஷ்டஃ ப்ரஜாபதிஃ |
ஹிரண்யகர்போ பூகர்போ மாதவோ மதுஸூதனஃ || 8 ||
ஈஷ‌்வரோ விக்ரமீதன்வீ மேதாவீ விக்ரமஃ க்ரமஃ |
அனுத்தமோ துராதர்ஷஃ க்றுதஜ்ஞஃ க்றுதிராத்மவான்|| 9 ||
ஸுரேஷ‌ஃ ஷ‌ரணம் ஷ‌ர்ம விஷ‌்வரேதாஃ ப்ரஜாபவஃ |
அஹஸ்ஸம்வத்ஸரோ வ்யாளஃ ப்ரத்யயஃ ஸர்வதர்ஷ‌னஃ || 10 ||
அஜஸ்ஸர்வேஷ‌்வரஃ ஸித்தஃ ஸித்திஃ ஸர்வாதிரச்யுதஃ |
வ்றுஷாகபிரமேயாத்மா ஸர்வயோகவினிஸ்ஸ்றுதஃ || 11 ||
வஸுர்வஸுமனாஃ ஸத்யஃ ஸமாத்மா ஸம்மிதஸ்ஸமஃ |
அமோகஃ பும்டரீகாக்ஷோ வ்றுஷகர்மா வ்றுஷாக்றுதிஃ || 12 ||
ருத்ரோ பஹுஷ‌ிரா பப்ருர்விஷ‌்வயோனிஃ ஷ‌ுசிஷ‌்ரவாஃ |
அம்றுதஃ ஷ‌ாஷ‌்வதஸ்தாணுர்வராரோஹோ மஹாதபாஃ || 13 ||
ஸர்வகஃ ஸர்வ வித்பானுர்விஷ்வக்ஸேனோ ஜனார்தனஃ |
வேதோ வேதவிதவ்யம்கோ வேதாம்கோ வேதவித்கவிஃ || 14 ||
லோகாத்யக்ஷஃ ஸுராத்யக்ஷோ தர்மாத்யக்ஷஃ க்றுதாக்றுதஃ |
சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹஷ‌்சதுர்தம்ஷ்ட்ரஷ‌்சதுர்புஜஃ || 15 ||
ப்ராஜிஷ்ணுர்போஜனம் போக்தா ஸஹிஷ்னுர்ஜகதாதிஜஃ |
அனகோ விஜயோ ஜேதா விஷ‌்வயோனிஃ புனர்வஸுஃ || 16 ||
உபேம்த்ரோ வாமனஃ ப்ராம்ஷ‌ுரமோகஃ ஷ‌ுசிரூர்ஜிதஃ |
அதீம்த்ரஃ ஸம்க்ரஹஃ ஸர்கோ த்றுதாத்மா னியமோ யமஃ || 17 ||
வேத்யோ வைத்யஃ ஸதாயோகீ வீரஹா மாதவோ மதுஃ |
அதீம்த்ரியோ மஹாமாயோ மஹோத்ஸாஹோ மஹாபலஃ || 18 ||
மஹாபுத்திர்மஹாவீர்யோ மஹாஷ‌க்திர்மஹாத்யுதிஃ |
அனிர்தேஷ‌்யவபுஃ ஷ‌்ரீமானமேயாத்மா மஹாத்ரித்றுக் || 19 ||
மஹேஷ‌்வாஸோ மஹீபர்தா ஷ‌்ரீனிவாஸஃ ஸதாம்கதிஃ |
அனிருத்தஃ ஸுரானம்தோ கோவிம்தோ கோவிதாம் பதிஃ || 20 ||
மரீசிர்தமனோ ஹம்ஸஃ ஸுபர்ணோ புஜகோத்தமஃ |
ஹிரண்யனாபஃ ஸுதபாஃ பத்மனாபஃ ப்ரஜாபதிஃ || 21 ||
அம்றுத்யுஃ ஸர்வத்றுக் ஸிம்ஹஃ ஸம்தாதா ஸம்திமான் ஸ்திரஃ |
அஜோ துர்மர்ஷணஃ ஷ‌ாஸ்தா விஷ‌்ருதாத்மா ஸுராரிஹா || 22 ||
குருர்குருதமோ தாம ஸத்யஃ ஸத்யபராக்ரமஃ |
னிமிஷோ‌உனிமிஷஃ ஸ்ரக்வீ வாசஸ்பதிருதாரதீஃ || 23 ||
அக்ரணீக்ராமணீஃ ஷ‌்ரீமான் ன்யாயோ னேதா ஸமீரணஃ
ஸஹஸ்ரமூர்தா விஷ‌்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸஹஸ்ரபாத் || 24 ||
ஆவர்தனோ னிவ்றுத்தாத்மா ஸம்வ்றுதஃ ஸம்ப்ரமர்தனஃ |
அஹஃ ஸம்வர்தகோ வஹ்னிரனிலோ தரணீதரஃ || 25 ||
ஸுப்ரஸாதஃ ப்ரஸன்னாத்மா விஷ‌்வத்றுக்விஷ‌்வபுக்விபுஃ |
ஸத்கர்தா ஸத்க்றுதஃ ஸாதுர்ஜஹ்னுர்னாராயணோ னரஃ || 26 ||
அஸம்க்யேயோ‌உப்ரமேயாத்மா விஷ‌ிஷ்டஃ ஷ‌ிஷ்டக்றுச்சுசிஃ |
ஸித்தார்தஃ ஸித்தஸம்கல்பஃ ஸித்திதஃ ஸித்தி ஸாதனஃ || 27 ||
வ்றுஷாஹீ வ்றுஷபோ விஷ்ணுர்வ்றுஷபர்வா வ்றுஷோதரஃ |
வர்தனோ வர்தமானஷ‌்ச விவிக்தஃ ஷ‌்ருதிஸாகரஃ || 28 ||
ஸுபுஜோ துர்தரோ வாக்மீ மஹேம்த்ரோ வஸுதோ வஸுஃ |
னைகரூபோ ப்றுஹத்ரூபஃ ஷ‌ிபிவிஷ்டஃ ப்ரகாஷ‌னஃ || 29 ||
ஓஜஸ்தேஜோத்யுதிதரஃ ப்ரகாஷ‌ாத்மா ப்ரதாபனஃ |
றுத்தஃ ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மம்த்ரஷ‌்சம்த்ராம்ஷ‌ுர்பாஸ்கரத்யுதிஃ || 30 ||
அம்றுதாம்ஷ‌ூத்பவோ பானுஃ ஷ‌ஷ‌பிம்துஃ ஸுரேஷ‌்வரஃ |
ஔஷதம் ஜகதஃ ஸேதுஃ ஸத்யதர்மபராக்ரமஃ || 31 ||
பூதபவ்யபவன்னாதஃ பவனஃ பாவனோ‌உனலஃ |
காமஹா காமக்றுத்காம்தஃ காமஃ காமப்ரதஃ ப்ரபுஃ || 32 ||
யுகாதி க்றுத்யுகாவர்தோ னைகமாயோ மஹாஷ‌னஃ |
அத்றுஷ‌்யோ வ்யக்தரூபஷ‌்ச ஸஹஸ்ரஜிதனம்தஜித் || 33 ||
இஷ்டோ‌உவிஷ‌ிஷ்டஃ ஷ‌ிஷ்டேஷ்டஃ ஷ‌ிகம்டீ னஹுஷோ வ்றுஷஃ |
க்ரோதஹா க்ரோதக்றுத்கர்தா விஷ‌்வபாஹுர்மஹீதரஃ || 34 ||
அச்யுதஃ ப்ரதிதஃ ப்ராணஃ ப்ராணதோ வாஸவானுஜஃ |
அபாம்னிதிரதிஷ்டானமப்ரமத்தஃ ப்ரதிஷ்டிதஃ || 35 ||
ஸ்கம்தஃ ஸ்கம்ததரோ துர்யோ வரதோ வாயுவாஹனஃ |
வாஸுதேவோ ப்றுஹத்பானுராதிதேவஃ புரம்தரஃ || 36 ||
அஷ‌ோகஸ்தாரணஸ்தாரஃ ஷ‌ூரஃ ஷ‌ௌரிர்ஜனேஷ‌்வரஃ |
அனுகூலஃ ஷ‌தாவர்தஃ பத்மீ பத்மனிபேக்ஷணஃ || 37 ||
பத்மனாபோ‌உரவிம்தாக்ஷஃ பத்மகர்பஃ ஷ‌ரீரப்றுத் |
மஹர்திர்றுத்தோ வ்றுத்தாத்மா மஹாக்ஷோ கருடத்வஜஃ || 38 ||
அதுலஃ ஷ‌ரபோ பீமஃ ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர்ஹரிஃ |
ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீவான் ஸமிதிம்ஜயஃ || 39 ||
விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்கோ ஹேதுர்தாமோதரஃ ஸஹஃ |
மஹீதரோ மஹாபாகோ வேகவானமிதாஷ‌னஃ || 40 ||
உத்பவஃ, க்ஷோபணோ தேவஃ ஷ‌்ரீகர்பஃ பரமேஷ‌்வரஃ |
கரணம் காரணம் கர்தா விகர்தா கஹனோ குஹஃ || 41 ||
வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்தானஃ ஸம்ஸ்தானஃ ஸ்தானதோ த்ருவஃ |
பரர்திஃ பரமஸ்பஷ்டஃ துஷ்டஃ புஷ்டஃ ஷ‌ுபேக்ஷணஃ || 42 ||
ராமோ விராமோ விரஜோ மார்கோனேயோ னயோ‌உனயஃ |
வீரஃ ஷ‌க்திமதாம் ஷ‌்ரேஷ்டோ தர்மோதர்ம விதுத்தமஃ || 43 ||
வைகும்டஃ புருஷஃ ப்ராணஃ ப்ராணதஃ ப்ரணவஃ ப்றுதுஃ |
ஹிரண்யகர்பஃ ஷ‌த்ருக்னோ வ்யாப்தோ வாயுரதோக்ஷஜஃ || 44 ||
றுதுஃ ஸுதர்ஷ‌னஃ காலஃ பரமேஷ்டீ பரிக்ரஹஃ |
உக்ரஃ ஸம்வத்ஸரோ தக்ஷோ விஷ‌்ராமோ விஷ‌்வதக்ஷிணஃ || 45 ||
விஸ்தாரஃ ஸ்தாவர ஸ்தாணுஃ ப்ரமாணம் பீஜமவ்யயம் |
அர்தோ‌உனர்தோ மஹாகோஷ‌ோ மஹாபோகோ மஹாதனஃ || 46 ||
அனிர்விண்ணஃ ஸ்தவிஷ்டோ பூத்தர்மயூபோ மஹாமகஃ |
னக்ஷத்ரனேமிர்னக்ஷத்ரீ க்ஷமஃ, க்ஷாமஃ ஸமீஹனஃ || 47 ||
யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யஷ‌்ச க்ரதுஃ ஸத்ரம் ஸதாம்கதிஃ |
ஸர்வதர்ஷ‌ீ விமுக்தாத்மா ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞானமுத்தமம் || 48 ||
ஸுவ்ரதஃ ஸுமுகஃ ஸூக்ஷ்மஃ ஸுகோஷஃ ஸுகதஃ ஸுஹ்றுத் |
மனோஹரோ ஜிதக்ரோதோ வீர பாஹுர்விதாரணஃ || 49 ||
ஸ்வாபனஃ ஸ்வவஷ‌ோ வ்யாபீ னைகாத்மா னைககர்மக்றுத்| |
வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ ரத்னகர்போ தனேஷ‌்வரஃ || 50 ||
தர்மகுப்தர்மக்றுத்தர்மீ ஸதஸத்க்ஷரமக்ஷரம்||
அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்த்ராம்ஷ‌ுர்விதாதா க்றுதலக்ஷணஃ || 51 ||
கபஸ்தினேமிஃ ஸத்த்வஸ்தஃ ஸிம்ஹோ பூத மஹேஷ‌்வரஃ |
ஆதிதேவோ மஹாதேவோ தேவேஷ‌ோ தேவப்றுத்குருஃ || 52 ||
உத்தரோ கோபதிர்கோப்தா ஜ்ஞானகம்யஃ புராதனஃ |
ஷ‌ரீர பூதப்றுத் போக்தா கபீம்த்ரோ பூரிதக்ஷிணஃ || 53 ||
ஸோமபோ‌உம்றுதபஃ ஸோமஃ புருஜித் புருஸத்தமஃ |
வினயோ ஜயஃ ஸத்யஸம்தோ தாஷ‌ார்ஹஃ ஸாத்வதாம் பதிஃ || 54 ||
ஜீவோ வினயிதா ஸாக்ஷீ முகும்தோ‌உமித விக்ரமஃ |
அம்போனிதிரனம்தாத்மா மஹோததி ஷ‌யோம்தகஃ || 55 ||
அஜோ மஹார்ஹஃ ஸ்வாபாவ்யோ ஜிதாமித்ரஃ ப்ரமோதனஃ |
ஆனம்தோ‌உனம்தனோனம்தஃ ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரமஃ || 56 ||
மஹர்ஷிஃ கபிலாசார்யஃ க்றுதஜ்ஞோ மேதினீபதிஃ |
த்ரிபதஸ்த்ரிதஷ‌ாத்யக்ஷோ மஹாஷ‌்றும்கஃ க்றுதான்தக்றுத் || 57 ||
மஹாவராஹோ கோவிம்தஃ ஸுஷேணஃ கனகாம்கதீ |
குஹ்யோ கபீரோ கஹனோ குப்தஷ‌்சக்ர கதாதரஃ || 58 ||
வேதாஃ ஸ்வாம்கோ‌உஜிதஃ க்றுஷ்ணோ த்றுடஃ ஸம்கர்ஷணோ‌உச்யுதஃ |
வருணோ வாருணோ வ்றுக்ஷஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாமனாஃ || 59 ||
பகவான் பகஹா‌உ‌உனம்தீ வனமாலீ ஹலாயுதஃ |
ஆதித்யோ ஜ்யோதிராதித்யஃ ஸஹிஷ்ணுர்கதிஸத்தமஃ || 60 ||
ஸுதன்வா கம்டபரஷ‌ுர்தாருணோ த்ரவிணப்ரதஃ |
திவஃஸ்ப்றுக் ஸர்வத்றுக்வ்யாஸோ வாசஸ்பதிரயோனிஜஃ || 61 ||
த்ரிஸாமா ஸாமகஃ ஸாம னிர்வாணம் பேஷஜம் பிஷக் |
ஸன்யாஸக்றுச்சமஃ ஷ‌ாம்தோ னிஷ்டா ஷ‌ாம்திஃ பராயணம்| 62 ||
ஷ‌ுபாம்கஃ ஷ‌ாம்திதஃ ஸ்ரஷ்டா குமுதஃ குவலேஷ‌யஃ |
கோஹிதோ கோபதிர்கோப்தா வ்றுஷபாக்ஷோ வ்றுஷப்ரியஃ || 63 ||
அனிவர்தீ னிவ்றுத்தாத்மா ஸம்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்றுச்சிவஃ |
ஷ‌்ரீவத்ஸவக்ஷாஃ ஷ‌்ரீவாஸஃ ஷ‌்ரீபதிஃ ஷ‌்ரீமதாம்வரஃ || 64 ||
ஷ‌்ரீதஃ ஷ‌்ரீஷ‌ஃ ஷ‌்ரீனிவாஸஃ ஷ‌்ரீனிதிஃ ஷ‌்ரீவிபாவனஃ |
ஷ‌்ரீதரஃ ஷ‌்ரீகரஃ ஷ‌்ரேயஃ ஷ‌்ரீமாம்ல்லோகத்ரயாஷ‌்ரயஃ || 65 ||
ஸ்வக்ஷஃ ஸ்வம்கஃ ஷ‌தானம்தோ னம்திர்ஜ்யோதிர்கணேஷ‌்வரஃ |
விஜிதாத்மா‌உவிதேயாத்மா ஸத்கீர்திச்சின்னஸம்ஷ‌யஃ || 66 ||
உதீர்ணஃ ஸர்வதஷ‌்சக்ஷுரனீஷ‌ஃ ஷ‌ாஷ‌்வதஸ்திரஃ |
பூஷ‌யோ பூஷணோ பூதிர்விஷ‌ோகஃ ஷ‌ோகனாஷ‌னஃ || 67 ||
அர்சிஷ்மானர்சிதஃ கும்போ விஷ‌ுத்தாத்மா விஷ‌ோதனஃ |
அனிருத்தோ‌உப்ரதிரதஃ ப்ரத்யும்னோ‌உமிதவிக்ரமஃ || 68 ||
காலனேமினிஹா வீரஃ ஷ‌ௌரிஃ ஷ‌ூரஜனேஷ‌்வரஃ |
த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஷ‌ஃ கேஷ‌வஃ கேஷ‌ிஹா ஹரிஃ || 69 ||
காமதேவஃ காமபாலஃ காமீ காம்தஃ க்றுதாகமஃ |
அனிர்தேஷ‌்யவபுர்விஷ்ணுர்வீரோ‌உனம்தோ தனம்ஜயஃ || 70 ||
ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்றுத் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிவர்தனஃ |
ப்ரஹ்மவித் ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மணப்ரியஃ || 71 ||
மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹாதேஜா மஹோரகஃ |
மஹாக்ரதுர்மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவிஃ || 72 ||
ஸ்தவ்யஃ ஸ்தவப்ரியஃ ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதிஃ ஸ்தோதா ரணப்ரியஃ |
பூர்ணஃ பூரயிதா புண்யஃ புண்யகீர்திரனாமயஃ || 73 ||
மனோஜவஸ்தீர்தகரோ வஸுரேதா வஸுப்ரதஃ |
வஸுப்ரதோ வாஸுதேவோ வஸுர்வஸுமனா ஹவிஃ || 74 ||
ஸத்கதிஃ ஸத்க்றுதிஃ ஸத்தா ஸத்பூதிஃ ஸத்பராயணஃ |
ஷ‌ூரஸேனோ யதுஷ‌்ரேஷ்டஃ ஸன்னிவாஸஃ ஸுயாமுனஃ || 75 ||
பூதாவாஸோ வாஸுதேவஃ ஸர்வாஸுனிலயோ‌உனலஃ |
தர்பஹா தர்பதோ த்றுப்தோ துர்தரோ‌உதாபராஜிதஃ || 76 ||
விஷ‌்வமூர்திர்மஹாமூர்திர்தீப்தமூர்திரமூர்திமான் |
அனேகமூர்திரவ்யக்தஃ ஷ‌தமூர்திஃ ஷ‌தானனஃ || 77 ||
ஏகோ னைகஃ ஸவஃ கஃ கிம் யத்தத் பதமனுத்தமம் |
லோகபம்துர்லோகனாதோ மாதவோ பக்தவத்ஸலஃ || 78 ||
ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாம்கோ வராம்கஷ‌்சம்தனாம்கதீ |
வீரஹா விஷமஃ ஷ‌ூன்யோ க்றுதாஷ‌ீரசலஷ‌்சலஃ || 79 ||
அமானீ மானதோ மான்யோ லோகஸ்வாமீ த்ரிலோகத்றுக் |
ஸுமேதா மேதஜோ தன்யஃ ஸத்யமேதா தராதரஃ || 80 ||
தேஜோ‌உவ்றுஷோ த்யுதிதரஃ ஸர்வஷ‌ஸ்த்ரப்றுதாம்வரஃ |
ப்ரக்ரஹோ னிக்ரஹோ வ்யக்ரோ னைகஷ‌்றும்கோ கதாக்ரஜஃ || 81 ||
சதுர்மூர்தி ஷ‌்சதுர்பாஹு ஷ‌்சதுர்வ்யூஹ ஷ‌்சதுர்கதிஃ |
சதுராத்மா சதுர்பாவஷ‌்சதுர்வேதவிதேகபாத் || 82 ||
ஸமாவர்தோ‌உனிவ்றுத்தாத்மா துர்ஜயோ துரதிக்ரமஃ |
துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ துராவாஸோ துராரிஹா || 83 ||
ஷ‌ுபாம்கோ லோகஸாரம்கஃ ஸுதம்துஸ்தம்துவர்தனஃ |
இம்த்ரகர்மா மஹாகர்மா க்றுதகர்மா க்றுதாகமஃ || 84 ||
உத்பவஃ ஸும்தரஃ ஸும்தோ ரத்னனாபஃ ஸுலோசனஃ |
அர்கோ வாஜஸனஃ ஷ‌்றும்கீ ஜயம்தஃ ஸர்வவிஜ்ஜயீ || 85 ||
ஸுவர்ணபிம்துரக்ஷோப்யஃ ஸர்வவாகீஷ‌்வரேஷ‌்வரஃ |
மஹாஹ்றுதோ மஹாகர்தோ மஹாபூதோ மஹானிதிஃ || 86 ||
குமுதஃ கும்தரஃ கும்தஃ பர்ஜன்யஃ பாவனோ‌உனிலஃ |
அம்றுதாஷ‌ோ‌உம்றுதவபுஃ ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வதோமுகஃ || 87 ||
ஸுலபஃ ஸுவ்ரதஃ ஸித்தஃ ஷ‌த்ருஜிச்சத்ருதாபனஃ |
ன்யக்ரோதோ‌உதும்பரோ‌உஷ‌்வத்தஷ‌்சாணூராம்த்ர னிஷூதனஃ || 88 ||
ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஜிஹ்வஃ ஸப்தைதாஃ ஸப்தவாஹனஃ |
அமூர்திரனகோ‌உசிம்த்யோ பயக்றுத்பயனாஷ‌னஃ || 89 ||
அணுர்ப்றுஹத்க்றுஷ‌ஃ ஸ்தூலோ குணப்றுன்னிர்குணோ மஹான் |
அத்றுதஃ ஸ்வத்றுதஃ ஸ்வாஸ்யஃ ப்ராக்வம்ஷ‌ோ வம்ஷ‌வர்தனஃ || 90 ||
பாரப்றுத் கதிதோ யோகீ யோகீஷ‌ஃ ஸர்வகாமதஃ |
ஆஷ‌்ரமஃ ஷ‌்ரமணஃ, க்ஷாமஃ ஸுபர்ணோ வாயுவாஹனஃ || 91 ||
தனுர்தரோ தனுர்வேதோ தம்டோ தமயிதா தமஃ |
அபராஜிதஃ ஸர்வஸஹோ னியம்தா‌உனியமோ‌உயமஃ || 92 ||
ஸத்த்வவான் ஸாத்த்விகஃ ஸத்யஃ ஸத்யதர்மபராயணஃ |
அபிப்ராயஃ ப்ரியார்ஹோ‌உர்ஹஃ ப்ரியக்றுத் ப்ரீதிவர்தனஃ || 93 ||
விஹாயஸகதிர்ஜ்யோதிஃ ஸுருசிர்ஹுதபுக்விபுஃ |
ரவிர்விரோசனஃ ஸூர்யஃ ஸவிதா ரவிலோசனஃ || 94 ||
அனம்தோ ஹுதபுக்போக்தா ஸுகதோ னைகஜோ‌உக்ரஜஃ |
அனிர்விண்ணஃ ஸதாமர்ஷீ லோகதிஷ்டானமத்புதஃ || 95 ||
ஸனாத்ஸனாதனதமஃ கபிலஃ கபிரவ்யயஃ |
ஸ்வஸ்திதஃ ஸ்வஸ்திக்றுத்ஸ்வஸ்திஃ ஸ்வஸ்திபுக் ஸ்வஸ்திதக்ஷிணஃ || 96 ||
அரௌத்ரஃ கும்டலீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்ஜிதஷ‌ாஸனஃ |
ஷ‌ப்தாதிகஃ ஷ‌ப்தஸஹஃ ஷ‌ிஷ‌ிரஃ ஷ‌ர்வரீகரஃ || 97 ||
அக்ரூரஃ பேஷ‌லோ தக்ஷோ தக்ஷிணஃ, க்ஷமிணாம்வரஃ |
வித்வத்தமோ வீதபயஃ புண்யஷ‌்ரவணகீர்தனஃ || 98 ||
உத்தாரணோ துஷ்க்றுதிஹா புண்யோ துஃஸ்வப்னனாஷ‌னஃ |
வீரஹா ரக்ஷணஃ ஸம்தோ ஜீவனஃ பர்யவஸ்திதஃ || 99 ||
அனம்தரூபோ‌உனம்த ஷ‌்ரீர்ஜிதமன்யுர்பயாபஹஃ |
சதுரஷ‌்ரோ கபீராத்மா விதிஷ‌ோ வ்யாதிஷ‌ோ திஷ‌ஃ || 100 ||
அனாதிர்பூர்புவோ லக்ஷ்மீஃ ஸுவீரோ ருசிராம்கதஃ |
ஜனனோ ஜனஜன்மாதிர்பீமோ பீமபராக்ரமஃ || 101 ||
ஆதாரனிலயோ‌உதாதா புஷ்பஹாஸஃ ப்ரஜாகரஃ |
ஊர்த்வகஃ ஸத்பதாசாரஃ ப்ராணதஃ ப்ரணவஃ பணஃ || 102 ||
ப்ரமாணம் ப்ராணனிலயஃ ப்ராணப்றுத் ப்ராணஜீவனஃ |
தத்த்வம் தத்த்வவிதேகாத்மா ஜன்மம்றுத்யுஜராதிகஃ || 103 ||
பூர்புவஃ ஸ்வஸ்தருஸ்தாரஃ ஸவிதா ப்ரபிதாமஹஃ |
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்வா யஜ்ஞாம்கோ யஜ்ஞவாஹனஃ || 104 ||
யஜ்ஞப்றுத் யஜ்ஞக்றுத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸாதனஃ |
யஜ்ஞான்தக்றுத் யஜ்ஞகுஹ்யமன்னமன்னாத ஏவ ச || 105 ||
ஆத்மயோனிஃ ஸ்வயம்ஜாதோ வைகானஃ ஸாமகாயனஃ |
தேவகீனம்தனஃ ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீஷ‌ஃ பாபனாஷ‌னஃ || 106 ||
ஷ‌ம்கப்றுன்னம்தகீ சக்ரீ ஷ‌ார்ங்கதன்வா கதாதரஃ |
ரதாம்கபாணிரக்ஷோப்யஃ ஸர்வப்ரஹரணாயுதஃ || 107 ||
ஷ‌்ரீ ஸர்வப்ரஹரணாயுத ஓம் னம இதி |
வனமாலீ கதீ ஷ‌ார்ங்கீ ஷ‌ம்கீ சக்ரீ ச னம்தகீ |
ஷ‌்ரீமான்னாராயணோ விஷ்ணுர்வாஸுதேவோ‌உபிரக்ஷது || 108 ||
ஷ‌்ரீ வாஸுதேவோ‌உபிரக்ஷது ஓம் னம இதி |
உத்தர பாகம்
பலஷ‌்ருதிஃ
இதீதம் கீர்தனீயஸ்ய கேஷ‌வஸ்ய மஹாத்மனஃ |
னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் திவ்யானாமஷ‌ேஷேண ப்ரகீர்திதம்| || 1 ||
ய இதம் ஷ‌்றுணுயான்னித்யம் யஷ‌்சாபி பரிகீர்தயேத்||
னாஷ‌ுபம் ப்ராப்னுயாத் கிம்சித்ஸோ‌உமுத்ரேஹ ச மானவஃ || 2 ||
வேதாம்தகோ ப்ராஹ்மணஃ ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ விஜயீ பவேத் |
வைஷ‌்யோ தனஸம்றுத்தஃ ஸ்யாத் ஷ‌ூத்ரஃ ஸுகமவாப்னுயாத் || 3 ||
தர்மார்தீ ப்ராப்னுயாத்தர்மமர்தார்தீ சார்தமாப்னுயாத் |
காமானவாப்னுயாத் காமீ ப்ரஜார்தீ ப்ராப்னுயாத்ப்ரஜாம்| || 4 ||
பக்திமான் யஃ ஸதோத்தாய ஷ‌ுசிஸ்தத்கதமானஸஃ |
ஸஹஸ்ரம் வாஸுதேவஸ்ய னாம்னாமேதத் ப்ரகீர்தயேத் || 5 ||
யஷ‌ஃ ப்ராப்னோதி விபுலம் ஜ்ஞாதிப்ராதான்யமேவ ச |
அசலாம் ஷ‌்ரியமாப்னோதி ஷ‌்ரேயஃ ப்ராப்னோத்யனுத்தமம்| || 6 ||
ன பயம் க்வசிதாப்னோதி வீர்யம் தேஜஷ‌்ச விம்ததி |
பவத்யரோகோ த்யுதிமான் பலரூப குணான்விதஃ || 7 ||
ரோகார்தோ முச்யதே ரோகாத்பத்தோ முச்யேத பம்தனாத் |
பயான்முச்யேத பீதஸ்து முச்யேதாபன்ன ஆபதஃ || 8 ||
துர்காண்யதிதரத்யாஷ‌ு புருஷஃ புருஷோத்தமம் |
ஸ்துவன்னாமஸஹஸ்ரேண னித்யம் பக்திஸமன்விதஃ || 9 ||
வாஸுதேவாஷ‌்ரயோ மர்த்யோ வாஸுதேவபராயணஃ |
ஸர்வபாபவிஷ‌ுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸனாதனம்| || 10 ||
ன வாஸுதேவ பக்தானாமஷ‌ுபம் வித்யதே க்வசித் |
ஜன்மம்றுத்யுஜராவ்யாதிபயம் னைவோபஜாயதே || 11 ||
இமம் ஸ்தவமதீயானஃ ஷ‌்ரத்தாபக்திஸமன்விதஃ |
யுஜ்யேதாத்ம ஸுகக்ஷாம்தி ஷ‌்ரீத்றுதி ஸ்ம்றுதி கீர்திபிஃ || 12 ||
ன க்ரோதோ ன ச மாத்ஸர்யம் ன லோபோ னாஷ‌ுபாமதிஃ |
பவம்தி க்றுதபுண்யானாம் பக்தானாம் புருஷோத்தமே || 13 ||
த்யௌஃ ஸசம்த்ரார்கனக்ஷத்ரா கம் திஷ‌ோ பூர்மஹோததிஃ |
வாஸுதேவஸ்ய வீர்யேண வித்றுதானி மஹாத்மனஃ || 14 ||
ஸஸுராஸுரகம்தர்வம் ஸயக்ஷோரகராக்ஷஸம் |
ஜகத்வஷ‌ே வர்ததேதம் க்றுஷ்ணஸ்ய ஸ சராசரம்| || 15 ||
இம்த்ரியாணி மனோபுத்திஃ ஸத்த்வம் தேஜோ பலம் த்றுதிஃ |
வாஸுதேவாத்மகான்யாஹுஃ, க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச || 16 ||
ஸர்வாகமானாமாசாரஃ ப்ரதமம் பரிகல்பதே |
ஆசரப்ரபவோ தர்மோ தர்மஸ்ய ப்ரபுரச்யுதஃ || 17 ||
றுஷயஃ பிதரோ தேவா மஹாபூதானி தாதவஃ |
ஜம்கமாஜம்கமம் சேதம் ஜகன்னாராயணோத்பவம் || 18 ||
யோகோஜ்ஞானம் ததா ஸாம்க்யம் வித்யாஃ ஷ‌ில்பாதிகர்ம ச |
வேதாஃ ஷ‌ாஸ்த்ராணி விஜ்ஞானமேதத்ஸர்வம் ஜனார்தனாத் || 19 ||
ஏகோ விஷ்ணுர்மஹத்பூதம் ப்றுதக்பூதான்யனேகஷ‌ஃ |
த்ரீம்லோகான்வ்யாப்ய பூதாத்மா பும்க்தே விஷ‌்வபுகவ்யயஃ || 20 ||
இமம் ஸ்தவம் பகவதோ விஷ்ணோர்வ்யாஸேன கீர்திதம் |
படேத்ய இச்சேத்புருஷஃ ஷ‌்ரேயஃ ப்ராப்தும் ஸுகானி ச || 21 ||
விஷ‌்வேஷ‌்வரமஜம் தேவம் ஜகதஃ ப்ரபுமவ்யயம்|
பஜம்தி யே புஷ்கராக்ஷம் ன தே யாம்தி பராபவம் || 22 ||
ன தே யாம்தி பராபவம் ஓம் னம இதி |
அர்ஜுன உவாச
பத்மபத்ர விஷ‌ாலாக்ஷ பத்மனாப ஸுரோத்தம |
பக்தானா மனுரக்தானாம் த்ராதா பவ ஜனார்தன || 23 ||
ஷ‌்ரீபகவானுவாச
யோ மாம் னாமஸஹஸ்ரேண ஸ்தோதுமிச்சதி பாம்டவ |
ஸோ‌உஹமேகேன ஷ‌்லோகேன ஸ்துத ஏவ ன ஸம்ஷ‌யஃ || 24 ||
ஸ்துத ஏவ ன ஸம்ஷ‌ய ஓம் னம இதி |
வ்யாஸ உவாச
வாஸனாத்வாஸுதேவஸ்ய வாஸிதம் புவனத்ரயம் |
ஸர்வபூதனிவாஸோ‌உஸி வாஸுதேவ னமோ‌உஸ்து தே || 25 ||
ஷ‌்ரீவாஸுதேவ னமோஸ்துத ஓம் னம இதி |
பார்வத்யுவாச
கேனோபாயேன லகுனா விஷ்ணோர்னாமஸஹஸ்ரகம் |
பட்யதே பம்டிதைர்னித்யம் ஷ‌்ரோதுமிச்சாம்யஹம் ப்ரபோ || 26 ||
ஈஷ‌்வர உவாச
ஷ‌்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே |
ஸஹஸ்ரனாம தத்துல்யம் ராமனாம வரானனே || 27 ||
ஷ‌்ரீராம னாம வரானன ஓம் னம இதி |
ப்ரஹ்மோவாச
னமோ‌உஸ்த்வனம்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே ஸஹஸ்ரபாதாக்ஷிஷ‌ிரோருபாஹவே |
ஸஹஸ்ரனாம்னே புருஷாய ஷ‌ாஷ‌்வதே ஸஹஸ்ரகோடீ யுகதாரிணே ந‌மஃ || 28 ||
ஷ‌்ரீ ஸஹஸ்ரகோடீ யுகதாரிணே னம ஓம் னம இதி |
ஸம்ஜய உவாச
யத்ர யோகேஷ‌்வரஃ க்றுஷ்ணோ யத்ர பார்தோ தனுர்தரஃ |
தத்ர ஷ‌்ரீர்விஜயோ பூதிர்த்ருவா னீதிர்மதிர்மம || 29 ||
ஷ‌்ரீ பகவான் உவாச
அனன்யாஷ‌்சிம்தயம்தோ மாம் யே ஜனாஃ பர்யுபாஸதே |
தேஷாம் னித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம்| || 30 ||
பரித்ராணாய ஸாதூனாம் வினாஷ‌ாய ச துஷ்க்றுதாம்| |
தர்மஸம்ஸ்தாபனார்தாய ஸம்பவாமி யுகே யுகே || 31 ||
ஆர்தாஃ விஷண்ணாஃ ஷ‌ிதிலாஷ‌்ச பீதாஃ கோரேஷு ச வ்யாதிஷு வர்தமானாஃ |
ஸம்கீர்த்ய னாராயணஷ‌ப்தமாத்ரம் விமுக்ததுஃகாஃ ஸுகினோ பவம்தி || 32 ||
காயேன வாசா மனஸேம்த்ரியைர்வா புத்த்யாத்மனா வா ப்ரக்றுதேஃ ஸ்வபாவாத் |
கரோமி யத்யத்ஸகலம் பரஸ்மை னாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி || 33 ||
யதக்ஷர பதப்ரஷ்டம் மாத்ராஹீனம் து யத்பவேத்
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவ னாராயண னமோ‌உஸ்து தே |
விஸர்க பிம்து மாத்ராணி பதபாதாக்ஷராணி ச
ன்யூனானி சாதிரிக்தானி க்ஷமஸ்வ புருஷோத்தமஃ ||

Leave a Comment