Mooka Pancha Sathi : 500 Shlokas on Goddess Kanchi Kamakshi இந்த பதிவில் நீங்கள் படித்து பயன் பெறுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது… மேலும் மூக பஞ்ச சதீ | காமாட்சி அன்னையைப் பாடும் 500 ஸ்லோகங்கள் காணொளி விரைவில் இந்த பதிவில் நீங்கள் பார்ப்பதற்காக பதிவிடுவோம்…

============

Arya Satakam Lyrics in Tamil

============

Mooka Pancha Sati – Arya Shatakam – To get Intelligence & Flow of Speech

காரணபரசித்ரூபா காஞ்சீபுரஸீம்னி காமபீடகதா |

காசன விஹரதி கருணா காஶ்மீரஸ்தபககோமலாங்கலதா ||1||

கம்சன காஞ்சீனிலயம் கரத்றுதகோதண்டபாணஸ்றுணிபாஶம் |

கடினஸ்தனபரனம்ரம் கைவல்யானன்தகன்தமவலம்பே ||2||

சின்திதபலபரிபோஷணசின்தாமணிரேவ காஞ்சினிலயா மே |

சிரதரஸுசரிதஸுலபா சித்தம் ஶிஶிரயது சித்ஸுகாதாரா ||3||

குடிலகசம் கடினகுசம் குன்தஸ்மிதகான்தி குங்குமச்சாயம் |

குருதே விஹ்றுதிம் காஞ்ச்யாம் குலபர்வதஸார்வபௌமஸர்வஸ்வம் ||4||

பஞ்சஶரஶாஸ்த்ரபோதனபரமாசார்யேண த்றுஷ்டிபாதேன |

காஞ்சீஸீம்னி குமாரீ காசன மோஹயதி காமஜேதாரம் ||5||

பரயா காஞ்சீபுரயா பர்வதபர்யாயபீனகுசபரயா |

பரதன்த்ரா வயமனயா பங்கஜஸப்ரஹ்மசாரிலோசனயா ||6||

ஐஶ்வர்யமின்துமௌலேரைகத்ம்யப்ரக்றுதி காஞ்சிமத்யகதம் |

ஐன்தவகிஶோரஶேகரமைதம்பர்யம் சகாஸ்தி னிகமானாம் ||7||

ஶ்ரிதகம்பஸீமானம் ஶிதிலிதபரமஶிவதைர்யமஹிமானம் |

கலயே படலிமானம் கம்சன கஞ்சுகிதபுவனபூமானம் ||8||

ஆத்றுதகாஞ்சீனிலயமாத்யாமாரூடயௌவனாடோபாம் |

ஆகமவதம்ஸகலிகாமானன்தாத்வைதகன்தலீம் வன்தே ||9||

துங்காபிராமகுசபரஶ்றுங்காரிதமாஶ்ரயாமி காஞ்சிகதம் |

கங்காதரபரதன்த்ரம் ஶ்றுங்காராத்வைததன்த்ரஸித்தான்தம் ||10||

காஞ்சீரத்னவிபூஷாம் காமபி கன்தர்பஸூதிகாபாங்கீம் |

பரமாம் கலாமுபாஸே பரஶிவவாமாங்கபீடிகாஸீனாம் ||11||

கம்பாதீசராணாம் கருணாகோரகிதத்றுஷ்டிபாதானாம் |

கேலீவனம் மனோ மே கேஷாம்சித்பவது சித்விலாஸானாம் ||12||

ஆம்ரதருமூலவஸதேராதிமபுருஷஸ்ய னயனபீயூஷம் |

ஆரப்தயௌவனோத்ஸவமாம்னாயரஹஸ்யமன்தரவலம்பே ||13||

அதிகாஞ்சி பரமயோகிபிராதிமபரபீடஸீம்னி த்றுஶ்யேன |

அனுபத்தம் மம மானஸமருணிமஸர்வஸ்வஸம்ப்ரதாயேன ||14||

அங்கிதஶம்கரதேஹாமங்குரிதோரோஜகங்கணாஶ்லேஷைஃ |

அதிகாஞ்சி னித்யதருணீமத்ராக்ஷம் காம்சிதத்புதாம் பாலாம் ||15||

மதுரதனுஷா மஹீதரஜனுஷா னன்தாமி ஸுரபிபாணஜுஷா |

சித்வபுஷா காஞ்சிபுரே கேலிஜுஷா பன்துஜீவகான்திமுஷா ||16||

மதுரஸ்மிதேன ரமதே மாம்ஸலகுசபாரமன்தகமனேன |

மத்யேகாஞ்சி மனோ மே மனஸிஜஸாம்ராஜ்யகர்வபீஜேன ||17||

தரணிமயீம் தரணிமயீம் பவனமயீம் ககனதஹனஹோத்றுமயீம் |

அம்புமயீமின்துமயீமம்பாமனுகம்பமாதிமாமீக்ஷே ||18||

லீனஸ்திதி முனிஹ்றுதயே த்யானஸ்திமிதம் தபஸ்யதுபகம்பம் |

பீனஸ்தனபரமீடே மீனத்வஜதன்த்ரபரமதாத்பர்யம் ||19||

ஶ்வேதா மன்தரஹஸிதே ஶாதா மத்யே ச வாட்பனோ‌உதீதா |

ஶீதா லோசனபாதே ஸ்பீதா குசஸீம்னி ஶாஶ்வதீ மாதா ||20||

புரதஃ கதா ன கரவை புரவைரிவிமர்தபுலகிதாங்கலதாம் |

புனதீம் காஞ்சீதேஶம் புஷ்பாயுதவீர்யஸரஸபரிபாடீம் ||21||

புண்யா கா‌உபி புரன்த்ரீ புங்கிதகன்தர்பஸம்பதா வபுஷா |

புலினசரீ கம்பாயாஃ புரமதனம் புலகனிசுலிதம் குருதே ||22||

தனிமாத்வைதவலக்னம் தருணாருணஸம்ப்ரதாயதனுலேகம் |

தடஸீமனி கம்பாயாஸ்தருணிமஸர்வஸ்வமாத்யமத்ராக்ஷம் ||23||

பௌஷ்டிககர்மவிபாகம் பௌஷ்பஶரம் ஸவிதஸீம்னி கம்பாயாஃ |

அத்ராக்ஷமாத்தயௌவனமப்யுதயம் கம்சிதர்தஶஶிமௌலைஃ ||24||

ஸம்ஶ்ரிதகாஞ்சீதேஶே ஸரஸிஜதௌர்பாக்யஜாக்ரதுத்தம்ஸே |

ஸம்வின்மயே விலீயே ஸாரஸ்வதபுருஷகாரஸாம்ராஜ்யே ||25||

மோதிதமதுகரவிஶிகம் ஸ்வாதிமஸமுதாயஸாரகோதண்டம் |

ஆத்றுதகாஞ்சீகேலனமாதிமமாருண்யபேதமாகலயே ||26||

உரரீக்றுதகாஞ்சிபுரீமுபனிஷதரவின்தகுஹரமதுதாராம் |

உன்னம்ரஸ்தனகலஶீமுத்ஸவலஹரீமுபாஸ்மஹே ஶம்போஃ ||27||

ஏணஶிஶுதீர்கலோசனமேனஃபரிபன்தி ஸன்ததம் பஜதாம் |

ஏகாம்ரனாதஜீவிதமேவம்பததூரமேகமவலம்பே ||28||

ஸ்மயமானமுகம் காஞ்சீபயமானம் கமபி தேவதாபேதம் |

தயமானம் வீக்ஷ்ய முஹுர்வயமானன்தாம்றுதாம்புதௌ மக்னாஃ ||29||

குதுகஜுஷி காஞ்சிதேஶே குமுததபோராஶிபாகஶேகரிதே |

குருதே மனோவிஹாரம் குலகிரிபரிப்றுடகுலைகமணிதீபே ||30||

வீக்ஷேமஹி காஞ்சிபுரே விபுலஸ்தனகலஶகரிமபரவஶிதம் |

வித்ருமஸஹசரதேஹம் விப்ரமஸமவாயஸாரஸன்னாஹம் ||31||

குருவின்தகோத்ரகாத்ரம் கூலசரம் கமபி னௌமி கம்பாயாஃ |

கூலம்கஷகுசகும்பம் குஸுமாயுதவீர்யஸாரஸம்ரம்பம் ||32||

குடூமலிதகுசகிஶோரைஃ குர்வாணைஃ காஞ்சிதேஶஸௌஹார்தம் |

குங்குமஶோணைர்னிசிதம் குஶலபதம் ஶம்புஸுக்றுதஸம்பாரைஃ ||33||

அங்கிதகசேன கேனசிதன்தம்கரணௌஷதேன கமலானாம் |

அன்தஃபுரேண ஶம்போரலம்க்ரியா கா‌உபி கல்ப்யதே காஞ்ச்யாம் ||34||

ஊரீகரோமி ஸன்ததமூஷ்மலபாலேன லலிதம் பும்ஸா |

உபகம்பமுசிதகேலனமுர்வீதரவம்ஶஸம்பதுன்மேஷம் ||35||

அங்குரிதஸ்தனகோரகமங்காலம்காரமேகசூதபதேஃ |

ஆலோகேமஹி கோமலமாகமஸம்லாபஸாரயாதார்த்யம் ||36||

புஞ்ஜிதகருணமுதஞ்சிதஶிஞ்ஜிதமணிகாஞ்சி கிமபி காஞ்சிபுரே |

மஞ்ஜரிதம்றுதுலஹாஸம் பிஞ்ஜரதனுருசி பினாகிமூலதனம் ||37||

லோலஹ்றுதயோ‌உஸ்தி ஶம்போர்லோசனயுகலேன லேஹ்யமானாயாம் |

லலிதபரமஶிவாயாம் லாவண்யாம்றுததரங்கமாலாயாம் ||38||

மதுகரஸஹசரசிகுரைர்மதனாகமஸமயதீக்ஷிதகடாக்ஷைஃ |

மண்டிதகம்பாதீரைர்மங்கலகன்தைர்மமாஸ்து ஸாரூப்யம் ||39||

வதனாரவின்தவக்ஷோவாமாங்கதடீவஶம்வதீபூதா |

பூருஷத்ரிதயே த்ரேதா புரன்த்ரிரூபா த்வமேவ காமாக்ஷி ||40||

பாதாகரீம் பவாப்தேராதாராத்யம்புஜேஷு விசரன்தீம் |

ஆதாரீக்றுதகாஞ்சீ போதாம்றுதவீசிமேவ விம்றுஶாமஃ ||41||

கலயாம்யன்தஃ ஶஶதரகலயா‌உங்கிதமௌலிமமலசித்வலயாம் |

அலயாமாகமபீடீனிலயாம் வலயாங்கஸுன்தரீமம்பாம் ||42||

ஶர்வாதிபரமஸாதககுர்வானீதாய காமபீடஜுஷே |

ஸர்வாக்றுதயே ஶோணிமகர்வாயாஸ்மை ஸமர்ப்யதே ஹ்றுதயம் ||43||

ஸமயா ஸான்த்யமயூகைஃ ஸமயா புத்தயா ஸதைவ ஶீலிதயா |

உமயா காஞ்சீரதயா ன மயா லப்யதே கிம் னு தாதாத்ம்யம் ||44||

ஜன்தோஸ்தவ பதபூஜனஸன்தோஷதரங்கிதஸ்ய காமாக்ஷி |

வன்தோ யதி பவதி புனஃ ஸின்தோரம்பஸ்ஸு பம்ப்ரமீதி ஶிலா ||45||

குண்டலி குமாரி குடிலே சண்டி சராசரஸவித்ரி சாமுண்டே |

குணினி குஹாரிணி குஹ்யே குருமூர்தே த்வாம் னமாமி காமாக்ஷி ||46||

அபிதாக்றுதிர்பிதாக்றுதிரசிதாக்றுதிரபி சிதாக்றுதிர்மாதஃ |

அனஹன்தா த்வமஹன்தா ப்ரமயஸி காமாக்ஷி ஶாஶ்வதீ விஶ்வம் ||47||

ஶிவ ஶிவ பஶ்யன்தி ஸமம் ஶ்ரீகாமாக்ஷீகடாக்ஷிதாஃ புருஷாஃ |

விபினம் பவனமமித்ரம் மித்ரம் லோஷ்டம் ச யுவதிபிம்போஷ்டம் ||48||

காமபரிபன்திகாமினி காமேஶ்வரி காமபீடமத்யகதே |

காமதுகா பவ கமலே காமகலே காமகோடி காமாக்ஷி ||49||

மத்யேஹ்றுதயம் மத்யேனிடிலம் மத்யேஶிரோ‌உபி வாஸ்தவ்யாம் |

சண்டகரஶக்ரகார்முகசன்த்ரஸமாபாம் னமாமி காமாக்ஷீம் ||50||

அதிகாஞ்சி கேலிலோலைரகிலாகமயன்த்ரதன்த்ரமயைஃ |

அதிஶீதம் மம மானஸமஸமஶரத்ரோஹிஜீவனோபாயைஃ ||51||

னன்ததி மம ஹ்றுதி காசன மன்திரயன்தா னிரன்தரம் காஞ்சீம் |

இன்துரவிமண்டலகுசா பின்துவியன்னாதபரிணதா தருணீ ||52||

ஶம்பாலதாஸவர்ணம் ஸம்பாதயிதும் பவஜ்வரசிகித்ஸாம் |

லிம்பாமி மனஸி கிம்சன கம்பாதடரோஹி ஸித்தபைஷஜ்யம் ||53||

அனுமிதகுசகாடின்யாமதிவக்ஷஃபீடமங்கஜன்மரிபோஃ |

ஆனன்ததாம் பஜே தாமானங்கப்ரஹ்மதத்வபோதஸிராம் ||54||

ஐக்ஷிஷி பாஶாங்குஶதரஹஸ்தான்தம் விஸ்மயார்ஹவ்றுத்தான்தம் |

அதிகாஞ்சி னிகமவாசாம் ஸித்தான்தம் ஶூலபாணிஶுத்தான்தம் ||55||

ஆஹிதவிலாஸபங்கீமாப்ரஹ்மஸ்தம்பஶில்பகல்பனயா |

ஆஶ்ரிதகாஞ்சீமதுலாமாத்யாம் விஸ்பூர்திமாத்ரியே வித்யாம் ||56||

மூகோ‌உபி ஜடிலதுர்கதிஶோகோ‌உபி ஸ்மரதி யஃ க்ஷணம் பவதீம் |

ஏகோ பவதி ஸ ஜன்துர்லோகோத்தரகீர்திரேவ காமாக்ஷி ||57||

பஞ்சதஶவர்ணரூபம் கம்சன காஞ்சீவிஹாரதௌரேயம் |

பஞ்சஶரீயம் ஶம்போர்வஞ்சனவைதக்த்யமூலமவலம்பே ||58||

பரிணதிமதீம் சதுர்தா பதவீம் ஸுதியாம் ஸமேத்ய ஸௌஷும்னீம் |

பஞ்சாஶதர்ணகல்பிதமதஶில்பாம் த்வாம் னமாமி காமாக்ஷி ||59||

ஆதிக்ஷன்மம குருராடாதிக்ஷான்தாக்ஷராத்மிகாம் வித்யாம் |

ஸ்வாதிஷ்டசாபதண்டாம் னேதிஷ்டாமேவ காமபீடகதாம் ||60||

துஷ்யாமி ஹர்ஷிதஸ்மரஶாஸனயா காஞ்சிபுரக்றுதாஸனயா |

ஸ்வாஸனயா ஸகலஜகத்பாஸனயா கலிதஶம்பராஸனயா ||61||

ப்ரேமவதீ கம்பாயாம் ஸ்தேமவதீ யதிமனஸ்ஸு பூமவதீ |

ஸாமவதீ னித்யகிரா ஸோமவதீ ஶிரஸி பாதி ஹைமவதீ ||62||

கௌதுகினா கம்பாயாம் கௌஸுமசாபேன கீலிதேனான்தஃ |

குலதைவதேன மஹதா குட்மலமுத்ராம் துனோது னஃப்ரதிபா ||63||

யூனா கேனாபி மிலத்தேஹா ஸ்வாஹாஸஹாயதிலகேன |

ஸஹகாரமூலதேஶே ஸம்வித்ரூபா குடும்பினீ ரமதே ||64||

குஸுமஶரகர்வஸம்பத்கோஶக்றுஹம் பாதி காஞ்சிதேஶகதம் |

ஸ்தாபிதமஸ்மின்கதமபி கோபிதமன்தர்மயா மனோரத்னம் ||65||

தக்தஷடத்வாரண்யம் தரதலிதகுஸும்பஸம்ப்றுதாருண்யம் |

கலயே னவதாருண்யம் கம்பாதடஸீம்னி கிமபி காருண்யம் ||66||

அதிகாஞ்சி வர்தமானாமதுலாம் கரவாணி பாரணாமக்ஷ்ணோஃ |

ஆனன்தபாகபேதாமருணிமபரிணாமகர்வபல்லவிதாம் ||67||

பாணஸ்றுணிபாஶகார்முகபாணிமமும் கமபி காமபீடகதம் |

ஏணதரகோணசூடம் ஶோணிமபரிபாகபேதமாகலயே ||68||

கிம் வா பலதி மமான்யௌர்பிம்பாதரசும்பிமன்தஹாஸமுகீ |

ஸம்பாதகரீ தமஸாமம்பா ஜாகர்தி மனஸி காமாக்ஷீ ||69||

மஞ்சே ஸதாஶிவமயே பரிஶிவமயலலிதபௌஷ்பபர்யங்கே |

அதிசக்ரமத்யமாஸ்தே காமாக்ஷீ னாம கிமபி மம பாக்யம் ||70||

ரக்ஷ்யோ‌உஸ்மி காமபீடீலாஸிகயா கனக்றுபாம்புராஶிகயா |

ஶ்ருதியுவதிகுன்தலீமணிமாலிகயா துஹினஶைலபாலிகயா ||71||

லீயே புரஹரஜாயே மாயே தவ தருணபல்லவச்சாயே |

சரணே சன்த்ராபரணே காஞ்சீஶரணே னதார்திஸம்ஹரணே ||72||

மூர்திமதி முக்திபீஜே மூர்த்னி ஸ்தபகிதசகோரஸாம்ராஜ்யே |

மோதிதகம்பாகூலே முஹுர்முஹுர்மனஸி முமுதிஷா‌உஸ்மாகம் ||73||

வேதமயீம் னாதமயீம் பின்துமயீம் பரபதோத்யதின்துமயீம் |

மன்த்ரமயீம் தன்த்ரமயீம் ப்ரக்றுதிமயீம் னௌமி விஶ்வவிக்றுதிமயீம் ||74||

புரமதனபுண்யகோடீ புஞ்ஜிதகவிலோகஸூக்திரஸதாடீ |

மனஸி மம காமகோடீ விஹரது கருணாவிபாகபரிபாடீ ||75||

குடிலம் சடுலம் ப்றுதுலம் ம்றுதுலம் கசனயனஜகனசரணேஷு |

அவலோகிதமவலம்பிதமதிகம்பாதடமமேயமஸ்மாபிஃ ||76||

ப்ரத்யங்முக்யா த்றுஷ்டயா ப்ரஸாததீபாங்குரேண காமாக்ஷ்யாஃ |

பஶ்யாமி னிஸ்துலமஹோ பசேலிமம் கமபி பரஶிவோல்லாஸம் ||77||

வித்யே விதாத்றுவிஷயே காத்யாயனி காலி காமகோடிகலே |

பாரதி பைரவி பத்ரே ஶாகினி ஶாம்பவி ஶிவே ஸ்துவே பவதீம் ||78||

மாலினி மஹேஶசாலினி காஞ்சீகேலினி விபக்ஷகாலினி தே |

ஶூலினி வித்ருமஶாலினி ஸுரஜனபாலினி கபாலினி னமோ‌உஸ்து ||79||

தேஶிக இதி கிம் ஶம்கே தத்தாத்றுக்தவ னு தருணிமோன்மேஷஃ |

காமாக்ஷி ஶூலபாணேஃ காமாகமஸமயதீக்ஷாயாம் ||80||

வேதண்டகும்படம்பரவைதண்டிககுசபரார்தமத்யாய |

குங்குமருசே னமஸ்யாம் ஶம்கரனயனாம்றுதாய ரசயாமஃ ||81||

அதிகாஞ்சிதமணிகாஞ்சனகாஞ்சீமதிகாஞ்சி காம்சிதத்ராக்ஷம் |

அவனதஜனானுகம்பாமனுகம்பாகூலமஸ்மதனுகூலாம் ||82||

பரிசிதகம்பாதீரம் பர்வதராஜன்யஸுக்றுதஸன்னாஹம் |

பரகுருக்றுபயா வீக்ஷே பரமஶிவோத்ஸங்கமங்கலாபரணம் ||83||

தக்தமதனஸ்ய ஶம்போஃ ப்ரதீயஸீம் ப்ரஹ்மசர்யவைதக்தீம் |

தவ தேவி தருணிமஶ்ரீசதுரிமபாகோ ன சக்ஷமே மாதஃ ||84||

மதஜலதமாலபத்ரா வஸனிதபத்ரா கராத்றுதகானித்ரா |

விஹரதி புலின்தயோஷா குஞ்ஜாபூஷா பணீன்த்ரக்றுதவேஷா ||85||

அங்கே ஶுகினீ கீதே கௌதுகினீ பரிஸரே ச காயகினீ |

ஜயஸி ஸவிதே‌உம்ப பைரவமண்டலினீ ஶ்ரவஸி ஶங்ககுன்டலினீ ||86||

ப்ரணதஜனதாபவர்கா க்றுதபஹுஸர்கா ஸஸிம்ஹஸம்ஸர்கா |

காமாக்ஷி முதிதபர்கா ஹதரிபுவர்கா த்வமேவ ஸா துர்கா ||87||

ஶ்ரவணசலத்வேதண்டா ஸமரோத்தண்டா துதாஸுரஶிகண்டா |

தேவி கலிதான்த்ரஷண்டா த்றுதனரமுண்டா த்வமேவ சாமுண்டா ||88||

உர்வீதரேன்த்ரகன்யே தர்வீபரிதேன பக்தபூரேண |

குர்வீமகிம்சனார்தி கர்வீகுருஷே த்வமேவ காமாக்ஷி ||89||

தாடிதரிபுபரிபீடனபயஹரண னிபுணஹலமுஸலா |

க்ரோடபதிபீஷணமுகீ க்ரீடஸி ஜகதி த்வமேவ காமாக்ஷி ||90||

ஸ்மரமதனவரணலோலா மன்மதஹேலாவிலாஸமணிஶாலா |

கனகருசிசௌர்யஶீலா த்வமம்ப பாலா கராப்ஜத்றுதமாலா ||91||

விமலபடீ கமலகுடீ புஸ்தகருத்ராக்ஷஶஸ்தஹஸ்தபுடீ |

காமாக்ஷி பக்ஷ்மலாக்ஷீ கலிதவிபஞ்சீ விபாஸி வைரிஞ்சீ ||92||

குங்குமருசிபிங்கமஸ்றுக்பங்கிலமுண்டாலிமண்டிதம் மாதஃ |

ஶ்ரீகாமாக்ஷி ததீயஸங்கமகலாமன்தீபவத்கௌதுகஃ

ஜயதி தவ ரூபதேயம் ஜபபடபுஸ்தகவராபயகராப்ஜம் ||93||

கனகமணிகலிதபூஷாம் காலாயஸகலஹஶீலகான்திகலாம் |

காமாக்ஷி ஶீலயே த்வாம் கபாலஶூலாபிராமகரகமலாம் ||94||

லோஹிதிமபுஞ்ஜமத்யே மோஹிதபுவனே முதா னிரீக்ஷன்தே |

வதனம் தவ குவயுகலம் காஞ்சீஸீமாம் ச கே‌உபி காமாக்ஷி ||95||

ஜலதித்விகுணிதஹுதபஹதிஶாதினேஶ்வரகலாஶ்வினேயதலைஃ |

னலினைர்மஹேஶி கச்சஸி ஸர்வோத்தரகரகமலதலமமலம் ||96||

ஸத்க்றுததேஶிகசரணாஃ ஸபீஜனிர்பீஜயோகனிஶ்ரேண்யா |

அபவர்கஸௌதவலபீமாரோஹன்த்யம்ப கே‌உபி தவ க்றுபயா ||97||

அன்தரபி பஹிரபி த்வம் ஜன்துததேரன்தகான்தக்றுதஹன்தே |

சின்திதஸன்தானவதாம் ஸன்ததமபி தன்தனீஷி மஹிமானம் ||98||

கலமஞ்ஜுலவாகனுமிதகலபஞ்ஜரகதஶுகக்ரஹௌத்கண்ட்யாத் |

அம்ப ரதனாம்பரம் தே பிம்பபலம் ஶம்பராரிணா ன்யஸ்தம் ||99||

ஜய ஜய ஜகதம்ப ஶிவே ஜய ஜய காமாக்ஷி ஜய ஜயாத்ரிஸுதே |

ஜய ஜய மஹேஶதயிதே ஜய ஜய சித்ககனகௌமுதீதாரே ||100||

ஆர்யாஶதகம் பக்த்யா படதாமார்யாகடாக்ஷேண |

னிஸ்ஸரதி வதனகமலாத்வாணீ பீயூஷதோரணீ திவ்யா ||101||

|| இதி ஆர்யாஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||

============

பாதாரவிந்த சதகம்

============

Padaravinda Satakam Lyrics in Tamil

மஹிம்னஃ பன்தானம் மதனபரிபன்திப்ரணயினி

ப்ரபுர்னிர்ணேதும் தே பவதி யதமானோ‌உபி கதமஃ |

ததாபி ஶ்ரீகாஞ்சீவிஹ்றுதிரஸிகே கோ‌உபி மனஸோ

விபாகஸ்த்வத்பாதஸ்துதிவிதிஷு ஜல்பாகயதி மாம் ||1||

கலக்ராஹீ பௌரன்தரபுரவனீபல்லவருசாம்

த்றுதபாதம்யானாமருணமஹஸாமாதிமகுருஃ |

ஸமின்தே பன்தூகஸ்தபகஸஹயுத்வா திஶி திஶி

ப்ரஸர்பன்காமாக்ஷ்யாஶ்சரணகிரணானாமருணிமா ||2||

மராலீனாம் யானாப்யஸனகலனாமூலகுரவே

தரித்ராணாம் த்ராணவ்யதிகரஸுரோத்யானதரவே |

தமஸ்காண்டப்ரௌடிப்ரகடனதிரஸ்காரபடவே

ஜனோ‌உயம் காமாக்ஷ்யாஶ்சரணனலினாய ஸ்ப்றுஹயதே ||3||

வஹன்தீ ஸைன்தூரீம் ஸரணிமவனம்ராமரபுறீ-

புரன்த்ரீஸீமன்தே கவிகமலபாலார்கஸுஷமா |

த்ரயீஸீமன்தின்யாஃ ஸ்தனதடனிசோலாருணபடீ

விபான்தீ காமாக்ஷ்யாஃ பதனலினகான்திர்விஜயதே ||4||

ப்ரணம்ரீபூதஸ்ய ப்ரணயகலஹத்ரஸ்தமனஸஃ

ஸ்மராராதேஶ்சூடாவியதி க்றுஹமேதீ ஹிமகரஃ |

யயோஃ ஸான்த்யாம் கான்திம் வஹதி ஸுஷமாபிஶ்சரணயோஃ

தயோர்மே காமாக்ஷ்யா ஹ்றுதயமபதன்த்ரம் விஹரதாம் ||5||

யயோஃ பீடாயன்தே விபுதமுகுடீனாம் படலிகா

யயோஃ ஸௌதாயன்தே ஸ்வயமுதயபாஜோ பணிதயஃ |

யயோஃ தாஸாயன்தே ஸரஸிஜபவாத்யாஶ்சரணயோஃ

தயோர்மே காமாக்ஷ்யா தினமனு வரீவர்து ஹ்றுதயம் ||6||

னயன்தீ ஸம்கோசம் ஸரஸிஜருசம் திக்பரிஸரே

ஸ்றுஜன்தீ லௌஹித்யம் னககிரணசன்த்ரார்தகசிதா |

கவீன்த்ராணாம் ஹ்றுத்கைரவவிகஸனோத்யோகஜனனீ

ஸ்புரன்தீ காமாக்ஷ்யாஃ சரணருசிஸன்த்யா விஜயதே ||7||

விராவைர்மாஞ்ஜீரைஃ கிமபி கதயன்தீவ மதுரம்

புரஸ்தாதானம்ரே புரவிஜயினி ஸ்மேரவதனே |

வயஸ்யேவ ப்ரௌடா ஶிதிலயதி யா ப்ரேமகலஹ-

ப்ரரோஹம் காமாக்ஷ்யாஃ சரணயுகலீ ஸா விஜயதே ||8||

ஸுபர்வஸ்த்ரீலோலாலகபரிசிதம் ஷட்பதகுலைஃ

ஸ்புரல்லாக்ஷாராகம் தருணதரணிஜ்யோதிரருணைஃ |

ப்றுதம் கான்த்யம்போபிஃ விஸ்றுமரமரன்தைஃ ஸரஸிஜைஃ

விதத்தே காமாக்ஷ்யாஃ சரணயுகலம் பன்துபதவீம் ||9||

ரஜஃஸம்ஸர்கே‌உபி ஸ்திதமரஜஸாமேவ ஹ்றுதயே

பரம் ரக்தத்வேன ஸ்திதமபி விரக்தைகஶரணம் |

அலப்யம் மன்தானாம் தததபி ஸதா மன்தகதிதாம்

விதத்தே காமாக்ஷ்யாஃ சரணயுகமாஶ்சர்யலஹரீம் ||10||

ஜடாலா மஞ்ஜீரஸ்புரதருணரத்னாம்ஶுனிகரைஃ

னிஷிதன்தீ மத்யே னகருசிஜரீகாங்கபயஸாம் |

ஜகத்த்ராணம் கர்தும் ஜனனி மம காமாக்ஷி னியதம்

தபஶ்சர்யாம் தத்தே தவ சரணபாதோஜயுகலீ ||11||

துலாகோடித்வன்த்வக்கணிதபணிதாபீதிவசஸோஃ

வினம்ரம் காமாக்ஷீ விஸ்றுமரமஹஃபாடலிதயோஃ |

க்ஷணம் வின்யாஸேன க்ஷபிததமஸோர்மே லலிதயோஃ

புனீயான்மூர்தானம் புரஹரபுரன்த்ரீ சரணயோஃ ||12||

பவானி த்ருஹ்யேதாம் பவனிபிடிதேப்யோ மம முஹு-

ஸ்தமோவ்யாமோஹேப்யஸ்தவ ஜனனி காமாக்ஷி சரணௌ |

யயோர்லாக்ஷாபின்துஸ்புரணதரணாத்த்வர்ஜடிஜடா-

குடீரா ஶோணாங்கம் வஹதி வபுரேணாங்ககலிகா ||13||

பவித்ரீகுர்யுர்னுஃ பததலபுவஃ பாடலருசஃ

பராகாஸ்தே பாபப்ரஶமனதுரீணாஃ பரஶிவே |

கணம் லப்தும் யேஷாம் னிஜஶிரஸி காமாக்ஷி விவஶா

வலன்தோ வ்யாதன்வன்த்யஹமஹமிகாம் மாதவமுகாஃ ||14||

பலாகாமாலாபிர்னகருசிமயீபிஃ பரிவ்றுதே

வினம்ரஸ்வர்னாரீவிகசகசகாலாம்புதகுலே |

ஸ்புரன்தஃ காமாக்ஷி ஸ்புடதலிதபன்தூகஸுஹ்றுத-

ஸ்தடில்லேகாயன்தே தவ சரணபாதோஜகிரணாஃ ||15||

ஸராகஃ ஸத்வேஷஃ ப்ரஸ்றுமரஸரோஜே ப்ரதிதினம்

னிஸர்காதாக்ராமன்விபுதஜனமூர்தானமதிகம் |

கதம்காரம் மாதஃ கதய பதபத்மஸ்தவ ஸதாம்

னதானாம் காமாக்ஷி ப்ரகடயதி கைவல்யஸரணிம் ||16||

ஜபாலக்ஷ்மீஶோணோ ஜனிதபரமஜ்ஞானனலினீ-

விகாஸவ்யாஸங்கோ விபலிதஜகஜ்ஜாட்யகரிமா |

மனஃபூர்வாத்ரிம் மே திலகயது காமாக்ஷி தரஸா

தமஸ்காண்டத்ரோஹீ தவ சரணபாதோஜரமணஃ ||17||

னமஸ்குர்மஃ ப்ரேங்கன்மணிகடகனீலோத்பலமஹஃ-

பயோதௌ ரிங்கத்பிர்னககிரணபேனைர்தவலிதே |

ஸ்புடம் குர்வாணாய ப்ரபலசலதௌர்வானலஶிகா-

விதர்கம் காமாக்ஷ்யாஃ ஸததமருணிம்னே சரணயோஃ ||18||

ஶிவே பாஶாயேதாமலகுனி தமஃகூபகுஹரே

தினாதீஶாயேதாம் மம ஹ்றுதயபாதோஜவிபினே |

னபோமாஸாயேதாம் ஸரஸகவிதாரீதிஸரிதி

த்வதீயௌ காமாக்ஷி ப்ரஸ்றுதகிரணௌ தேவி சரணௌ ||19||

னிஷக்தம் ஶ்ருத்யன்தே னயனமிவ ஸத்வ்றுத்தருசிரைஃ

ஸமைர்ஜுஷ்டம் ஶுத்தைரதரமிவ ரம்யைர்த்விஜகணைஃ |

ஶிவே வக்ஷோஜன்மத்விதயமிவ முக்தாஶ்ரிதமுமே

த்வதீயம் காமாக்ஷி ப்ரணதஶரணம் னௌமி சரணம் ||20||

னமஸ்யாஸம்ஸஜ்ஜன்னமுசிபரிபன்திப்ரணயினீ-

னிஸர்கப்ரேங்கோலத்குரலகுலகாலாஹிஶபலே |

னகச்சாயாதுக்தோததிபயஸி தே வைத்ருமருசாம்

ப்ரசாரம் காமாக்ஷி ப்ரசுரயதி பாதாப்ஜஸுஷமா ||21||

கதா தூரீகர்தும் கடுதுரிதகாகோலஜனிதம்

மஹான்தம் ஸன்தாபம் மதனபரிபன்திப்ரியதமே |

க்ஷணாத்தே காமாக்ஷி த்ரிபுவனபரீதாபஹரணே

படீயாம்ஸம் லப்ஸ்யே பதகமலஸேவாம்றுதரஸம் ||22||

யயோஃ ஸான்த்யம் ரோசிஃ ஸததமருணிம்னே ஸ்ப்றுஹயதே

யயோஶ்சான்த்ரீ கான்திஃ பரிபததி த்றுஷ்ட்வா னகருசிம் |

யயோஃ பாகோத்ரேகம் பிபடிஷதி பக்த்யா கிஸலயம்

ம்ரதிம்னஃ காமாக்ஷ்யா மனஸி சரணௌ தௌ தனுமஹே ||23||

ஜகன்னேதம் னேதம் பரமிதி பரித்யஜ்ய யதிபிஃ

குஶாக்ரீயஸ்வான்தைஃ குஶலதிஷணைஃ ஶாஸ்த்ரஸரணௌ |

கவேஷ்யம் காமாக்ஷி த்ருவமக்றுதகானாம் கிரிஸுதே

கிராமைதம்பர்யம் தவ சரணபத்மம் விஜயதே ||24||

க்றுதஸ்னானம் ஶாஸ்த்ராம்றுதஸரஸி காமாக்ஷி னிதராம்

ததானம் வைஶத்யம் கலிதரஸமானன்தஸுதயா |

அலம்காரம் பூமேர்முனிஜனமனஶ்சின்மயமஹா-

பயோதேரன்தஸ்ஸ்தம் தவ சரணரத்னம் ம்றுகயதே ||25||

மனோகேஹே மோஹோத்பவதிமிரபூர்ணே மம முஹுஃ

தரித்ராணீகுர்வன்தினகரஸஹஸ்ராணி கிரணைஃ |

விதத்தாம் காமாக்ஷி ப்ரஸ்றுமரதமோவஞ்சனசணஃ

க்ஷணார்தம் ஸான்னித்யம் சரணமணிதீபோ ஜனனி தே ||26||

கவீனாம் சேதோவன்னகரருசிஸம்பர்கி விபுத-

ஸ்ரவன்தீஸ்ரோதோவத்படுமுகரிதம் ஹம்ஸகரவைஃ |

தினாரம்பஶ்ரீவன்னியதமருணச்சாயஸுபகம்

மதன்தஃ காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்புரது பதபங்கேருஹயுகம் ||27||

ஸதா கிம் ஸம்பர்காத்ப்ரக்றுதிகடினைர்னாகிமுகுடைஃ

தடைர்னீஹாராத்ரேரதிகமணுனா யோகிமனஸா |

விபின்தே ஸம்மோஹம் ஶிஶிரயதி பக்தானபி த்றுஶாம்

அத்றுஶ்யம் காமாக்ஷி ப்ரகடயதி தே பாதயுகலம் ||28||

பவித்ராப்யாமம்ப ப்ரக்றுதிம்றுதுலாப்யாம் தவ ஶிவே

பதாப்யாம் காமாக்ஷி ப்ரஸபமபிபூதைஃ ஸசகிதைஃ |

ப்ரவாலைரம்போஜைரபி ச வனவாஸவ்ரததஶாஃ

ஸதைவாரப்யன்தே பரிசரிதனானாத்விஜகணைஃ ||29||

சிராத்த்றுஶ்யா ஹம்ஸைஃ கதமபி ஸதா ஹம்ஸஸுலபம்

னிரஸ்யன்தீ ஜாட்யம் னியதஜடமத்யைகஶரணம் |

அதோஷவ்யாஸங்கா ஸததமபி தோஷாப்திமலினம்

பயோஜம் காமாக்ஷ்யாஃ பரிஹஸதி பாதாப்ஜயுகலீ ||30||

ஸுராணாமானன்தப்ரபலனதயா மண்டனதயா

னகேன்துஜ்யோத்ஸ்னாபிர்விஸ்றுமரதமஃகண்டனதயா |

பயோஜஶ்ரீத்வேஷவ்ரதரததயா த்வச்சரணயோஃ

விலாஸஃ காமாக்ஷி ப்ரகடயதி னைஶாகரதஶாம் ||31||

ஸிதிம்னா கான்தீனாம் னகரஜனுஷாம் பாதனலின-

ச்சவீனாம் ஶோணிம்னா தவ ஜனனி காமாக்ஷி னமனே |

லபன்தே மன்தாரக்ரதிதனவபன்தூககுஸும-

ஸ்ரஜாம் ஸாமீசீன்யம் ஸுரபுரபுரன்த்ரீகசபராஃ ||32||

ஸ்புரன்மத்யே ஶுத்தே னககிரணதுக்தாப்திபயஸாம்

வஹன்னப்ஜம் சக்ரம் தரமபி ச லேகாத்மகதயா |

ஶ்ரிதோ மாத்ஸ்யம் ரூபம் ஶ்ரியமபி ததானோ னிருபமாம்

த்ரிதாமா காமாக்ஷ்யாஃ பதனலினனாமா விஜயதே ||33||

னகஶ்ரீஸன்னத்தஸ்தபகனிசிதஃ ஸ்வைஶ்ச கிரணைஃ

பிஶங்கைஃ காமாக்ஷி ப்ரகடிதலஸத்பல்லவருசிஃ |

ஸதாம் கம்யஃ ஶங்கே ஸகலபலதாதா ஸுரதருஃ

த்வதீயஃ பாதோ‌உயம் துஹினகிரிராஜன்யதனயே ||34||

வஷட்குர்வன்மாஞ்ஜீரகலகலைஃ கர்மலஹரீ-

ஹவீம்ஷி ப்ரௌத்தண்டம் ஜ்வலதி பரமஜ்ஞானதஹனே |

மஹீயான்காமாக்ஷி ஸ்புடமஹஸி ஜோஹோதி ஸுதியாம்

மனோவேத்யாம் மாதஸ்தவ சரணயஜ்வா கிரிஸுதே ||35||

மஹாமன்த்ரம் கிம்சின்மணிகடகனாதைர்ம்றுது ஜபன்

க்ஷிபன்திக்ஷு ஸ்வச்சம் னகருசிமயம் பாஸ்மனரஜஃ |

னதானாம் காமாக்ஷி ப்ரக்றுதிபடுரச்சாட்ய மமதா-

பிஶாசீம் பாதோ‌உயம் ப்ரகடயதி தே மான்த்ரிகதஶாம் ||36||

உதீதே போதேன்தௌ தமஸி னிதராம் ஜக்முஷி தஶாம்

தரித்ராம் காமாக்ஷி ப்ரகடமனுராகம் விதததீ |

ஸிதேனாச்சாத்யாங்கம் னகருசிபடேனாங்க்ரியுகலீ-

புரன்த்ரீ தே மாதஃ ஸ்வயமபிஸரத்யேவ ஹ்றுதயம் ||37||

தினாரம்பஃ ஸம்பன்னலினவிபினானாமபினவோ

விகாஸோ வாஸன்தஃ ஸுகவிபிகலோகஸ்ய னியதஃ |

ப்ரதோஷஃ காமாக்ஷி ப்ரகடபரமஜ்ஞானஶஶின-

ஶ்சகாஸ்தி த்வத்பாதஸ்மரணமஹிமா ஶைலதனயே ||38||

த்றுதச்சாயம் னித்யம் ஸரஸிருஹமைத்ரீபரிசிதம்

னிதானம் தீப்தீனாம் னிகிலஜகதாம் போதஜனகம் |

முமுக்ஷூணாம் மார்கப்ரதனபடு காமாக்ஷி பதவீம்

பதம் தே பாதங்கீம் பரிகலயதே பர்வதஸுதே ||39||

ஶனைஸ்தீர்த்வா மோஹாம்புதிமத ஸமாரோடுமனஸஃ

க்ரமாத்கைவல்யாக்யாம் ஸுக்றுதிஸுலபாம் ஸௌதவலபீம் |

லபன்தே னிஃஶ்ரேணீமிவ ஜடிதி காமாக்ஷி சரணம்

புரஶ்சர்யாபிஸ்தே புரமதனஸீமன்தினி ஜனாஃ ||40||

ப்ரசண்டார்திக்ஷோபப்ரமதனக்றுதே ப்ராதிபஸரி-

த்ப்ரவாஹப்ரோத்தண்டீகரணஜலதாய ப்ரணமதாம் |

ப்ரதீபாய ப்ரௌடே பவதமஸி காமாக்ஷி சரண-

ப்ரஸாதௌன்முக்யாய ஸ்ப்றுஹயதி ஜனோ‌உயம் ஜனனி தே ||41||

மருத்பிஃ ஸம்ஸேவ்யா ஸததமபி சாஞ்சல்யரஹிதா

ஸதாருண்யம் யான்தீ பரிணதிதரித்ராணஸுஷமா |

குணோத்கர்ஷான்மாஞ்ஜீரககலகலைஸ்தர்ஜனபடுஃ

ப்ரவாலம் காமாக்ஷ்யாஃ பரிஹஸதி பாதாப்ஜயுகலீ ||42||

ஜகத்ரக்ஷாதக்ஷா ஜலஜருசிஶிக்ஷாபடுதரா

ஸமைர்னம்யா ரம்யா ஸததமபிகம்யா புதஜனைஃ |

த்வயீ லீலாலோலா ஶ்ருதிஷு ஸுரபாலாதிமுகுடீ-

தடீஸீமாதாமா தவ ஜனனி காமாக்ஷி பதயோஃ ||43||

கிராம் தூரௌ சோரௌ ஜடிமதிமிராணாம் க்றுதஜக-

த்பரித்ராணௌ ஶோணௌ முனிஹ்றுதயலீலைகனிபுணௌ |

னகைஃ ஸ்மேரௌ ஸாரௌ னிகமவசஸாம் கண்டிதபவ-

க்ரஹோன்மாதௌ பாதௌ தவ ஜனனி காமாக்ஷி கலயே ||44||

அவிஶ்ரான்தம் பங்கம் யதபி கலயன்யாவகமயம்

னிரஸ்யன்காமாக்ஷி ப்ரணமனஜுஷாம் பங்கமகிலம் |

துலாகோடித்வன்தம் தததபி ச கச்சன்னதுலதாம்

கிராம் மார்கம் பாதோ கிரிவரஸுதே லங்கயதி தே ||45||

ப்ரவாலம் ஸவ்ரீலம் விபினவிவரே வேபயதி யா

ஸ்புரல்லீலம் பாலாதபமதிகபாலம் வததி யா |

ருசிம் ஸான்த்யாம் வன்த்யாம் விரசயதி யா வர்தயது ஸா

ஶிவம் மே காமாக்ஷ்யாஃ பதனலினபாடல்யலஹரீ ||46||

கிரஞ்ஜ்யோத்ஸ்னாரீதிம் னகமுகருசா ஹம்ஸமனஸாம்

விதன்வானஃ ப்ரீதிம் விகசதருணாம்போருஹருசிஃ |

ப்ரகாஶஃ ஶ்ரீபாதஸ்தவ ஜனனி காமாக்ஷி தனுதே

ஶரத்காலப்ரௌடிம் ஶஶிஶகலசூடப்ரியதமே ||47||

னகாங்கூரஸ்மேரத்யுதிவிமலகங்காம்பஸி ஸுகம்

க்றுதஸ்னானம் ஜ்ஞானாம்றுதமமலமாஸ்வாத்ய னியதம் |

உதஞ்சன்மஞ்ஜீரஸ்புரணமணிதீபே மம மனோ

மனோஜ்ஞே காமாக்ஷ்யாஶ்சரணமணிஹர்ம்யே விஹரதாம் ||48||

பவாம்போதௌ னௌகாம் ஜடிமவிபினே பாவகஶிகா-

மமர்த்யேன்த்ராதீனாமதிமுகுடமுத்தம்ஸகலிகாம் |

ஜகத்தாபே ஜ்யோத்ஸ்னாமக்றுதகவசஃபஞ்ஜரபுடே

ஶுகஸ்த்ரீம் காமாக்ஷ்யா மனஸி கலயே பாதயுகலீம் ||49||

பரத்மப்ராகாஶ்யப்ரதிபலனசுஞ்சுஃ ப்ரணமதாம்

மனோஜ்ஞஸ்த்வத்பாதோ மணிமுகுரமுத்ராம் கலயதே |

யதீயாம் காமாக்ஷி ப்ரக்றுதிமஸ்றுணாஃ ஶோதகதஶாம்

விதாதும் சேஷ்டன்தே பலரிபுவதூடீகசபராஃ ||50||

அவிஶ்ரான்தம் திஷ்டன்னக்றுதகவசஃகன்தரபுடீ-

குடீரான்தஃ ப்ரௌடம் னகருசிஸடாலீம் ப்ரகடயன் |

ப்ரசண்டம் கண்டத்வம் னயது மம காமாக்ஷி தரஸா

தமோவேதண்டேன்த்ரம் தவ சரணகண்டீரவபதிஃ ||51||

புரஸ்தாத்காமாக்ஷி ப்ரசுரரஸமாகண்டலபுரீ-

புரன்த்ரீணாம் லாஸ்யம் தவ லலிதமாலோக்ய ஶனகைஃ |

னகஶ்ரீபிஃ ஸ்மேரா பஹு விதனுதே னூபுரரவை-

ஶ்சமத்க்றுத்யா ஶங்கே சரணயுகலீ சாடுரசனாஃ ||52||

ஸரோஜம் னின்தன்தீ னககிரணகர்பூரஶிஶிரா

னிஷிக்தா மாராரேர்முகுடஶஶிரேகாஹிமஜலைஃ |

ஸ்புரன்தீ காமாக்ஷி ஸ்புடருசிமயே பல்லவசயே

தவாதத்தே மைத்ரீம் பதிகஸுத்றுஶா பாதயுகலீ ||53||

னதானாம் ஸம்பத்தேரனவரதமாகர்ஷணஜபஃ

ப்ரரோஹத்ஸம்ஸாரப்ரஸரகரிமஸ்தம்பனஜபஃ |

த்வதீயஃ காமாக்ஷி ஸ்மரஹரமனோமோஹனஜபஃ

படீயான்னஃ பாயாத்பதனலினமஞ்ஜீரனினதஃ ||54||

விதன்வீதா னாதே மம ஶிரஸி காமாக்ஷி க்றுபயா

பதாம்போஜன்யாஸம் பஶுபரிப்றுடப்ராணதயிதே |

பிபன்தோ யன்முத்ராம் ப்ரகடமுபகம்பாபரிஸரம்

த்றுஶா னானன்த்யன்தே னலினபவனாராயணமுகாஃ ||55||

ப்ரணாமோத்யத்ப்றுன்தாரமுகுடமன்தாரகலிகா-

விலோலல்லோலம்பப்ரகரமயதூமப்ரசுரிமா |

ப்ரதீப்தஃ பாதாப்ஜத்யுதிவிததிபாடல்யலஹரீ-

க்றுஶானுஃ காமாக்ஷ்யா மம தஹது ஸம்ஸாரவிபினம் ||56||

வலக்ஷஶ்ரீர்றுக்ஷாதிபஶிஶுஸத்றுக்ஷைஸ்தவ னகைஃ

ஜிக்றுக்ஷுர்தக்ஷத்வம் ஸரஸிருஹபிக்ஷுத்வகரணே |

க்ஷணான்மே காமாக்ஷி க்ஷபிதபவஸம்க்ஷோபகரிமா

வசோவைசக்ஷன்யம் சரணயுகலீ பக்ஷ்மலயதாத் ||57||

ஸமன்தாத்காமாக்ஷி க்ஷததிமிரஸன்தானஸுபகான்

அனன்தாபிர்பாபிர்தினமனு திகன்தான்விரசயன் |

அஹன்தாயா ஹன்தா மம ஜடிமதன்தாவலஹரிஃ

விபின்தாம் ஸன்தாபம் தவ சரணசின்தாமணிரஸௌ ||58||

ததானோ பாஸ்வத்தாமம்றுதனிலயோ லோஹிதவபுஃ

வினம்ராணாம் ஸௌம்யோ குருரபி கவித்வம் ச கலயன் |

கதௌ மன்தோ கங்காதரமஹிஷி காமாக்ஷி பஜதாம்

தமஃகேதுர்மாதஸ்தவ சரணபத்மோ விஜயதே ||59||

னயன்தீம் தாஸத்வம் னலினபவமுக்யானஸுலப-

ப்ரதானாத்தீனானாமமரதருதௌர்பாக்யஜனனீம் |

ஜகஜ்ஜன்மக்ஷேமக்ஷயவிதிஷு காமாக்ஷி பதயோ-

ர்துரீணாமீஷ்டே கரஸ்தவ பணிதுமாஹோபுருஷிகாம் ||60||

ஜனோ‌உயம் ஸன்தப்தோ ஜனனி பவசண்டாம்ஶுகிரணைஃ

அலப்தவைகம் ஶீதம் கணமபி பரஜ்ஞானபயஸஃ |

தமோமார்கே பான்தஸ்தவ ஜடிதி காமாக்ஷி ஶிஶிராம்

பதாம்போஜச்சாயாம் பரமஶிவஜாயே ம்றுகயதே ||61||

ஜயத்யம்ப ஶ்ரீமன்னககிரணசீனாம்ஶுகமயம்

விதானம் பிப்ராணே ஸுரமுகுடஸம்கட்டமஸ்றுணே |

னிஜாருண்யக்ஷௌமாஸ்தரணவதி காமாக்ஷி ஸுலபா

புதைஃ ஸம்வின்னாரீ தவ சரணமாணிக்யபவனே ||62||

ப்ரதீமஃ காமாக்ஷி ஸ்புரிததருணாதித்யகிரண-

ஶ்ரியோ மூலத்ரவ்யம் தவ சரணமத்ரீன்த்ரதனயே |

ஸுரேன்த்ராஶாமாபூரயதி யதஸௌ த்வான்தமகிலம்

துனீதே திக்பாகானபி ச மஹஸா பாடலயதே ||63||

மஹாபாஷ்யவ்யாக்யாபடுஶயனமாரோபயதி வா

ஸ்மரவ்யாபாரேர்ஷ்யாபிஶுனனிடிலம் காரயதி வா |

த்விரேபாணாமத்யாஸயதி ஸததம் வாதிவஸதிம்

ப்ரணம்ரான்காமாக்ஷ்யாஃ பதனலினமாஹாத்ம்யகரிமா ||64||

விவேகாம்பஸ்ஸ்ரோதஸ்ஸ்னபனபரிபாடீஶிஶிரிதே

ஸமீபூதே ஶாஸ்த்ரஸ்மரணஹலஸம்கர்ஷணவஶாத் |

ஸதாம் சேதஃக்ஷேத்ரே வபதி தவ காமாக்ஷி சரணோ

மஹாஸம்வித்ஸஸ்யப்ரகரவரபீஜம் கிரிஸுதே ||65||

ததானோ மன்தாரஸ்தபகபரிபாடீம் னகருசா

வஹன்தீப்தாம் ஶோணாங்குலிபடலசாம்பேயகலிகாம் |

அஶோகோல்லாஸம் னஃ ப்ரசுரயது காமாக்ஷி சரணோ

விகாஸீ வாஸன்தஃ ஸமய இவ தே ஶர்வதயிதே ||66||

னகாம்ஶுப்ராசுர்யப்ரஸ்றுமரமராலாலிதவலஃ

ஸ்புரன்மஞ்ஜீரோத்யன்மரகதமஹஶ்ஶைவலயுதஃ |

பவத்யாஃ காமாக்ஷி ஸ்புடசரணபாடல்யகபடோ

னதஃ ஶோணாபிக்யோ னகபதிதனூஜே விஜயதே ||67||

துனானம் பங்கௌகம் பரமஸுலபம் கண்டககுலைஃ

விகாஸவ்யாஸங்கம் விதததபராதீனமனிஶம் |

னகேன்துஜ்யோத்ஸ்னாபிர்விஶதருசி காமாக்ஷி னிதராம்

அஸாமான்யம் மன்யே ஸரஸிஜமிதம் தே பதயுகம் ||68||

கரீன்த்ராய த்ருஹ்யத்யலஸகதிலீலாஸு விமலைஃ

பயோஜைர்மாத்ஸர்யம் ப்ரகடயதி காமம் கலயதே |

பதாம்போஜத்வன்த்வம் தவ ததபி காமாக்ஷி ஹ்றுதயம்

முனீனாம் ஶான்தானாம் கதமனிஶமஸ்மை ஸ்ப்றுஹயதே ||69||

னிரஸ்தா ஶோணிம்னா சரணகிரணானாம் தவ ஶிவே

ஸமின்தானா ஸன்த்யாருசிரசலராஜன்யதனயே |

அஸாமர்த்யாதேனம் பரிபவிதுமேதத்ஸமருசாம்

ஸரோஜானாம் ஜானே முகுலயதி ஶோபாம் ப்ரதிதினம் ||70||

உபாதிக்ஷத்தாக்ஷ்யம் தவ சரணனாமா குருரஸௌ

மராலானாம் ஶங்கே மஸ்றுணகதிலாலித்யஸரணௌ |

அதஸ்தே னிஸ்தன்த்ரம் னியதமமுனா ஸக்யபதவீம்

ப்ரபன்னம் பாதோஜம் ப்ரதி தததி காமாக்ஷி குதுகம் ||71||

ததானைஃ ஸம்ஸர்கம் ப்ரக்றுதிமலினைஃ ஷட்பதகுலைஃ

த்விஜாதீஶஶ்லாகாவிதிஷு விததத்பிர்முகுலதாம் |

ரஜோமிஶ்ரைஃ பத்மைர்னியதமபி காமாக்ஷி பதயோஃ

விரோதஸ்தே யுக்தோ விஷமஶரவைரிப்ரியதமே ||72||

கவித்வஶ்ரீமிஶ்ரீகரணனிபுணௌ ரக்ஷணசணௌ

விபன்னானாம் ஶ்ரீமன்னலினமஸ்றுணௌ ஶோணகிரணௌ |

முனீன்த்ராணாமன்தஃகரணஶரணௌ மன்தஸரணௌ

மனோஜ்ஞௌ காமாக்ஷ்யா துரிதஹரணௌ னௌமி சரணௌ ||73||

பரஸ்மாத்ஸர்வஸ்மாதபி ச பரயோர்முக்திகரயோஃ

னகஶ்ரீபிர்ஜ்யோத்ஸ்னாகலிததுலயோஸ்தாம்ரதலயோஃ |

னிலீயே காமாக்ஷ்யா னிகமனுதயோர்னாகினதயோஃ

னிரஸ்தப்ரோன்மீலன்னலினமதயோரேவ பதயோஃ ||74||

ஸ்வபாவாதன்யோன்யம் கிஸலயமபீதம் தவ பதம்

ம்ரதிம்னா ஶோணிம்னா பகவதி ததாதே ஸத்றுஶதாம் |

வனே பூர்வஸ்யேச்சா ஸததமவனே கிம் து ஜகதாம்

பரஸ்யேத்தம் பேதஃ ஸ்புரதி ஹ்றுதி காமாக்ஷி ஸுதியாம் ||75||

கதம் வாசாலோ‌உபி ப்ரகடமணிமஞ்ஜீரனினதைஃ

ஸதைவானன்தார்த்ரான்விரசயதி வாசம்யமஜனான் |

ப்ரக்றுத்யா தே ஶோணச்சவிரபி ச காமாக்ஷி சரணோ

மனீஷானைர்மல்யம் கதமிவ ன்றுணாம் மாம்ஸலயதே ||76||

சலத்த்றுஷ்ணாவீசீபரிசலனபர்யாகுலதயா

முஹுர்ப்ரான்தஸ்தான்தஃ பரமஶிவவாமாக்ஷி பரவான் |

திதீர்ஷுஃ காமாக்ஷி ப்ரசுரதரகர்மாம்புதிமமும்

கதாஹம் லப்ஸ்யே தே சரணமணிஸேதும் கிரிஸுதே ||77||

விஶுஷ்யன்த்யாம் ப்ரஜ்ஞாஸரிதி துரிதக்ரீஷ்மஸமய-

ப்ரபாவேண க்ஷீணே ஸதி மம மனஃகேகினி ஶுசா |

த்வதீயஃ காமாக்ஷி ஸ்புரிதசரணாம்போதமஹிமா

னபோமாஸாடோபம் னகபதிஸுதே கிம் ன குருதே ||78||

வினம்ராணாம் சேதோபவனவலபீஸீம்னி சரண-

ப்ரதீபே ப்ராகாஶ்யம் தததி தவ னிர்தூததமஸி |

அஸீமா காமாக்ஷி ஸ்வயமலகுதுஷ்கர்மலஹரீ

விகூர்ணன்தீ ஶான்திம் ஶலபபரிபாடீவ பஜதே ||79||

விராஜன்தீ ஶுக்திர்னககிரணமுக்தாமணிததேஃ

விபத்பாதோராஶௌ தரிரபி னராணாம் ப்ரணமதாம் |

த்வதீயஃ காமாக்ஷி த்ருவமலகுவஹ்னிர்பவவனே

முனீனாம் ஜ்ஞானாக்னேரரணிரயமங்கிர்விஜயதே ||80||

ஸமஸ்தைஃ ஸம்ஸேவ்யஃ ஸததமபி காமாக்ஷி விபுதைஃ

ஸ்துதோ கன்தர்வஸ்த்ரீஸுலலிதவிபஞ்சீகலரவைஃ |

பவத்யா பின்தானோ பவகிரிகுலம் ஜ்றும்பிததமோ-

பலத்ரோஹீ மாதஶ்சரணபுருஹூதோ விஜயதே ||81||

வஸன்தம் பக்தானாமபி மனஸி னித்யம் பரிலஸத்-

கனச்சாயாபூர்ணம் ஶுசிமபி ன்றுணாம் தாபஶமனம் |

னகேன்துஜ்யோத்ஸ்னாபிஃ ஶிஶிரமபி பத்மோதயகரம்

னமாமஃ காமாக்ஷ்யாஶ்சரணமதிகாஶ்சர்யகரணம் ||82||

கவீன்த்ராணாம் னானாபணிதிகுணசித்ரீக்றுதவசஃ-

ப்ரபஞ்சவ்யாபாரப்ரகடனகலாகௌஶலனிதிஃ |

அதஃகுர்வன்னப்ஜம் ஸனகப்றுகுமுக்யைர்முனிஜனைஃ

னமஸ்யஃ காமாக்ஷ்யாஶ்சரணபரமேஷ்டீ விஜயதே ||83||

பவத்யாஃ காமாக்ஷி ஸ்புரிதபதபங்கேருஹபுவாம்

பராகாணாம் பூரைஃ பரிஹ்றுதகலங்கவ்யதிகரைஃ |

னதானாமாம்றுஷ்டே ஹ்றுதயமுகுரே னிர்மலருசி

ப்ரஸன்னே னிஶ்ஶேஷம் ப்ரதிபலதி விஶ்வம் கிரிஸுதே ||84||

தவ த்ரஸ்தம் பாதாத்கிஸலயமரண்யான்தரமகாத்

பரம் ரேகாரூபம் கமலமமுமேவாஶ்ரிதமபூத் |

ஜிதானாம் காமாக்ஷி த்விதயமபி யுக்தம் பரிபவே

விதேஶே வாஸோ வா ஶரணகமனம் வா னிஜரிபோஃ ||85||

க்றுஹீத்வா யாதார்த்யம் னிகமவசஸாம் தேஶிகக்றுபா-

கடாக்ஷர்கஜ்யோதிஶ்ஶமிதமமதாபன்ததமஸஃ |

யதன்தே காமாக்ஷி ப்ரதிதிவஸமன்தர்த்ரடயிதும்

த்வதீயம் பாதாப்ஜம் ஸுக்றுதபரிபாகேன ஸுஜனாஃ ||86||

ஜடானாமப்யம்ப ஸ்மரணஸமயே தவச்சரணயோஃ

ப்ரமன்மன்தக்ஷ்மாப்றுத்துமுகுமிதஸின்துப்ரதிபடாஃ |

ப்ரஸன்னாஃ காமாக்ஷி ப்ரஸபமதரஸ்பன்தனகரா

பவன்தி ஸ்வச்சன்தம் ப்ரக்றுதிபரிபக்கா பணிதயஃ ||87||

வஹன்னப்யஶ்ரான்தம் மதுரனினதம் ஹம்ஸகமஸௌ

தமேவாதஃ கர்தும் கிமிவ யததே கேலிகமனே |

பவஸ்யைவானன்தம் விதததபி காமாக்ஷி சரணோ

பவத்யாஸ்தத்த்ரோஹம் பகவதி கிமேவம் விதனுதே ||88||

யதத்யன்தம் தாம்யத்யலஸகதிவார்தாஸ்வபி ஶிவே

ததேதத்காமாக்ஷி ப்ரக்றுதிம்றுதுலம் தே பதயுகம் |

கிரீடைஃ ஸம்கட்டம் கதமிவ ஸுரௌகஸ்ய ஸஹதே

முனீன்த்ராணாமாஸ்தே மனஸி ச கதம் ஸூசினிஶிதே ||89||

மனோரங்கே மத்கே விபுதஜனஸம்மோதஜனனீ

ஸராகவ்யாஸங்கம் ஸரஸம்றுதுஸம்சாரஸுபகா |

மனோஜ்ஞா காமாக்ஷி ப்ரகடயது லாஸ்யப்ரகரணம்

ரணன்மஞ்ஜீரா தே சரணயுகலீனர்தகவதூஃ ||90||

பரிஷ்குர்வன்மாதஃ பஶுபதிகபர்தம் சரணராட்

பராசாம் ஹ்றுத்பத்மம் பரமபணிதீனாம் ச மகுடம் |

பவாக்யே பாதோதௌ பரிஹரது காமாக்ஷி மமதா-

பராதீனத்வம் மே பரிமுஷிதபாதோஜமஹிமா ||91||

ப்ரஸூனைஃ ஸம்பர்காதமரதருணீகுன்தலபவைஃ

அபீஷ்டானாம் தானாதனிஶமபி காமாக்ஷி னமதாம் |

ஸ்வஸங்காத்கங்கேலிப்ரஸவஜனகத்வேன ச ஶிவே

த்ரிதா தத்தே வார்தாம் ஸுரபிரிதி பாதோ கிரிஸுதே ||92||

மஹாமோஹஸ்தேனவ்யதிகரபயாத்பாலயதி யோ

வினிக்ஷிப்தம் ஸ்வஸ்மின்னிஜஜனமனோரத்னமனிஶம் |

ஸ ராகஸ்யோத்ரேகாத்ஸததமபி காமாக்ஷி தரஸா

கிமேவம் பாதோ‌உஸௌ கிஸலயருசிம் சோரயதி தே ||93||

ஸதா ஸ்வாதும்காரம் விஷயலஹரீஶாலிகணிகாம்

ஸமாஸ்வாத்ய ஶ்ரான்தம் ஹ்றுதயஶுகபோதம் ஜனனி மே |

க்றுபாஜாலே பாலேக்ஷணமஹிஷி காமாக்ஷி ரபஸாத்

க்றுஹீத்வா ருன்தீதாரஸ்தவ பதயுகீபஞ்ஜரபுடே ||94||

துனானம் காமாக்ஷி ஸ்மரணலவமாத்ரேண ஜடிம-

ஜ்வரப்ரௌடிம் கூடஸ்திதி னிகமனைகுஞ்ஜகுஹரே |

அலப்யம் ஸர்வேஷாம் கதிசன லபன்தே ஸுக்றுதினஃ

சிராதன்விஷ்யன்தஸ்தவ சரணஸித்தௌஷதமிதம் ||95||

ரணன்மஞ்ஜீராப்யாம் லலிதகமனாப்யாம் ஸுக்றுதினாம்

மனோவாஸ்தவ்யாப்யாம் மதிததிமிராப்யாம் னகருசா |

னிதேயாப்யாம் பத்யா னிஜஶிரஸி காமாக்ஷி ஸததம்

னமஸ்தே பாதாப்யாம் னலினம்றுதுலாப்யாம் கிரிஸுதே ||96||

ஸுராகே ராகேன்துப்ரதினிதிமுகே பர்வதஸுதே

சிரால்லப்யே பக்த்யா ஶமதனஜனானாம் பரிஷதா |

மனோப்றுங்கோ மத்கஃ பதகமலயுக்மே ஜனனி தே

ப்ரகாமம் காமாக்ஷி த்ரிபுரஹரவாமாக்ஷி ரமதாம் ||97||

ஶிவே ஸம்வித்ரூபே ஶஶிஶகலசூடப்ரியதமே

ஶனைர்கத்யாகத்யா ஜிதஸுரவரேபே கிரிஸுதே |

யதன்தே ஸன்தஸ்தே சரணனலினாலானயுகலே

ஸதா பத்தம் சித்தப்ரமதகரியூதம் த்றுடதரம் ||98||

யஶஃ ஸூதே மாதர்மதுரகவிதாம் பக்ஷ்மலயதே

ஶ்ரியம் தத்தே சித்தே கமபி பரிபாகம் ப்ரதயதே |

ஸதாம் பாஶக்ரன்திம் ஶிதிலயதி கிம் கிம் ன குருதே

ப்ரபன்னே காமாக்ஷ்யாஃ ப்ரணதிபரிபாடீ சரணயோஃ ||99||

மனீஷாம் மாஹேன்த்ரீம் ககுபமிவ தே காமபி தஶாம்

ப்ரதத்தே காமாக்ஷ்யாஶ்சரணதருணாதித்யகிரணஃ |

யதீயே ஸம்பர்கே த்றுதரஸமரன்தா கவயதாம்

பரீபாகம் தத்தே பரிமலவதீ ஸூக்தினலினீ ||100||

புரா மாராராதிஃ புரமஜயதம்ப ஸ்தவஶதைஃ

ப்ரஸன்னாயாம் ஸத்யாம் த்வயி துஹினஶைலேன்த்ரதனயே |

அதஸ்தே காமாக்ஷி ஸ்புரது தரஸா காலஸமயே

ஸமாயாதே மாதர்மம மனஸி பாதாப்ஜயுகலம் ||101||

பதத்வன்த்வம் மன்தம் கதிஷு னிவஸன்தம் ஹ்றுதி ஸதாம்

கிராமன்தே ப்ரான்தம் க்றுதகரஹிதானாம் பரிப்றுடே |

ஜனானாமானன்தம் ஜனனி ஜனயன்தம் ப்ரணமதாம்

த்வதீயம் காமாக்ஷி ப்ரதிதினமஹம் னௌமி விமலம் ||102||

இதம் யஃ காமாக்ஷ்யாஶ்சரணனலினஸ்தோத்ரஶதகம்

ஜபேன்னித்யம் பக்த்யா னிகிலஜகதாஹ்லாதஜனகம் |

ஸ விஶ்வேஷாம் வன்த்யஃ ஸகலகவிலோகைகதிலகஃ

சிரம் புக்த்வா போகான்பரிணமதி சித்ரூபகலயா ||103||

|| இதி பாதாரவின்தஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||

============

ஸ்துதி சதகம்

============

Stuthi Satakam Lyrics in Tamil

பாண்டித்யம் பரமேஶ்வரி ஸ்துதிவிதௌ னைவாஶ்ரயன்தே கிராம்

வைரிஞ்சான்யபி கும்பனானி விகலத்கர்வாணி ஶர்வாணி தே |

ஸ்தோதும் த்வாம் பரிபுல்லனீலனலினஶ்யாமாக்ஷி காமாக்ஷி மாம்

வாசாலீகுருதே ததாபி னிதராம் த்வத்பாதஸேவாதரஃ ||1||

தாபிஞ்சஸ்தபகத்விஷே தனுப்றுதாம் தாரித்ர்யமுத்ராத்விஷே

ஸம்ஸாராக்யதமோமுஷே புரரிபோர்வாமாங்கஸீமாஜுஷே |

கம்பாதீரமுபேயுஷே கவயதாம் ஜிஹ்வாகுடீம் ஜக்முஷே

விஶ்வத்ராணபுஷே னமோ‌உஸ்து ஸததம் தஸ்மை பரம்ஜ்யோதிஷே ||2||

யே ஸன்த்யாருணயன்தி ஶம்கரஜடாகான்தாரசன்ரார்பகம்

ஸின்தூரன்தி ச யே புரன்தரவதூஸீமன்தஸீமான்தரே |

புண்ய.ம் யே பரிபக்கயன்தி பஜதாம் காஞ்சீபுரே மாமமீ

பாயாஸுஃ பரமேஶ்வரப்ரணயினீபாதோத்பவாஃ பாம்ஸவஃ ||3||

காமாடம்பரபூரயா ஶஶிருசா கம்ரஸ்மிதானாம் த்விஷா

காமாரேரனுராகஸின்துமதிகம் கல்லோலிதம் தன்வதீ |

காமாக்ஷீதி ஸமஸ்தஸஜ்ஜனனுதா கல்யாணதாத்ரீ ன்றுணாம்

காருண்யாகுலமானஸா பகவதீ கம்பாதடே ஜ்றும்பதே ||4||

காமாக்ஷீணபராக்ரமப்ரகடனம் ஸம்பாவயன்தீ த்றுஶா

ஶ்யாமா க்ஷீரஸஹோதரஸ்மிதருசிப்ரக்ஷாலிதாஶான்தரா |

காமாக்ஷீஜனமௌலிபூஷணமணிர்வாசாம் பரா தேவதா

காமாக்ஷீதி விபாதி காபி கருணா கம்பாதடின்யாஸ்தடே ||5||

ஶ்யாமா காசன சன்த்ரிகா த்ரிபுவனே புண்யாத்மனாமானனே

ஸீமாஶூன்யகவித்வவர்ஷஜனனீ யா காபி காதம்பினீ |

மாராராதிமனோவிமோஹனவிதௌ காசிதத்தமஃகன்தலீ

காமாக்ஷ்யாஃ கருணாகடாக்ஷலஹரீ காமாய மே கல்பதாம் ||6||

ப்ரௌடத்வான்தகதம்பகே குமுதினீபுண்யாம்குரம் தர்ஶயன்

ஜ்யோத்ஸ்னாஸம்கமனே‌உபி கோகமிதுனம் மிஶ்ரம் ஸமுத்பாவயன் |

காலின்தீலஹரீதஶாம் ப்ரகடயன்கம்ராம் னபஸ்யத்புதாம்

கஶ்சின்னேத்ரமஹோத்ஸவோ விஜயதே காஞ்சீபுரே ஶூலினஃ ||7||

தன்த்ராஹீனதமாலனீலஸுஷமைஸ்தாருண்யலீலாக்றுஹைஃ

தாரானாதகிஶோரலாஞ்சிதகசைஸ்தாம்ராரவின்தேக்ஷணைஃ |

மாதஃ ஸம்ஶ்ரயதாம் மனோ மனஸிஜப்ராகல்ப்யனாடின்தமைஃ

கம்பாதீரசரைர்கனஸ்தனபரைஃ புண்யாங்கரைஃ ஶாம்கரைஃ ||8||

னித்யம் னிஶ்சலதாமுபேத்ய மருதாம் ரக்ஷாவிதிம் புஷ்ணதீ

தேஜஸ்ஸம்சயபாடவேன கிரணானுஷ்ணத்யுதேர்முஷ்ணதீ |

காஞ்சீமத்யகதாபி தீப்திஜனனீ விஶ்வான்தரே ஜ்றும்பதே

காசிச்சித்ரமஹோ ஸ்ம்றுதாபி தமஸாம் னிர்வாபிகா தீபிகா ||9||

கான்தைஃ கேஶருசாம் சயைர்ப்ரமரிதம் மன்தஸ்மிதைஃ புஷ்பிதம்

கான்த்யா பல்லவிதம் பதாம்புருஹயோர்னேத்ரத்விஷா பத்ரிதம் |

கம்பாதீரவனான்தரம் விதததீ கல்யாணஜன்மஸ்தலீ

காஞ்சீமத்யமஹாமணிர்விஜயதே காசித்க்றுபாகன்தலீ ||10||

ராகாசன்த்ரஸமானகான்திவதனா னாகாதிராஜஸ்துதா

மூகானாமபி குர்வதீ ஸுரதனீனீகாஶவாக்வைபவம் |

ஶ்ரீகாஞ்சீனகரீவிஹாரரஸிகா ஶோகாபஹன்த்ரீ ஸதாம்

ஏகா புண்யபரம்பரா பஶுபதேராகாரிணீ ராஜதே ||11||

ஜாதா ஶீதலஶைலதஃ ஸுக்றுதினாம் த்றுஶ்யா பரம் தேஹினாம்

லோகானாம் க்ஷணமாத்ரஸம்ஸ்மரணதஃ ஸன்தாபவிச்சேதினீ |

ஆஶ்சர்யம் பஹு கேலனம் விதனுதே னைஶ்சல்யமாபிப்ரதீ

கம்பாயாஸ்தடஸீம்னி காபி தடினீ காருண்யபாதோமயீ ||12||

ஐக்யம் யேன விரச்யதே ஹரதனௌ தம்பாவபும்பாவுகே

ரேகா யத்கசஸீம்னி ஶேகரதஶாம் னைஶாகரீ காஹதே |

ஔன்னத்யம் முஹுரேதி யேன ஸ மஹான்மேனாஸகஃ ஸானுமான்

கம்பாதீரவிஹாரிணா ஸஶரணாஸ்தேனைவ தாம்னா வயம் ||13||

அக்ஷ்ணோஶ்ச ஸ்தனயோஃ ஶ்ரியா ஶ்ரவணயோர்பாஹ்வோஶ்ச மூலம் ஸ்ப்றுஶன்

உத்தம்ஸேன முகேன ச ப்ரதிதினம் த்ருஹ்யன்பயோஜன்மனே |

மாதுர்யேண கிராம் கதேன ம்றுதுனா ஹம்ஸாங்கனாம் ஹ்ரேபயன்

காஞ்சீஸீம்னி சகாஸ்தி கோ‌உபி கவிதாஸன்தானபீஜாங்குரஃ ||14||

கண்டம் சான்த்ரமஸம் வதம்ஸமனிஶம் காஞ்சீபுரே கேலனம்

காலாயஶ்சவிதஸ்கரீம் தனுருசிம் கர்ணஜபே லோசனே |

தாருண்யோஷ்மனகம்பசம் ஸ்தனபரம் ஜங்காஸ்ப்றுஶம் குன்தலம்

பாக்யம் தேஶிகஸம்சிதம் மம கதா ஸம்பாதயேதம்பிகே ||15||

தன்வானம் னிஜகேலிஸௌதஸரணிம் னைஸர்கிகீணாம் கிராம்

கேதாரம் கவிமல்லஸூக்திலஹரீஸஸ்யஶ்ரியாம் ஶாஶ்வதம் |

அம்ஹோவஞ்சனசுஞ்சு கிம்சன பஜே காஞ்சீபுரீமண்டனம்

பர்யாயச்சவி பாகஶாஸனமணேஃ பௌஷ்பேஷவம் பௌருஷம் ||16||

ஆலோகே முகபங்கஜே ச தததீ ஸௌதாகரீம் சாதுரீம்

சூடாலம்க்ரியமாணபங்கஜவனீவைராகமப்ரக்ரியா |

முக்தஸ்மேரமுகீ கன்ஸதனதடீமூர்ச்சாலமத்யாஞ்சிதா

காஞ்சீஸீமனி காமினீ விஜயதே காசிஜ்ஜகன்மோஹினீ ||17||

யஸ்மின்னம்ப பவத்கடாக்ஷரஜனீ மன்தே‌உபி மன்தஸ்மித-

ஜ்யோத்ஸ்னாஸம்ஸ்னபிதா பவத்யபிமுகீ தம் ப்ரத்யஹோ தேஹினம் |

த்ரக்ஷாமாக்ஷிகமாதுரீமதபரவ்ரீடாகரீ வைகரீ

காமாக்ஷி ஸ்வயமாதனோத்யபிஸ்றுதிம் வாமேக்ஷணேவ க்ஷணம் ||18||

காலின்தீஜலகான்தயஃ ஸ்மிதருசிஸ்வர்வாஹினீபாதஸி

ப்ரௌடத்வான்தருசஃ ஸ்புடாதரமஹோலௌஹித்யஸன்த்யோதயே |

மணிக்யோபலகுண்டலாம்ஶுஶிகினி வ்யாமிஶ்ரதூமஶ்ரியஃ

கல்யாணைகபுவஃ கடாக்ஷஸுஷமாஃ காமாக்ஷி ராஜன்தி தே ||19||

கலகலரணத்காஞ்சீ காஞ்சீவிபூஷணமாலிகா

கசபரலஸச்சன்த்ரா சன்த்ராவதம்ஸஸதர்மிணீ |

கவிகுலகிரஃ ஶ்ராவம்ஶ்ராவம் மிலத்புலகாம்குரா

விரசிதஶிரஃகம்பா கம்பாதடே பரிஶோபதே ||20||

ஸரஸவசஸாம் வீசீ னீசீபவன்மதுமாதுரீ

பரிதபுவனா கீர்திர்மூர்திர்மனோபவஜித்வரீ |

ஜனனி மனஸோ யோக்யம் போக்யம் ன்றுணாம் தவ ஜாயதே

கதமிவ வினா காஞ்சீபூஷே கடாக்ஷதரங்கிதம் ||21||

ப்ரமரிதஸரித்கூலோ னீலோத்பலப்ரபயா‌உ‌உபயா

னதஜனதமஃகண்டீ துண்டீரஸீம்னி விஜ்றும்பதே |

அசலதபஸாமேகஃ பாகஃ ப்ரஸூனஶராஸன-

ப்ரதிபடமனோஹாரீ னாரீகுலைகஶிகாமணிஃ ||22||

மதுரவசஸோ மன்தஸ்மேரா மதங்கஜகாமினஃ

தருணிமஜுஷஸ்தாபிச்சாபாஸ்தமஃபரிபன்தினஃ |

குசபரனதாஃ குர்யுர்பத்ரம் குரங்கவிலோசனாஃ

கலிதகருணாஃ காஞ்சீபாஜஃ கபாலிமஹோத்ஸவாஃ ||23||

கமலஸுஷமாக்ஷ்யாரோஹே விசக்ஷணவீக்ஷணாஃ

குமுதஸுக்றுதக்ரீடாசூடாலகுன்தலபன்துராஃ |

ருசிரருசிபிஸ்தாபிச்சஶ்ரீப்ரபஞ்சனசுஞ்சவஃ

புரவிஜயினஃ கம்பாதீரே ஸ்புரன்தி மனோரதாஃ ||24||

கலிதரதயஃ காஞ்சீலீலாவிதௌ கவிமண்டலீ-

வசனலஹரீவாஸன்தீனாம் வஸன்தவிபூதயஃ |

குஶலவிதயே பூயாஸுர்மே குரங்கவிலோசனாஃ

குஸுமவிஶிகாராதேரக்ஷ்ணாம் குதூஹலவிப்ரமாஃ ||25||

கபலிததமஸ்காண்டாஸ்துண்டீரமண்டலமண்டனாஃ

ஸரஸிஜவனீஸன்தானானாமருன்துதஶேகராஃ |

னயனஸரணேர்னேதீயம்ஸஃ கதா னு பவன்தி மே

தருணஜலதஶ்யாமாஃ ஶம்போஸ்தபஃபலவிப்ரமாஃ ||26||

அசரமமிஷும் தீனம் மீனத்வஜஸ்ய முகஶ்ரியா

ஸரஸிஜபுவோ யானம் ம்லானம் கதேன ச மஞ்ஜுனா |

த்ரிதஶஸதஸாமன்னம் கின்னம் கிரா ச விதன்வதீ

திலகயதி ஸா கம்பாதீரம் த்ரிலோசனஸுன்தரீ ||27||

ஜனனி புவனே சங்க்ரம்யே‌உஹம் கியன்தமனேஹஸம்

குபுருஷகரப்ரஷ்டைர்துஷ்டைர்தனைருதரம்பரிஃ |

தருணகருணே தன்த்ராஶூன்யே தரங்கய லோசனே

னமதி மயி தே கிம்சித்காஞ்சீபுரீமணிதீபிகே ||28||

முனிஜனமனஃபேடீரத்னம் ஸ்புரத்கருணானடீ-

விஹரணகலாகேஹம் காஞ்சீபுரீமணிபூஷணம் |

ஜகதி மஹதோ மோஹவ்யாதேர்ன்றுணாம் பரமௌஷதம்

புரஹரத்றுஶாம் ஸாபல்யம் மே புரஃ பரிஜ்றும்பதாம் ||29||

முனிஜனமோதாம்னே தாம்னே வசோமயஜாஹ்னவீ-

ஹிமகிரிதடப்ராக்பாராயாக்ஷராய பராத்மனே |

விஹரணஜுஷே காஞ்சீதேஶே மஹேஶ்வரலோசன-

த்ரிதயஸரஸக்ரீடாஸௌதாங்கணாய னமோ னமஃ ||30||

மரகதருசாம் ப்ரத்யாதேஶம் மஹேஶ்வரசக்ஷுஷாம்

அம்றுதலஹரீபூரம் பாரம் பவாக்யபயோனிதேஃ |

ஸுசரிதபலம் காஞ்சீபாஜோ ஜனஸ்ய பசேலிமம்

ஹிமஶிகரிணோ வம்ஶஸ்யைகம் வதம்ஸமுபாஸ்மஹே ||31||

ப்ரணமனதினாரம்பே கம்பானதீஸகி தாவகே

ஸரஸகவிதோன்மேஷஃ பூஷா ஸதாம் ஸமுதஞ்சிதஃ |

ப்ரதிபடமஹாப்ரௌடப்ரோத்யத்கவித்வகுமுத்வதீம்

னயதி தரஸா னித்ராமுத்ராம் னகேஶ்வரகன்யகே ||32||

ஶமிதஜடிமாரம்பா கம்பாதடீனிகடேசரீ

னிஹததுரிதஸ்தோமா ஸோமார்தமுத்ரிதகுன்தலா |

பலிதஸுமனோவாஞ்சா பாஞ்சாயுதீ பரதேவதா

ஸபலயது மே னேத்ரே கோத்ரேஶ்வரப்ரியனன்தினீ ||33||

மம து திஷணா பீட்யா ஜாட்யாதிரேக கதம் த்வயா

குமுதஸுஷமாமைத்ரீபாத்ரீவதம்ஸிதகுன்தலாம் |

ஜகதி ஶமிதஸ்தம்பாம் கம்பானதீனிலயாமஸௌ

ஶ்ரியதி ஹி கலத்தன்த்ரா சன்த்ராவதம்ஸஸதர்மிணீம் ||34||

பரிமலபரீபாகோத்ரேகம் பயோமுசி காஞ்சனே

ஶிகரிணி புனர்த்பைதீபாவம் ஶஶின்யருணாதபம் |

அபி ச ஜனயன்கம்போர்லக்ஷ்மீமனம்புனி கோ‌உப்யஸௌ

குஸுமதனுஷஃ காஞ்சீதேஶே சகாஸ்தி பராக்ரமஃ ||35||

புரதமயிதுர்வாமோத்ஸங்கஸ்தலேன ரஸஜ்ஞயா

ஸரஸகவிதாபாஜா காஞ்சீபுரோதரஸீமயா |

தடபரிஸரைர்னீஹாராத்ரேர்வசோபிரக்றுத்ரிமைஃ

கிமிவ ன துலாமஸ்மச்சேதோ மஹேஶ்வரி காஹதே ||36||

னயனயுகலீமாஸ்மாகீனாம் கதா னு பலேக்ரஹீம்

விதததி கதௌ வ்யாகுர்வாணா கஜேன்த்ரசமத்க்ரியாம் |

மரதகருசோ மாஹேஶானா கனஸ்தனனம்ரிதாஃ

ஸுக்றுதவிபவாஃ ப்ராஞ்சஃ காஞ்சீவதம்ஸதுரன்தராஃ ||37||

மனஸிஜயஶஃபாரம்பர்யம் மரன்தஜரீஸுவாம்

கவிகுலகிராம் கன்தம் கம்பானதீதடமண்டனம் |

மதுரலலிதம் மத்கம் சக்ஷுர்மனீஷிமனோஹரம்

புரவிஜயினஃ ஸர்வஸ்வம் தத்புரஸ்குருதே கதா ||38||

ஶிதிலிததமோலீலாம் னீலாரவின்தவிலோசனாம்

தஹனவிலஸத்பாலாம் ஶ்ரீகாமகோடிமுபாஸ்மஹே |

கரத்றுதஸச்சூலாம் காலாரிசித்தஹராம் பராம்

மனஸிஜக்றுபாலீலாம் லோலாலகாமலிகேக்ஷணாம் ||39||

கலாலீலாஶாலா கவிகுலவசஃகைரவவனீ-

ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்னாதாரா ஶஶதரஶிஶுஶ்லாக்யமுகுடீ |

புனீதே னஃ கம்பாபுலினதடஸௌஹார்ததரலா

கதா சக்ஷுர்மார்கம் கனககிரிதானுஷ்கமஹிஷீ ||40||

னமஃ ஸ்தான்னம்ரேப்யஃ ஸ்தனகரிமகர்வேண குருணா

ததானேப்யஶ்சூடாபரணமம்றுதஸ்யன்தி ஶிஶிரம் |

ஸதா வாஸ்தவேப்யஃ ஸுவிதபுவி கம்பாக்யஸரிதே

யஶோவ்யாபாரேப்யஃ ஸுக்றுதவிபவேப்யோ ரதிபதேஃ ||41||

அஸூயன்தீ காசின்மரகதருசோ னாகிமுகுடீ-

கதம்பம் சும்பன்தீ சரணனகசன்த்ராம்ஶுபடலைஃ |

தமோமுத்ராம் வித்ராவயது மம காஞ்சீர்னிலயனா

ஹரோத்ஸங்கஶ்ரீமன்மணிக்றுஹமஹாதீபகலிகா ||42||

அனாத்யன்தா காசித்ஸுஜனனயனானன்தஜனனீ

னிருன்தானா கான்திம் னிஜருசிவிலாஸைர்ஜலமுசாம் |

ஸ்மராரேஸ்தாரல்யம் மனஸி ஜனயன்தீ ஸ்வயமஹோ

கலத்கம்பா ஶம்பா பரிலஸதி கம்பாபரிஸரே ||43||

ஸுதாடிண்டீரஶ்ரீஃ ஸ்மிதருசிஷு துண்டீரவிஷயம்

பரிஷ்குர்வாணாஸௌ பரிஹஸிதனீலோத்பலருசிஃ |

ஸ்தனாப்யாமானம்ரா ஸ்தபகயது மே காங்க்ஷிததரும்

த்றுஶாமைஶானீனாம் ஸுக்றுதபலபாண்டித்யகரிமா ||44||

க்றுபாதாராத்ரோணீ க்றுபணதிஷணானாம் ப்ரணமதாம்

னிஹன்த்ரீ ஸன்தாபம் னிகமமுகுடோத்தம்ஸகலிகா |

பரா காஞ்சீலீலாபரிசயவதீ பர்வதஸுதா

கிராம் னீவீ தேவீ கிரிஶபரதன்த்ரா விஜயதே ||45||

கவித்வஶ்ரீகன்தஃ ஸுக்றுதபரிபாடீ ஹிமகிரேஃ

விதாத்ரீ விஶ்வேஷாம் விஷமஶரவீரத்வஜபடீ |

ஸகீ கம்பானத்யாஃ பதஹஸிதபாதோஜயுகலீ

புராணோ பாயான்னஃ புரமதனஸாம்ராஜ்யபதவீ ||46||

தரித்ராணா மத்யே தரதலிததாபிச்சஸுஷமாஃ

ஸ்தனாபோகக்கான்தாஸ்தருணஹரிணாங்காங்கிதகசாஃ |

ஹராதீனா னானாவிபுதமுகுடீசும்பிதபதாஃ

கதா கம்பாதீரே கதய விஹராமோ கிரிஸுதே ||47||

வரீவர்து ஸ்தேமா த்வயி மம கிராம் தேவி மனஸோ

னரீனர்து ப்ரௌடா வதனகமலே வாக்யலஹரீ |

சரீசர்து ப்ரஜ்ஞாஜனனி ஜடிமானஃ பரஜனே

ஸரீஸர்து ஸ்வைரம் ஜனனி மயி காமாக்ஷி கருணா ||48||

க்ஷணாத்தே காமாக்ஷி ப்ரமரஸுஷமாஶிக்ஷணகுருஃ

கடாக்ஷவ்யாக்ஷேபோ மம பவது மோக்ஷாய விபதாம் |

னரீனர்து ஸ்வைரம் வசனலஹரீ னிர்ஜரபுரீ-

ஸரித்வீசீனீசீகரணபடுராஸ்யே மம ஸதா ||49||

புரஸ்தான்மே பூயஃப்ரஶமனபரஃ ஸ்தான்மம ருஜாம்

ப்ரசாரஸ்தே கம்பாதடவிஹ்றுதிஸம்பாதினி த்றுஶோஃ |

இமாம் யாச்ஞாமூரீகுரு ஸபதி தூரீகுரு தமஃ-

பரீபாகம் மத்கம் ஸபதி புதலோகம் ச னய மாம் ||50||

உதஞ்சன்தீ காஞ்சீனகரனிலயே த்வத்கருணயா

ஸம்றுத்தா வாக்தாடீ பரிஹஸிதமாத்வீ கவயதாம் |

உபாதத்தே மாரப்ரதிபடஜடாஜூடமுகுடீ-

குடீரோல்லாஸின்யாஃ ஶதமகதடின்யா ஜயபடீம் ||51||

ஶ்ரியம் வித்யாம் தத்யாஜ்ஜனனி னமதாம் கீர்திமமிதாம்

ஸுபுத்ரான் ப்ராதத்தே தவ ஜடிதி காமாக்ஷி கருணா |

த்ரிலோக்யாமாதிக்யம் த்ரிபுரபரிபன்திப்ரணயினி

ப்ரணாமஸ்த்வத்பாதே ஶமிததுரிதே கிம் ன குருதே ||52||

மனஃஸ்தம்பம் ஸ்தம்பம் கமயதுபகம்பம் ப்ரணமதாம்

ஸதா லோலம் னீலம் சிகுரஜிதலோலம்பனிகரம் |

கிராம் தூரம் ஸ்மேரம் த்றுதஶஶிகிஶோரம் பஶுபதேஃ

த்றுஶாம் யோக்யம் போக்யம் துஹினகிரிபாக்யம் விஜயதே ||53||

கனஶ்யாமான்காமான்தகமஹிஷி காமாக்ஷி மதுரான்

த்றுஶாம் பாதானேதானம்றுதஜலஶீதானனுபமான் |

பவோத்பாதே பீதே மயி விதர னாதே த்றுடபவ-

ன்மனஶ்ஶோகே மூகே ஹிமகிரிபதாகே கருணயா ||54||

னதானாம் மன்தானாம் பவனிகலபன்தாகுலதியாம்

மஹான்த்யாம் ருன்தானாமபிலஷிதஸன்தானலதிகாம் |

சரன்தீம் கம்பாயாஸ்தடபுவி ஸவித்ரீம் த்ரிஜகதாம்

ஸ்மராமஸ்தாம் னித்யம் ஸ்மரமதனஜீவாதுகலிகாம் ||55||

பரா வித்யா ஹ்றுத்யாஶ்ரிதமதனவித்யா மரகத-

ப்ரபானீலா லீலாபரவஶிதஶூலாயுதமனாஃ |

தமஃபூரம் தூரம் சரணனதபௌரன்தரபுரீ-

ம்றுகாக்ஷீ காமாக்ஷீ கமலதரலாக்ஷீ னயது மே ||56||

அஹன்தாக்யா மத்கம் கபலயதி ஹா ஹன்த ஹரிணீ

ஹடாத்ஸம்வித்ரூபம் ஹரமஹிஷி ஸஸ்யாங்குரமஸௌ |

கடாக்ஷவ்யாக்ஷேபப்ரகடஹரிபாஷாணபடலைஃ

இமாமுச்சைருச்சாடய ஜடிதி காமாக்ஷி க்றுபயா ||57||

புதே வா மூகே வா தவ பததி யஸ்மின்க்ஷணமஸௌ

கடாக்ஷஃ காமாக்ஷி ப்ரகடஜடிமக்ஷோதபடிமா |

கதம்காரம் னாஸ்மை கரமுகுலசூடாலமுகுடா

னமோவாகம் ப்ரூயுர்னமுசிபரிபன்திப்ரப்றுதயஃ ||58||

ப்ரதீசீம் பஶ்யாமஃ ப்ரகடருசினீவாரகமணி-

ப்ரபாஸத்ரீசீனாம் ப்ரதலிதஷடாதாரகமலாம் |

சரன்தீம் ஸௌஷும்னே பதி பரபதேன்துப்ரவிகல-

த்ஸுதார்த்ராம் காமாக்ஷீம் பரிணதபரம்ஜ்யோதிருதயாம் ||59||

ஜம்பாராதிப்ரப்றுதிமுகுடீஃ பாதயோஃ பீடயன்தீ

கும்பான்வாசாம் கவிஜனக்றுதான்ஸ்வைரமாராமயன்தீ |

ஶம்பாலக்ஷ்மீம் மணிகணருசாபாடலைஃ ப்ராபயன்தீ

கம்பாதீரே கவிபரிஷதாம் ஜ்றும்பதே பாக்யஸீமா ||60||

சன்த்ராபீடாம் சதுரவதனாம் சஞ்சலாபாங்கலீலாம்

குன்தஸ்மேராம் குசபரனதாம் குன்தலோத்தூதப்றுங்காம் |

மாராராதேர்மதனஶிகினம் மாம்ஸலம் தீபயன்தீம்

காமாக்ஷீம் தாம் கவிகுலகிராம் கல்பவல்லீமுபாஸே ||61||

காலாம்போதப்ரகரஸுஷமாம் கான்திபிஸ்திர்ஜயன்தீ

கல்யாணானாமுதயஸரணிஃ கல்பவல்லீ கவீனாம் |

கன்தர்பாரேஃ ப்ரியஸஹசரீ கல்மஷாணாம் னிஹன்த்ரீ

காஞ்சீதேஶம் திலகயதி ஸா காபி காருண்யஸீமா ||62||

ஊரீகுர்வன்னுரஸிஜதடே சாதுரீம் பூதராணாம்

பாதோஜானாம் னயனயுகலே பரிபன்த்யம் விதன்வன் |

கம்பாதீரே விஹரதி ருசா மோகயன்மேகஶைலீம்

கோகத்வேஷம் ஶிரஸி கலயன்கோ‌உபி வித்யாவிஶேஷஃ ||63||

காஞ்சீலீலாபரிசயவதீ காபி தாபிச்சலக்ஷ்மீஃ

ஜாட்யாரண்யே ஹுதவஹஶிகா ஜன்மபூமிஃ க்றுபாயாஃ |

மாகன்தஶ்ரீர்மதுரகவிதாசாதுரீ கோகிலானாம்

மார்கே பூயான்மம னயனயோர்மான்மதீ காபி வித்யா ||64||

ஸேதுர்மாதர்மரதகமயோ பக்திபாஜாம் பவாப்தௌ

லீலாலோலா குவலயமயீ மான்மதீ வைஜயன்தீ |

காஞ்சீபூஷா பஶுபதித்றுஶாம் காபி காலாஞ்ஜனாலீ

மத்கம் துஃகம் ஶிதிலயது தே மஞ்ஜுலாபாங்கமாலா ||65||

வ்யாவ்றுண்வானாஃ குவலயதலப்ரக்ரியாவைரமுத்ராம்

வ்யாகுர்வாணா மனஸிஜமஹாராஜஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீம் |

காஞ்சீலீலாவிஹ்றுதிரஸிகே காங்க்ஷிதம் னஃ க்ரியாஸுஃ

பன்தச்சேதே தவ னியமினாம் பத்ததீக்ஷாஃ கடாக்ஷாஃ ||66||

காலாம்போதே ஶஶிருசி தலம் கைதகம் தர்ஶயன்தீ

மத்யேஸௌதாமினி மதுலிஹாம் மாலிகாம் ராஜயன்தீ |

ஹம்ஸாராவம் விகசகமலே மஞ்ஜுமுல்லாஸயன்தீ

கம்பாதீரே விலஸதி னவா காபி காருண்யலக்ஷ்மீஃ ||67||

சித்ரம் சித்ரம் னிஜம்றுதுதயா பர்த்ஸயன்பல்லவாலீம்

பும்ஸாம் காமான்புவி ச னியதம் பூரயன்புண்யபாஜாம் |

ஜாதஃ ஶைலான்ன து ஜலனிதேஃ ஸ்வைரஸம்சாரஶீலஃ

காஞ்சீபூஷா கலயது ஶிவம் கோ‌உபி சின்தாமணிர்மே ||68||

தாம்ராம்போஜம் ஜலதனிகடே தத்ர பன்தூகபுஷ்பம்

தஸ்மின்மல்லீகுஸுமஸுஷமாம் தத்ர வீணானினாதம் |

வ்யாவ்றுன்வானா ஸுக்றுதலஹரீ காபி காஞ்சினகர்யாம்

ஐஶானீ ஸா கலயதிதராமைன்த்ரஜாலம் விலாஸம் ||69||

ஆஹாராம்ஶம் த்ரிதஶஸதஸாமாஶ்ரயே சாதகானாம்

ஆகாஶோபர்யபி ச கலயன்னாலயம் துங்கமேஷாம் |

கம்பாதீரே விஹரதிதராம் காமதேனுஃ கவீனாம்

மன்தஸ்மேரோ மதனனிகமப்ரக்ரியாஸம்ப்ரதாயஃ ||70||

ஆர்த்ரீபூதைரவிரலக்றுபைராத்தலீலாவிலாஸைஃ

ஆஸ்தாபூர்ணைரதிகசபலைரஞ்சிதாம்போஜஶில்பைஃ |

கான்தைர்லக்ஷ்மீலலிதபவனைஃ கான்திகைவல்யஸாரைஃ

காஶ்மல்யம் னஃ கபலயது ஸா காமகோடீ கடாக்ஷைஃ ||71||

ஆதூன்வன்த்யை தரலனயனைராங்கஜீம் வைஜயன்தீம்

ஆனன்தின்யை னிஜபதஜுஷாமாத்தகாஞ்சீபுராயை |

ஆஸ்மாகீனம் ஹ்றுதயமகிலைராகமானாம் ப்ரபஞ்சைஃ

ஆராத்யாயை ஸ்ப்றுஹயதிதராமதிமாயை ஜனன்யை ||72||

தூரம் வாசாம் த்ரிதஶஸதஸாம் துஃகஸின்தோஸ்தரித்ரம்

மோஹக்ஷ்வேலக்ஷிதிருஹவனே க்ரூரதாரம் குடாரம் |

கம்பாதீரப்ரணயி கவிபிர்வர்ணிதோத்யச்சரித்ரம்

ஶான்த்யை ஸேவே ஸகலவிபதாம் ஶாம்கரம் தத்கலத்ரம் ||73||

கண்டீக்றுத்ய ப்ரக்றுதிகுடிலம் கல்மஷம் ப்ராதிபஶ்ரீ-

ஶுண்டீரத்வம் னிஜபதஜுஷாம் ஶூன்யதன்த்ரம் திஶன்தீ |

துண்டீராக்யை மஹதி விஷயே ஸ்வர்ணவ்றுஷ்டிப்ரதாத்ரீ

சண்டீ தேவீ கலயதி ரதிம் சன்த்ரசூடாலசூடே ||74||

யேன க்யாதோ பவதி ஸ க்றுஹீ பூருஷோ மேருதன்வா

யத்த்றுக்கோணே மதனனிகமப்ராபவம் போபவீதி |

யத்ப்ரீத்யைவ த்ரிஜகததிபோ ஜ்றும்பதே கிம்பசானஃ

கம்பாதீரே ஸ ஜயதி மஹான்கஶ்சிதோஜோவிஶேஷஃ ||75||

தன்யா தன்யா கதிரிஹ கிராம் தேவி காமாக்ஷி யன்மே

னின்த்யாம் பின்த்யாத்ஸபதி ஜடதாம் கல்மஷாதுன்மிஷன்தீம் |

ஸாத்வீ மாத்வீரஸமதுரதாபஞ்ஜினீ மஞ்ஜுரீதிஃ

வாணீவேணீ ஜடிதி வ்றுணுதாத்ஸ்வர்துனீஸ்பர்தினீ மாம் ||76||

யஸ்யா வாடீ ஹ்றுதயகமலம் கௌஸுமீ யோகபாஜாம்

யஸ்யாஃ பீடீ ஸததஶிஶிரா ஶீகரைர்மாகரன்தைஃ |

யஸ்யாஃ பேடீ ஶ்ருதிபரிசலன்மௌலிரத்னஸ்ய காஞ்சீ

ஸா மே ஸோமாபரணமஹிஷீ ஸாதயேத்காங்க்ஷிதானி ||77||

ஏகா மாதா ஸகலஜகதாமீயுஷீ த்யானமுத்ராம்

ஏகாம்ராதீஶ்வரசரணயோரேகதானாம் ஸமின்தே |

தாடங்கோத்யன்மணிகணருசா தாம்ரகர்ணப்ரதேஶா

தாருண்யஶ்ரீஸ்தபகிததனுஸ்தாபஸீ காபி பாலா ||78||

தன்தாதன்திப்ரகடனகரீ தன்திபிர்மன்தயானைஃ

மன்தாராணாம் மதபரிணதிம் மத்னதீ மன்தஹாஸைஃ |

அங்கூராப்யாம் மனஸிஜதரோரங்கிதோராஃ குசாப்யா-

மன்தஃகாஞ்சி ஸ்புரதி ஜகதாமாதிமா காபி மாதா ||79||

த்ரியம்பககுடும்பினீம் த்ரிபுரஸுன்தரீமின்திராம்

புலின்தபதிஸுன்தரீம் த்ரிபுரபைரவீம் பாரதீம் |

மதங்ககுலனாயிகாம் மஹிஷமர்தனீம் மாத்றுகாம்

பணன்தி விபுதோத்தமா விஹ்றுதிமேவ காமாக்ஷி தே ||80||

மஹாமுனிமனோனடீ மஹிதரம்யகம்பாதடீ-

குடீரகவிஹாரிணீ குடிலபோதஸம்ஹாரிணீ |

ஸதா பவது காமினீ ஸகலதேஹினாம் ஸ்வாமினீ

க்றுபாதிஶயகிம்கரீ மம விபூதயே ஶாம்கரீ ||81||

ஜடாஃ ப்ரக்றுதினிர்தனா ஜனவிலோசனாருன்துதா

னரா ஜனனி வீக்ஷணம் க்ஷணமவாப்ய காமாக்ஷி தே |

வசஸ்ஸு மதுமாதுரீம் ப்ரகடயன்தி பௌரன்தரீ-

விபூதிஷு விடம்பனாம் வபுஷி மான்மதீம் ப்ரக்ரியாம் ||82||

கன்ஸதனதடஸ்புடஸ்புரிதகஞ்சுலீசஞ்சலீ-

க்றுதத்ரிபுரஶாஸனா ஸுஜனஶீலிதோபாஸனா |

த்றுஶோஃ ஸரணிமஶ்னுதே மம கதா னு காஞ்சீபுரே

பரா பரமயோகினாம் மனஸி சித்குலா புஷ்கலா ||83||

கவீன்த்ரஹ்றுதயேசரீ பரிக்றுஹீதகாஞ்சீபுரீ

னிரூடகருணாஜரீ னிகிலலோகரக்ஷாகரீ |

மனஃபததவீயஸீ மதனஶாஸனப்ரேயஸீ

மஹாகுணகரீயஸீ மம த்றுஶோ‌உஸ்து னேதீயஸீ ||84||

தனேன ன ரமாமஹே கலஜனான்ன ஸேவாமஹே

ன சாபலமயாமஹே பவபயான்ன தூயாமஹே |

ஸ்திராம் தனுமஹேதராம் மனஸி கிம் ச காஞ்சீரத-

ஸ்மரான்தககுடும்பினீசரணபல்லவோபாஸனாம் ||85||

ஸுராஃ பரிஜனா வபுர்மனஸிஜாய வைராயதே

த்ரிவிஷ்டபனிதம்பினீகுசதடீ ச கேலீகிரிஃ |

கிரஃ ஸுரபயோ வயஸ்தருணிமா தரித்ரஸ்ய வா

கடாக்ஷஸரணௌ க்ஷணம் னிபதிதஸ்ய காமாக்ஷி தே ||86||

பவித்ரய ஜகத்த்ரயீவிபுதபோதஜீவாதுபிஃ

புரத்ரயவிமர்தினஃ புலககஞ்சுலீதாயிபிஃ |

பவக்ஷயவிசக்ஷணைர்வ்யஸனமோக்ஷணைர்வீக்ஷணைஃ

னிரக்ஷரஶிரோமணிம் கருணயைவ காமாக்ஷி மாம் ||87||

கதா கலிதகேலனாஃ கருணயைவ காஞ்சீபுரே

கலாயமுகுலத்விஷஃ ஶுபகதம்பபூர்ணாங்குராஃ |

பயோதரபராலஸாஃ கவிஜனேஷு தே பன்துராஃ

பசேலிமக்றுபாரஸா பரிபதன்தி மார்கே த்றுஶோஃ ||88||

அஶோத்யமசலோத்பவம் ஹ்றுதயனன்தனம் தேஹினாம்

அனர்கமதிகாஞ்சி தத்கிமபி ரத்னமுத்த்யோததே |

அனேன ஸமலம்க்றுதா ஜயதி ஶங்கராங்கஸ்தலீ

கதாஸ்ய மம மானஸம் வ்ரஜதி பேடிகாவிப்ரமம் ||89||

பராம்றுதஜரீப்லுதா ஜயதி னித்யமன்தஶ்சரீ

புவாமபி பஹிஶ்சரீ பரமஸம்விதேகாத்மிகா |

மஹத்பிரபரோக்ஷிதா ஸததமேவ காஞ்சீபுரே

மமான்வஹமஹம்மதிர்மனஸி பாது மாஹேஶ்வரீ ||90||

தமோவிபினதாவினம் ஸததமேவ காஞ்சீபுரே

விஹாரரஸிகா பரா பரமஸம்விதுர்வீருஹே |

கடாக்ஷனிகலைர்த்றுடம் ஹ்றுதயதுஷ்டதன்தாவலம்

சிரம் னயது மாமகம் த்ரிபுரவைரிஸீமன்தினீ ||91||

த்வமேவ ஸதி சண்டிகா த்வமஸி தேவி சாமுண்டிகா

த்வமேவ பரமாத்றுகா த்வமபி யோகினீரூபிணீ |

த்வமேவ கில ஶாம்பவீ த்வமஸி காமகோடீ ஜயா

த்வமேவ விஜயா த்வயி த்ரிஜகதம்ப கிம் ப்ரூமஹே ||92||

பரே ஜனனி பார்வதி ப்ரணதபாலினி ப்ராதிப-

ப்ரதாத்ரி பரமேஶ்வரி த்ரிஜகதாஶ்ரிதே ஶாஶ்வதே |

த்ரியம்பககுடும்பினி த்ரிபதஸங்கினி த்ரீக்ஷணே

த்ரிஶக்திமயி வீக்ஷணம் மயி னிதேஹி காமாக்ஷி தே ||93||

மனோமதுகரோத்ஸவம் விதததீ மனீஷாஜுஷாம்

ஸ்வயம்ப்ரபவவைகரீவிபினவீதிகாலம்பினீ |

அஹோ ஶிஶிரிதா க்றுபாமதுரஸேன கம்பாதடே

சராசரவிதாயினீ சலதி காபி சின்மஞ்ஜரீ ||94||

கலாவதி கலாப்றுதோ முகுடஸீம்னி லீலாவதி

ஸ்ப்றுஹாவதி மஹேஶ்வரே புவனமோஹனே பாஸ்வதி |

ப்ரபாவதி ரமே ஸதா மஹிதரூபஶோபாவதி

த்வராவதி பரே ஸதாம் குருக்றுபாம்புதாராவதி ||95||

த்வயைவ ஜகதம்பயா புவனமண்டலம் ஸூயதே

த்வயைவ கருணார்த்ரயா ததபி ரக்ஷணம் னீயதே |

த்வயைவ கரகோபயா னயனபாவகே ஹூயதே

த்வயைவ கில னித்யயா ஜகதி ஸன்ததம் ஸ்தீயதே ||96||

சராசரஜகன்மயீம் ஸகலஹ்றுன்மயீம் சின்மயீம்

குணத்ரயமயீம் ஜகத்த்ரயமயீம் த்ரிதாமாமயீம் |

பராபரமயீம் ஸதா தஶதிஶாம் னிஶாஹர்மயீம்

பராம் ஸததஸன்மயீம் மனஸி சின்மயீம் ஶீலயே ||97||

ஜய ஜகதம்பிகே ஹரகுடும்பினி வக்த்ரருசா

ஜிதஶரதம்புஜே கனவிடம்பினி கேஶருசா |

பரமவலம்பனம் குரு ஸதா பரரூபதரே

மம கதஸம்விதோ ஜடிமடம்பரதாண்டவினஃ ||98||

புவனஜனனி பூஷாபூதசன்த்ரே னமஸ்தே

கலுஷஶமனி கம்பாதீரகேஹே னமஸ்தே |

னிகிலனிகமவேத்யே னித்யரூபே னமஸ்தே

பரஶிவமயி பாஶச்சேதஹஸ்தே னமஸ்தே ||99||

க்வணத்காஞ்சீ காஞ்சீபுரமணிவிபஞ்சீலயஜரீ-

ஶிரஃகம்பா கம்பாவஸதிரனுகம்பாஜலனிதிஃ |

கனஶ்யாமா ஶ்யாமா கடினகுசஸீமா மனஸி மே

ம்றுகாக்ஷீ காமாக்ஷீ ஹரனடனஸாக்ஷீ விஹரதாத் ||100||

ஸமரவிஜயகோடீ ஸாதகானன்ததாடீ

ம்றுதுகுணபரிபேடீ முக்யகாதம்பவாடீ |

முனினுதபரிபாடீ மோஹிதாஜாண்டகோடீ

பரமஶிவவதூடீ பாது மாம் காமகோடீ ||101||

இமம் பரவரப்ரதம் ப்ரக்றுதிபேஶலம் பாவனம்

பராபரசிதாக்றுதிப்ரகடனப்ரதீபாயிதம் |

ஸ்தவம் படதி னித்யதா மனஸி பாவயன்னம்பிகாம்

ஜபைரலமலம் மகைரதிகதேஹஸம்ஶோஷணைஃ ||102||

|| இதி ஸ்துதிஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||

============

கடாக்ஷ சதகம்

============

Katakshya Satakam Lyrics in Tamil

மோஹான்தகாரனிவஹம் வினிஹன்துமீடே

மூகாத்மனாமபி மஹாகவிதாவதான்யான் |

ஶ்ரீகாஞ்சிதேஶஶிஶிரீக்றுதிஜாகரூகான்

ஏகாம்ரனாததருணீகருணாவலோகான் ||1||

மாதர்ஜயன்தி மமதாக்ரஹமோக்ஷணானி

மாஹேன்த்ரனீலருசிஶிக்ஷணதக்ஷிணானி |

காமாக்ஷி கல்பிதஜகத்த்ரயரக்ஷணானி

த்வத்வீக்ஷணானி வரதானவிசக்ஷணானி ||2||

ஆனங்கதன்த்ரவிதிதர்ஶிதகௌஶலானாம்

ஆனன்தமன்தபரிகூர்ணிதமன்தராணாம் |

தாரல்யமம்ப தவ தாடிதகர்ணஸீம்னாம்

காமாக்ஷி கேலதி கடாக்ஷனிரீக்ஷணானாம் ||3||

கல்லோலிதேன கருணாரஸவேல்லிதேன

கல்மாஷிதேன கமனீயம்றுதுஸ்மிதேன |

மாமஞ்சிதேன தவ கிம்சன குஞ்சிதேன

காமாக்ஷி தேன ஶிஶிரீகுரு வீக்ஷிதேன ||4||

ஸாஹாய்யகம் கதவதீ முஹுரர்ஜனஸ்ய

மன்தஸ்மிதஸ்ய பரிதோஷிதபீமசேதாஃ |

காமாக்ஷி பாண்டவசமூரிவ தாவகீனா

கர்ணான்திகம் சலதி ஹன்த கடாக்ஷலக்ஷ்மீஃ ||5||

அஸ்தம் க்ஷணான்னயது மே பரிதாபஸூர்யம்

ஆனன்தசன்த்ரமஸமானயதாம் ப்ரகாஶம் |

காலான்தகாரஸுஷுமாம் கலயன்திகன்தே

காமாக்ஷி கோமலகடாக்ஷனிஶாகமஸ்தே ||6||

தாடாங்கமௌக்திகருசாங்குரதன்தகான்திஃ

காருண்யஹஸ்திபஶிகாமணினாதிரூடஃ |

உன்மூலயத்வஶுபபாதபமஸ்மதீயம்

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமதங்கஜேதன்த்ரஃ ||7||

சாயாபரணே ஜகதாம் பரிதாபஹாரீ

தாடங்கரத்னமணிதல்லஜபல்லவஶ்ரீஃ |

காருண்யனாம விகிரன்மகரன்தஜாலம்

காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷஸுரத்ருமஸ்தே ||8||

ஸூர்யாஶ்ரயப்ரணயினீ மணிகுண்டலாம்ஶு-

லௌஹித்யகோகனதகானனமானனீயா |

யான்தீ தவ ஸ்மரஹரானனகான்திஸின்தும்

காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷகலின்தகன்யா ||9||

ப்ராப்னோதி யம் ஸுக்றுதினம் தவ பக்ஷபாதாத்

காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸகலாபுரன்த்ரீ |

ஸத்யஸ்தமேவ கில முக்திவதூர்வ்றுணீதே

தஸ்மான்னிதான்தமனயோரிதமைகமத்யம் ||10||

யான்தீ ஸதைவ மருதாமனுகூலபாவம்

ப்ரூவல்லிஶக்ரதனுருல்லஸிதா ரஸார்த்ரா |

காமாக்ஷி கௌதுகதரங்கிதனீலகண்டா

காதம்பினீவ தவ பாதி கடாக்ஷமாலா ||11||

கங்காம்பஸி ஸ்மிதமயே தபனாத்மஜேவ

கங்காதரோரஸி னவோத்பலமாலிகேவ |

வக்த்ரப்ரபாஸரஸி ஶைவலமண்டலீவ

காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷருசிச்சடா தே ||12||

ஸம்ஸ்காரதஃ கிமபி கன்தலிதான் ரஸஜ்ஞ-

கேதாரஸீம்னி ஸுதியாமுபபோகயோக்யான் |

கல்யாணஸூக்திலஹரீகலமாம்குரான்னஃ

காமாக்ஷி பக்ஷ்மலயது த்வதபாங்கமேகஃ ||13||

சாஞ்சல்யமேவ னியதம் கலயன்ப்ரக்றுத்யா

மாலின்யபூஃ ஶ்ரதிபதாக்ரமஜாகரூகஃ |

கைவல்யமேவ கிமு கல்பயதே னதானாம்

காமாக்ஷி சித்ரமபி தே கருணாகடாக்ஷஃ ||14||

ஸம்ஜீவனே ஜனனி சூதஶிலீமுகஸ்ய

ஸம்மோஹனே ஶஶிகிஶோரகஶேகரஸ்ய |

ஸம்ஸ்தம்பனே ச மமதாக்ரஹசேஷ்டிதஸ்ய

காமாக்ஷி வீக்ஷணகலா பரமௌஷதம் தே ||15||

னீலோ‌உபி ராகமதிகம் ஜனயன்புராரேஃ

லோலோ‌உபி பக்திமதிகாம் த்றுடயன்னராணாம் |

வக்ரோ‌உபி தேவி னமதாம் ஸமதாம் விதன்வன்

காமாக்ஷி ன்றுத்யது மயி த்வதபாங்கபாதஃ ||16||

காமத்ருஹோ ஹ்றுதயயன்த்ரணஜாகரூகா

காமாக்ஷி சஞ்சலத்றுகஞ்சலமேகலா தே |

ஆஶ்சர்யமம்ப பஜதாம் ஜடிதி ஸ்வகீய-

ஸம்பர்க ஏவ விதுனோதி ஸமஸ்தபன்தான் ||17||

குண்டீகரோது விபதம் மம குஞ்சிதப்ரூ-

சாபாஞ்சிதஃ ஶ்ரிதவிதேஹபவானுராகஃ |

ரக்ஷோபகாரமனிஶம் ஜனயஞ்ஜகத்யாம்

காமாக்ஷி ராம இவ தே கருணாகடாக்ஷஃ ||18||

ஶ்ரீகாமகோடி ஶிவலோசனஶோஷிதஸ்ய

ஶ்றுங்காரபீஜவிபவஸ்ய புனஃப்ரரோஹே |

ப்ரேமாம்பஸார்த்ரமசிராத்ப்ரசுரேண ஶங்கே

கேதாரமம்ப தவ கேவலத்றுஷ்டிபாதம் ||19||

மாஹாத்ம்யஶேவதிரஸௌ தவ துர்விலங்க்ய-

ஸம்ஸாரவின்த்யகிரிகுண்டனகேலிசுஞ்சுஃ |

தைர்யாம்புதிம் பஶுபதேஶ்சுலகீகரோதி

காமாக்ஷி வீக்ஷணவிஜ்றும்பணகும்பஜன்மா ||20||

பீயூஷவர்ஷவஶிஶிரா ஸ்புடதுத்பலஶ்ரீ-

மைத்ரீ னிஸர்கமதுரா க்றுததாரகாப்திஃ |

காமாக்ஷி ஸம்ஶ்ரிதவதீ வபுரஷ்டமூர்தேஃ

ஜ்யோத்ஸ்னாயதே பகவதி த்வதபாங்கமாலா ||21||

அம்ப ஸ்மரப்ரதிபடஸ்ய வபுர்மனோஜ்ஞம்

அம்போஜகானனமிவாஞ்சிதகண்டகாபம் |

ப்றுங்கீவ சும்பதி ஸதைவ ஸபக்ஷபாதா

காமாக்ஷி கோமலருசிஸ்த்வதபாங்கமாலா ||22||

கேஶப்ரபாபடலனீலவிதானஜாலே

காமாக்ஷி குண்டலமணிச்சவிதீபஶோபே |

ஶங்கே கடாக்ஷருசிரங்கதலே க்றுபாக்யா

ஶைலூஷிகா னடதி ஶம்கரவல்லபே தே ||23||

அத்யன்தஶீதலமதன்த்ரயது க்ஷணார்தம்

அஸ்தோகவிப்ரமமனங்கவிலாஸகன்தம் |

அல்பஸ்மிதாத்றுதமபாரக்றுபாப்ரவாஹம்

அக்ஷிப்ரரோஹமசிரான்மயி காமகோடி ||24||

மன்தாக்ஷராகதரலீக்றுதிபாரதன்த்ர்யாத்

காமாக்ஷி மன்தரதராம் த்வதபாங்கடோலாம் |

ஆருஹ்ய மன்தமதிகௌதுகஶாலி சக்ஷுஃ

ஆனன்தமேதி முஹுரர்தஶஶாங்கமௌலேஃ ||25||

த்ரையம்பகம் த்ரிபுரஸுன்தரி ஹர்ம்யபூமி-

ரங்கம் விஹாரஸரஸீ கருணாப்ரவாஹஃ |

தாஸாஶ்ச வாஸவமுகாஃ பரிபாலனீயம்

காமாக்ஷி விஶ்வமபி வீக்ஷணபூப்றுதஸ்தே ||26||

வாகீஶ்வரீ ஸஹசரீ னியமேன லக்ஷ்மீஃ

ப்ரூவல்லரீவஶகரீ புவனானி கேஹம் |

ரூபம் த்ரிலோகனயனாம்றுதமம்ப தேஷாம்

காமாக்ஷி யேஷு தவ வீக்ஷணபாரதன்த்ரீ ||27||

மாஹேஶ்வரம் ஜடிதி மானஸமீனமம்ப

காமாக்ஷி தைர்யஜலதௌ னிதராம் னிமக்னம் |

ஜாலேன ஶ்றுங்கலயதி த்வதபாங்கனாம்னா

விஸ்தாரிதேன விஷமாயுததாஶகோ‌உஸௌ ||28||

உன்மத்ய போதகமலாகாரமம்ப ஜாட்ய-

ஸ்தம்பேரமம் மம மனோவிபினே ப்ரமன்தம் |

குண்டீகுருஷ்வ தரஸா குடிலாக்ரஸீம்னா

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமஹாங்குஶேன ||29||

உத்வேல்லிதஸ்தபகிதைர்லலிதைர்விலாஸைஃ

உத்தாய தேவி தவ காடகடாக்ஷகுஞ்ஜாத் |

தூரம் பலாயயது மோஹம்றுகீகுலம் மே

காமாக்ஷி ஸ்தவரமனுக்ரஹகேஸரீன்த்ரஃ ||30||

ஸ்னேஹாத்றுதாம் விதலிதோத்பலகன்திசோராம்

ஜேதாரமேவ ஜகதீஶ்வரி ஜேதுகாமஃ |

மானோத்ததோ மகரகேதுரஸௌ துனீதே

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷக்றுபாணவல்லீம் ||31||

ஶ்ரௌதீம் வ்ரஜன்னபி ஸதா ஸரணிம் முனீனாம்

காமாக்ஷி ஸன்ததமபி ஸ்ம்றுதிமார்ககாமீ |

கௌடில்யமம்ப கதமஸ்திரதாம் ச தத்தே

சௌர்யம் ச பங்கஜருசாம் த்வதபாங்கபாதஃ ||32||

னித்யம் ஶ்ரேதுஃ பரிசிதௌ யதமானமேவ

னீலோத்பலம் னிஜஸமீபனிவாஸலோலம் |

ப்ரீத்யைவ பாடயதி வீக்ஷணதேஶிகேன்த்ரஃ

காமாக்ஷீ கின்து தவ காலிமஸம்ப்ரதாயம் ||33||

ப்ரான்த்வா முஹுஃ ஸ்தபகிதஸ்மிதபேனராஶௌ

காமாக்ஷி வக்த்ரருசிஸம்சயவாரிராஶௌ |

ஆனன்ததி த்ரிபுரமர்தனனேத்ரலக்ஷ்மீஃ

ஆலம்ப்ய தேவி தவ மன்தமபாங்கஸேதும் ||34||

ஶ்யாமா தவ த்ரிபுரஸுன்தரி லோசனஶ்ரீஃ

காமாக்ஷி கன்தலிதமேதுரதாரகான்திஃ |

ஜ்யோத்ஸ்னாவதீ ஸ்மிதருசாபி கதம் தனோதி

ஸ்பர்தாமஹோ குவலயைஶ்ச ததா சகோரைஃ ||35||

காலாஞ்ஜனம் ச தவ தேவி னிரீக்ஷணம் ச

காமாக்ஷி ஸாம்யஸரணிம் ஸமுபைதி கான்த்யா |

னிஶ்ஶேஷனேத்ரஸுலபம் ஜகதீஷு பூர்வ-

மன்யத்த்ரினேத்ரஸுலபம் துஹினாத்ரிகன்யே ||36||

தூமாங்குரோ மகரகேதனபாவகஸ்ய

காமாக்ஷி னேத்ரருசினீலிமசாதுரீ தே |

அத்யன்தமத்புதமிதம் னயனத்ரயஸ்ய

ஹர்ஷோதயம் ஜனயதே ஹருணாங்கமௌலேஃ ||37||

ஆரப்பலேஶஸமயே தவ வீக்ஷணஸ்ஸ

காமாக்ஷி மூகமபி வீக்ஷணமாத்ரனம்ரம் |

ஸர்வஜ்ஞதா ஸகலலோகஸமக்ஷமேவ

கீர்திஸ்வயம்வரணமால்யவதீ வ்றுணீதே ||38||

காலாம்புவாஹ உவ தே பரிதாபஹாரீ

காமாக்ஷி புஷ்கரமதஃகுருதே கடாக்ஷஃ |

பூர்வஃ பரம் க்ஷணருசா ஸமுபைதி மைத்ரீ-

மன்யஸ்து ஸ.ததருசிம் ப்ரகடீகரோதி ||39||

ஸூக்ஷ்மே‌உபி துர்கமதரே‌உபி குருப்ரஸாத-

ஸாஹாய்யகேன விசரன்னபவர்கமார்கே |

ஸம்ஸாரபங்கனிசயே ன பதத்யமூம் தே

காமாக்ஷி காடமவலம்ப்ய கடாக்ஷயஷ்டிம் ||40||

காமாக்ஷி ஸன்ததமஸௌ ஹரினீலரத்ன-

ஸ்தம்பே கடாக்ஷருசிபுஞ்ஜமயே பவத்யாஃ |

பத்தோ‌உபி பக்தினிகலைர்மம சித்தஹஸ்தீ

ஸ்தம்பம் ச பன்தமபி முஞ்சதி ஹன்த சித்ரம் ||41||

காமாக்ஷி காஷ்ணர்யமபி ஸன்ததமஞ்ஜனம் ச

பிப்ரன்னிஸர்கதரலோ‌உபி பவத்கடாக்ஷஃ |

வைமல்யமன்வஹமனஞ்ஜனதா ச பூயஃ

ஸ்தைர்யம் ச பக்தஹ்றுதயாய கதம் ததாதி ||42||

மன்தஸ்மிதஸ்தபகிதம் மணிகுண்டலாம்ஶு-

ஸ்தோமப்ரவாலருசிரம் ஶிஶிரீக்றுதாஶம் |

காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷருசேஃ கதம்பம்

உத்யானமம்ப கருணாஹரிணேக்ஷணாயாஃ ||43||

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமஹேன்த்ரனீல-

ஸிம்ஹாஸனம் ஶ்ரிதவதோ மகரத்வஜஸ்ய |

ஸாம்ராஜ்யமங்கலவிதௌ முணிகுண்டலஶ்ரீஃ

னீராஜனோத்ஸவதரங்கிததீபமாலா ||44||

மாதஃ க்ஷணம் ஸ்னபய மாம் தவ வீக்ஷிதேன

மன்தாக்ஷிதேன ஸுஜனைரபரோக்ஷிதேன |

காமாக்ஷி கர்மதிமிரோத்கரபாஸ்கரேண

ஶ்ரேயஸ்கரேண மதுபத்யுதிதஸ்கரேண ||45||

ப்ரேமாபகாபயஸி மஜ்ஜனமாரசய்ய

யுக்தஃ ஸ்மிதாம்ஶுக்றுதபஸ்மவிலேபனேன |

காமாக்ஷி குண்டலமணித்யுதிபிர்ஜடாலஃ

ஶ்ரீகண்டமேவ பஜதே தவ த்றுஷ்டிபாதஃ ||46||

கைவல்யதாய கருணாரஸகிம்கராய

காமாக்ஷி கன்தலிதவிப்ரமஶம்கராய |

ஆலோகனாய தவ பக்தஶிவம்கராய

மாதர்னமோ‌உஸ்து பரதன்த்ரிதஶம்கராய ||47||

ஸாம்ராஜ்யமங்கலவிதௌ மகரத்வஜஸ்ய

லோலாலகாலிக்றுததோரணமால்யஶோபே |

காமேஶ்வரி ப்ரசலதுத்பலவைஜயன்தீ-

சாதுர்யமேதி தவ சஞ்சலத்றுஷ்டிபாதஃ ||48||

மார்கேண மஞ்ஜுகசகான்திதமோவ்றுதேன

மன்தாயமானகமனா மதனாதுராஸௌ |

காமாக்ஷி த்றுஷ்டிரயதே தவ ஶம்கராய

ஸம்கேதபூமிமசிராதபிஸாரிகேவ ||49||

வ்ரீடனுவ்றுத்திரமணீக்றுதஸாஹசர்யா

ஶைவாலிதாம் கலருசா ஶஶிஶேகரஸ்ய |

காமாக்ஷி கான்திஸரஸீம் த்வதபாங்கலக்ஷ்மீஃ

மன்தம் ஸமாஶ்ரயதி மஜ்ஜனகேலனாய ||50||

காஷாயமம்ஶுகமிவ ப்ரகடம் ததானோ

மாணிக்யகுண்டலருசிம் மமதாவிரோதீ |

ஶ்ருத்யன்தஸீமனி ரதஃ ஸுதராம் சகாஸ்தி

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷயதீஶ்வரோ‌உஸௌ ||51||

பாஷாண ஏவ ஹரினீலமணிர்தினேஷு

ப்ரம்லனதாம் குவலயம் ப்ரகடீகரோதி |

னௌமித்திகோ ஜலதமேசகிமா ததஸ்தே

காமாக்ஷி ஶூன்யமுபமனமபாங்கலக்ஷ்ம்யாஃ ||52||

ஶ்றுங்காரவிப்ரமவதீ ஸுதராம் ஸலஜ்ஜா

னாஸாக்ரமௌக்திகருசா க்றுதமன்தஹாஸா |

ஶ்யாமா கடாக்ஷஸுஷமா தவ யுக்தமேதத்

காமாக்ஷி சும்பதி திகம்பரவக்த்ரபிம்பம் ||53||

னீலோத்பலேன மதுபேன ச த்றுஷ்டிபாதஃ

காமாக்ஷி துல்ய இதி தே கதமாமனன்தி |

ஶைத்யேன னின்தயதி யதன்வஹமின்துபாதான்

பாதோருஹேண யதஸௌ கலஹாயதே ச ||54||

ஓஷ்டப்ரபாபடலவித்ருமமுத்ரிதே தே

ப்ரூவல்லிவீசிஸுபகே முககான்திஸின்தௌ |

காமாக்ஷி வாரிபரபூரணலம்பமான-

காலாம்புவாஹஸரணிம் லபதே கடாக்ஷஃ ||55||

மன்தஸ்மிதைர்தவலிதா மணிகுண்டலாம்ஶு-

ஸம்பர்கலோஹிதருசிஸ்த்வதபாங்கதாரா |

காமாக்ஷி மல்லிகுஸுமைர்னவபல்லவைஶ்ச

னீலோத்பலைஶ்ச ரசிதேவ விபாதி மாலா ||56||

காமாக்ஷி ஶீதலக்றுபாரஸனிர்ஜராம்பஃ-

ஸம்பர்கபக்ஷ்மலருசிஸ்த்வதபாங்கமாலா |

கோபிஃ ஸதா புரரிபோரபிலஷ்யமாணா

தூர்வாகதம்பகவிடம்பனமாதனோதி ||57||

ஹ்றுத்பங்கஜம் மம விகாஸயது ப்ரமுஷ்ண-

ன்னுல்லாஸமுத்பலருசேஸ்தமஸாம் னிரோத்தா |

தோஷானுஷங்கஜடதாம் ஜகதாம் துனானஃ

காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸதினோதயஸ்தே ||58||

சக்ஷுர்விமோஹயதி சன்த்ரவிபூஷணஸ்ய

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷதமஃப்ரரோஹஃ |

ப்ரத்யங்முகம் து னயனம் ஸ்திமிதம் முனீனாம்

ப்ராகாஶ்யமேவ னயதீதி பரம் விசித்ரம் ||59||

காமாக்ஷி வீக்ஷணருசா யுதி னிர்ஜிதம் தே

னீலோத்பலம் னிரவஶேஷகதாபிமானம் |

ஆகத்ய தத்பரிஸரம் ஶ்ரவணவதம்ஸ-

வ்யோஜேன னூனமபயார்தனமாதனோதி ||60||

ஆஶ்சர்யமம்ப மதானாப்யுதயாவலம்பஃ

காமாக்ஷி சஞ்சலனிரீக்ஷணவிப்ரமஸ்தே |

தைர்யம் விதூய தனுதே ஹ்றுதி ராகபன்தம்

ஶம்போஸ்ததேவ விபரீததயா முனீனாம் ||61||

ஜன்தோஃ ஸக்றுத்ப்ரணமதோ ஜகதீட்யதாம் ச

தேஜாஸ்விதாம் ச னிஶிதாம் ச மதிம் ஸபாயாம் |

காமாக்ஷி மாக்ஷிகஜரீமிவ வைகரீம் ச

லக்ஷ்மீம் ச பக்ஷ்மலயதி க்ஷணவீக்ஷணம் தே ||62||

காதம்பினீ கிமயதே ன ஜலானுஷங்கம்

ப்றுங்காவலீ கிமுரரீகுருதே ன பத்மம் |

கிம் வா கலின்ததனயா ஸஹதே ன பங்கம்

காமாக்ஷி னிஶ்சயபதம் ன தவாக்ஷிலக்ஷ்மீஃ ||63||

காகோலபாவகத்றுணீகரணே‌உபி தக்ஷஃ

காமாக்ஷி பாலகஸுதாகரஶேகரஸ்ய |

அத்யன்தஶீதலதமோ‌உப்யனுபாரதம் தே

சித்தம் விமோஹயதி சித்ரமயம் கடாக்ஷஃ ||64||

கார்பண்யபூரபரிவர்திதமம்ப மோஹ-

கன்தோத்கதம் பவமயம் விஷபாதபம் மே |

துங்கம் சினத்து துஹினாத்ரிஸுதே பவத்யாஃ

காஞ்சீபுரேஶ்வரி கடாக்ஷகுடாரதாரா ||65||

காமாக்ஷி கோரபவரோகசிகித்ஸனார்த-

மப்யர்த்ய தேஶிககடாக்ஷபிஷக்ப்ரஸாதாத் |

தத்ராபி தேவி லபதே ஸுக்றுதீ கதாசி-

தன்யஸ்ய துர்லபமபாங்கமஹௌஷதம் தே ||66||

காமாக்ஷி தேஶிகக்றுபாம்குரமாஶ்ரயன்தோ

னானாதபோனியமனாஶிதபாஶபன்தாஃ |

வாஸாலயம் தவ கடாக்ஷமமும் மஹான்தோ

லப்த்வா ஸுகம் ஸமாதியோ விசரன்தி லோகே ||67||

ஸாகூதஸம்லபிதஸம்ப்றுதமுக்தஹாஸம்

வ்ரீடானுராகஸஹசாரி விலோகனம் தே |

காமாக்ஷி காமபரிபன்தினி மாரவீர-

ஸாம்ராஜ்யவிப்ரமதஶாம் ஸபலீகரோதி ||68||

காமாக்ஷி விப்ரமபலைகனிதிர்விதாய

ப்ரூவல்லிசாபகுடிலீக்றுதிமேவ சித்ரம் |

ஸ்வாதீனதாம் தவ னினாய ஶஶாங்கமௌலே-

ரங்கார்தராஜ்யஸுகலாபமபாங்கவீரஃ ||69||

காமாம்குரைகனிலயஸ்தவ த்றுஷ்டிபாதஃ

காமாக்ஷி பக்தமனஸாம் ப்ரததாது காமான் |

ராகான்விதஃ ஸ்வயமபி ப்ரகடீகரோதி

வைராக்யமேவ கதமேஷ மஹாமுனீனாம் ||70||

காலாம்புவாஹனிவஹைஃ கலஹாயதே தே

காமாக்ஷி காலிமமதேன ஸதா கடாக்ஷஃ |

சித்ரம் ததாபி னிதராமமுமேவ த்றுஷ்ட்வா

ஸோத்கண்ட ஏவ ரமதே கில னீலகண்டஃ ||71||

காமாக்ஷி மன்மதரிபும் ப்ரதி மாரதாப-

மோஹான்தகாரஜலதாகமனேன ன்றுத்யன் |

துஷ்கர்மகஞ்சுகிகுலம் கபலீகரோது

வ்யாமிஶ்ரமேசகருசிஸ்த்வதபாங்ககேகீ ||72||

காமாக்ஷி மன்மதரிபோரவலோகனேஷு

கான்தம் பயோஜமிவ தாவகமக்ஷிபாதம் |

ப்ரேமாகமோ திவஸவத்விகசீகரோதி

லஜ்ஜாபரோ ரஜனிவன்முகுலீகரோதி ||73||

மூகோ விரிஞ்சதி பரம் புருஷஃ குரூபஃ

கன்தர்பதி த்ரிதஶராஜதி கிம்பசானஃ |

காமாக்ஷி கேவலமுபக்ரமகால ஏவ

லீலாதரங்கிதகடாக்ஷருசஃ க்ஷணம் தே ||74||

னீலாலகா மதுகரன்தி மனோஜ்ஞனாஸா-

முக்தாருசஃ ப்ரகடகன்தபிஸாங்குரன்தி |

காருண்யமம்ப மகரன்ததி காமகோடி

மன்யே ததஃ கமலமேவ விலோசனம் தே ||75||

ஆகாம்க்ஷ்யமாணபலதானவிசக்ஷணாயாஃ |

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷககாமதேனோஃ |

ஸம்பர்க ஏவ கதமம்ப விமுக்தபாஶ-

பன்தாஃ ஸ்புடம் தனுப்றுதஃ பஶுதாம் த்யஜன்தி ||76||

ஸம்ஸாரகர்மபரிதாபஜுஷாம் னராணாம்

காமாக்ஷி ஶீதலதராணி தவேக்ஷிதானி |

சன்த்ராதபன்தி கனசன்தனகர்தமன்தி

முக்தாகுணன்தி ஹிமவாரினிஷேசனன்தி ||77||

ப்ரேமாம்புராஶிஸததஸ்னபிதானி சித்ரம்

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷனிரீக்ஷணானி |

ஸன்துக்ஷயன்தி முஹுரின்தனராஶிரீத்யா

மாரத்ருஹோ மனஸி மன்மதசித்ரபானும் ||78||

காலாஞ்ஜனப்ரதிபடம் கமனீயகான்த்யா

கன்தர்பதன்த்ரகலயா கலிதானுபாவம் |

காஞ்சீவிஹாரரஸிகே கலுஷார்திசோரம்

கல்லோலயஸ்வ மயி தே கருணாகடாக்ஷம் ||79||

க்ரான்தேன மன்மததேன விமோஹ்யமான-

ஸ்வான்தேன சூததருமூலகதஸ்ய பும்ஸஃ |

கான்தேன கிம்சிதவலோகய லோசனஸ்ய

ப்ரான்தேன மாம் ஜனனி காஞ்சிபுரீவிபூஷே ||80||

காமாக்ஷி கோ‌உபி ஸுஜனாஸ்த்வதபாங்கஸம்கே

கண்டேன கன்தலிதகாலிமஸம்ப்ரதாயாஃ |

உத்தம்ஸகல்பிதசகோரகுடும்பபோஷா

னக்தன்திவஸப்ரஸவபூனயனா பவன்தி ||81||

னீலோத்பலப்ரஸவகான்தினிர்தஶனேன

காருண்யவிப்ரமஜுஷா தவ வீக்ஷணேன |

காமாக்ஷி கர்மஜலதேஃ கலஶீஸுதேன

பாஶத்ரயாத்வயமமீ பரிமோசனீயாஃ ||82||

அத்யன்தசஞ்சலமக்றுத்ரிமமஞ்ஜனம் கிம்

ஜம்காரபங்கிரஹிதா கிமு ப்றுங்கமாலா |

தூமாங்குரஃ கிமு ஹுதாஶனஸம்கஹீனஃ

காமாக்ஷி னேத்ரருசினீலிமகன்தலீ தே ||83||

காமாக்ஷி னித்யமயமஞ்ஜலிரஸ்து முக்தி-

பீஜாய விப்ரமமதோதயகூர்ணிதாய |

கன்தர்பதர்பபுனருத்பவஸித்திதாய

கல்யாணதாய தவ தேவி த்றுகஞ்சலாய ||84||

தர்பாங்குரோ மகரகேதனவிப்ரமாணாம்

னின்தாங்குரோ விதலிதோத்பலசாதுரீணாம் |

தீபாங்குரோ பவதமிஸ்ரகதம்பகானாம்

காமாக்ஷி பாலயது மாம் த்வதபாங்கபாதஃ ||85||

கைவல்யதிவ்யமணிரோஹணபர்வதேப்யஃ

காருண்யனிர்ஜரபயஃக்றுதமஞ்ஜனேப்யஃ |

காமாக்ஷி கிம்கரிதஶங்கரமானஸேப்ய-

ஸ்தேப்யோ னமோ‌உஸ்து தவ வீக்ஷணவிப்ரமேப்யஃ ||86||

அல்பீய ஏவ னவமுத்பலமம்ப ஹீனா

மீனஸ்ய வா ஸரணிரம்புருஹாம் ச கிம் வா |

தூரே ம்றுகீத்றுகஸமஞ்ஜஸமஞ்ஜனம் ச

காமாக்ஷி வீக்ஷணருசௌ தவ தர்கயாமஃ ||87||

மிஶ்ரீபவத்கரலபங்கிலஶங்கரோரஸ்-

ஸீமாங்கணே கிமபி ரிங்கணமாததானஃ |

ஹேலாவதூதலலிதஶ்ரவணோத்பலோ‌உஸௌ

காமாக்ஷி பால இவ ராஜதி தே கடாக்ஷஃ ||88||

ப்ரௌடிகரோதி விதுஷாம் னவஸூக்திதாடீ-

சூதாடவீஷு புதகோகிலலால்யமானம் |

மாத்வீரஸம் பரிமலம் ச னிரர்கலம் தே

காமாக்ஷி வீக்ஷணவிலாஸவஸன்தலக்ஷ்மீஃ ||89||

கூலம்கஷம் விதனுதே கருணாம்புவர்ஷீ

ஸாரஸ்வதம் ஸுக்றுதினஃ ஸுலபம் ப்ரவாஹம் |

துச்சீகரோதி யமுனாம்புதரங்கபங்கீம்

காமாக்ஷி கிம் தவ கடாக்ஷமஹாம்புவாஹஃ ||90||

ஜகர்தி தேவி கருணாஶுகஸுன்தரீ தே

தாடங்கரத்னருசிதாடிமகண்டஶோணே |

காமாக்ஷி னிர்பரகடாக்ஷமரீசிபுஞ்ஜ-

மாஹேன்த்ரனீலமணிபஞ்ஜரமத்யபாகே ||91||

காமாக்ஷி ஸத்குவலயஸ்ய ஸகோத்ரபாவா-

தாக்ராமதி ஶ்ருதிமஸௌ தவ த்றுஷ்டிபாதஃ |

கிம்ச ஸ்புடம் குடிலதாம் ப்ரகடீகரோதி

ப்ரூவல்லரீபரிசிதஸ்ய பலம் கிமேதத் ||92||

ஏஷா தவாக்ஷிஸுஷமா விஷமாயுதஸ்ய

னாராசவர்ஷலஹரீ னகராஜகன்யே |

ஶம்கே கரோதி ஶததா ஹ்றுதி தைர்யமுத்ராம்

ஶ்ரீகாமகோடி யதஸௌ ஶிஶிராம்ஶுமௌலேஃ ||93||

பாணேன புஷ்பதனுஷஃ பரிகல்ப்யமான-

த்ராணேன பக்தமனஸாம் கருணாகரேண |

கோணேன கோமலத்றுஶஸ்தவ காமகோடி

ஶோணேன ஶோஷய ஶிவே மம ஶோகஸின்தும் ||94||

மாரத்ருஹா முகுடஸீமனி லால்யமானே

மன்தாகினீபயஸி தே குடிலம் சரிஷ்ணுஃ |

காமாக்ஷி கோபரபஸாத்வலமானமீன-

ஸன்தேஹமங்குரயதி க்ஷணமக்ஷிபாதஃ ||95||

காமாக்ஷி ஸம்வலிதமௌக்திககுண்டலாம்ஶு-

சஞ்சத்ஸிதஶ்ரவணசாமரசாதுரீகஃ |

ஸ்தம்பே னிரன்தரமபாங்கமயே பவத்யா

பத்தஶ்சகாஸ்தி மகரத்வஜமத்தஹஸ்தீ ||96||

யாவத்கடாக்ஷரஜனீஸமயாகமஸ்தே

காமாக்ஷி தாவதசிரான்னமதாம் னராணாம் |

ஆவிர்பவத்யம்றுததீதிதிபிம்பமம்ப

ஸம்வின்மயம் ஹ்றுதயபூர்வகிரீன்த்ரஶ்றுங்கே ||97||

காமாக்ஷி கல்பவிடபீவ பவத்கடாக்ஷோ

தித்ஸுஃ ஸமஸ்தவிபவம் னமதாம் னராணாம் |

ப்றுங்கஸ்ய னீலனலினஸ்ய ச கான்திஸம்ப-

த்ஸர்வஸ்வமேவ ஹரதீதி பரம் விசித்ரம் ||98||

அத்யன்தஶீதலமனர்கலகர்மபாக-

காகோலஹாரி ஸுலபம் ஸுமனோபிரேதத் |

பீயூஷமேவ தவ வீக்ஷணமம்ப கின்து

காமாக்ஷி னீலமிதமித்யயமேவ பேதஃ ||99||

அஜ்ஞாதபக்திரஸமப்ரஸரத்விவேக-

மத்யன்தகர்வமனதீதஸமஸ்தஶாஸ்த்ரம் |

அப்ராப்தஸத்யமஸமீபகதம் ச முக்தேஃ

காமாக்ஷி னைவ தவ ஸ்ப்றுஹயதி த்றுஷ்டிபாதஃ ||100||

(காமாக்ஷி மாமவது தே கருணாகடாக்ஷஃ)

பாதேன லோசனருசேஸ்தவ காமகோடி

போதேன பதகபயோதிபயாதுராணாம் |

பூதேன தேன னவகாஞ்சனகுண்டலாம்ஶு-

வீதேன ஶீதலய பூதரகன்யகே மாம் ||101||

|| இதி கடாக்ஷஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||

============

Mandasmitha Satakam Lyrics in Tamil

============

மந்தஸ்மித சதகம்

பத்னீமோ வயமஞ்ஜலிம் ப்ரதிதினம் பன்தச்சிதே தேஹினாம்

கன்தர்பாகமதன்த்ரமூலகுரவே கல்யாணகேலீபுவே |

காமாக்ஷ்யா கனஸாரபுஞ்ஜரஜஸே காமத்ருஹஶ்சக்ஷுஷாம்

மன்தாரஸ்தபகப்ரபாமதமுஷே மன்தஸ்மிதஜ்யோதிஷே ||1||

ஸத்ரீசே னவமல்லிகாஸுமனஸாம் னாஸாக்ரமுக்தாமணே-

ராசார்யாய ம்றுணாலகாண்டமஹஸாம் னைஸர்கிகாய த்விஷே |

ஸ்வர்துன்யா ஸஹ யுத்வேன ஹிமருசேரர்தாஸனாத்யாஸினே

காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிதமஞ்ஜரீதவலிமாத்வைதாய தஸ்மை னமஃ ||2||

கர்பூரத்யுதிசாதுரீமதிதராமல்பீயஸீம் குர்வதீ

தௌர்பாக்யோதயமேவ ஸம்விதததீ தௌஷாகரீணாம் த்விஷாம் |

க்ஷுல்லானேவ மனோஜ்ஞமல்லினிகரான்புல்லானபி வ்யஞ்ஜதீ

காமாக்ஷ்யா ம்றுதுலஸ்மிதாம்ஶுலஹரீ காமப்ரஸூரஸ்து மே ||3||

யா பீனஸ்தனமண்டலோபரி லஸத்கர்பூரலேபாயதே

யா னீலேக்ஷணராத்ரிகான்திததிஷு ஜ்யோத்ஸ்னாப்ரரோஹாயதே |

யா ஸௌன்தர்யதுனீதரங்கததிஷு வ்யாலோலஹம்ஸாயதே

காமாக்ஷ்யாஃ ஶிஶிரீகரோது ஹ்றுதயம் ஸா மே ஸ்மிதப்ராசுரீ ||4||

யேஷாம் கச்சதி பூர்வபக்ஷஸரணிம் கௌமுத்வதஃ ஶ்வேதிமா

யேஷாம் ஸன்ததமாருருக்ஷதி துலாகக்ஷ்யாம் ஶரச்சன்த்ரமாஃ |

யேஷாமிச்சதி கம்புரப்யஸுலபாமன்தேவஸத்ப்ரக்ரியாம்

காமாக்ஷ்யா மமதாம் ஹரன்து மம தே ஹாஸத்விஷாமங்குராஃ ||5||

ஆஶாஸீமஸு ஸன்ததம் விதததீ னைஶாகரீம் வ்யாக்ரியாம்

காஶானாமபிமானபங்ககலனாகௌஶல்யமாபிப்ரதீ |

ஈஶானேன விலோகிதா ஸகுதுகம் காமாக்ஷி தே கல்மஷ-

க்லேஶாபாயகரீ சகாஸ்தி லஹரீ மன்தஸ்மிதஜ்யோதிஷாம் ||6||

ஆரூடஸ்ய ஸமுன்னதஸ்தனதடீஸாம்ராஜ்யஸிம்ஹாஸனம்

கன்தர்பஸ்ய விபோர்ஜகத்த்ரயப்ராகட்யமுத்ரானிதேஃ |

யஸ்யாஶ்சாமரசாதுரீம் கலயதே ரஶ்மிச்சடா சஞ்சலா

ஸா மன்தஸ்மிதமஞ்ஜரீ பவது னஃ காமாய காமாக்ஷி தே ||7||

ஶம்போர்யா பரிரம்பஸம்ப்ரமவிதௌ னைர்மல்யஸீமானிதிஃ

கைர்வாணீவ தரங்கிணீ க்றுதம்றுதுஸ்யன்தாம் கலின்தாத்மஜாம் |

கல்மாஷீகுருதே கலங்கஸுஷமாம் கண்டஸ்தலீசும்பினீம்

காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிதகன்தலீ பவது னஃ கல்யாணஸன்தோஹினீ ||8||

ஜேதும் ஹாரலதாமிவ ஸ்தனதடீம் ஸம்ஜக்முஷீ ஸன்ததம்

கன்தும் னிர்மலதாமிவ த்விகுணிதாம் மக்னா க்றுபாஸ்த்ரோதஸி |

லப்தும் விஸ்மயனீயதாமிவ ஹரம் ராகாகுலம் குர்வதீ

மஞ்ஜுஸ்தே ஸ்மிதமஞ்ஜரீ பவபயம் மத்னாது காமாக்ஷி மே ||9||

ஶ்வேதாபி ப்ரகடம் னிஶாகரருசாம் மாலின்யமாதன்வதீ

ஶீதாபி ஸ்மரபாவகம் பஶுபதேஃ ஸன்துக்ஷயன்தீ ஸதா |

ஸ்வாபாவ்யாததராஶ்ரிதாபி னமதாமுச்சைர்திஶன்தீ கதிம்

காமாக்ஷி ஸ்புடமன்தரா ஸ்புரது னஸ்த்வன்மன்தஹாஸப்ரபா ||10||

வக்த்ரஶ்ரீஸரஸீஜலே தரலிதப்ரூவல்லிகல்லோலிதே

காலிம்னா தததீ கடாக்ஷஜனுஷா மாதுவ்ரதீம் வ்யாப்றுதிம் |

னிர்னித்ராமலபுண்டரீககுஹனாபாண்டித்யமாபிப்ரதீ

காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிதசாதுரீ மம மனஃ காதர்யமுன்மூலயேத் ||11||

னித்யம் பாதிதபன்துஜீவமதரம் மைத்ரீஜுஷம் பல்லவைஃ

ஶுத்தஸ்ய த்விஜமண்டலஸ்ய ச திரஸ்கர்தாரமப்யாஶ்ரிதா |

யா வைமல்யவதீ ஸதைவ னமதாம் சேதஃ புனீதேதராம்

காமாக்ஷ்யா ஹ்றுதயம் ப்ரஸாதயது மே ஸா மன்தஹாஸப்ரபா ||12||

த்ருஹ்யன்தீ தமஸே முஹுஃ குமுதினீஸாஹாய்யமாபிப்ரதீ

யான்தீ சன்த்ரகிஶோரஶேகரவபுஃஸௌதாங்கணே ப்ரேங்கணம் |

ஜ்ஞானாம்போனிதிவீசிகாம் ஸுமனஸாம் கூலம்கஷாம் குர்வதீ

காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிதகௌமுதீ ஹரது மே ஸம்ஸாரதாபோதயம் ||13||

காஶ்மீரத்ரவதாதுகர்தமருசா கல்மாஷதாம் பிப்ரதீ

ஹம்ஸௌதைரிவ குர்வதீ பரிசிதிம் ஹாரீக்றுதைர்மௌக்திகைஃ |

வக்ஷோஜன்மதுஷாரஶைலகடகே ஸம்சாரமாதன்வதீ

காமாக்ஷ்யா ம்றுதுலஸ்மிதத்யுதிமயீ பாகீரதீ பாஸதே ||14||

கம்போர்வம்ஶபரம்பரா இவ க்றுபாஸன்தானவல்லீபுவஃ

ஸம்புல்லஸ்தபகா இவ ப்ரஸ்றுமரா மூர்தாஃ ப்ரஸாதா இவ |

வாக்பீயூஷகணா இவ த்ரிபதகாபர்யாயபேதா இவ

ப்ராஜன்தே தவ மன்தஹாஸகிரணாஃ காஞ்சீபுரீனாயிகே ||15||

வக்ஷோஜே கனஸாரபத்ரரசனாபங்கீஸபத்னாயிதா

கண்டே மௌக்திகஹாரயஷ்டிகிரணவ்யாபாரமுத்ராயிதா |

ஓஷ்டஶ்ரீனிகுரும்பபல்லவபுடே ப்ரேங்கத்ப்ரஸூனாயிதா

காமாக்ஷி ஸ்புரதாம் மதீயஹ்றுதயே த்வன்மன்தஹாஸப்ரபா ||16||

யேஷாம் பின்துரிவோபரி ப்ரசலிதோ னாஸாக்ரமுக்தாமணிஃ

யேஷாம் தீன இவாதிகண்டமயதே ஹாரஃ கராலம்பனம் |

யேஷாம் பன்துரிவோஷ்டயோரருணிமா தத்தே ஸ்வயம் ரஞ்ஜனம்

காமாக்ஷ்யாஃ ப்ரபவன்து தே மம ஶிவோல்லாஸாய ஹாஸாங்குராஃ ||17||

யா ஜாட்யாம்புனிதிம் க்ஷிணோதி பஜதாம் வைராயதே கைரவைஃ

னித்யம் யாம் னியமேன யா ச யததே கர்தும் த்ரிணேத்ரோத்ஸவம் |

பிம்பம் சான்த்ரமஸம் ச வஞ்சயதி யா கர்வேண ஸா தாத்றுஶீ

காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ கதம் ஜ்யோத்ஸ்னேத்யஸௌ கீர்த்யதே ||18||

ஆருடா ரபஸாத்புரஃ புரரிபோராஶ்லேஷணோபக்ரமே

யா தே மாதருபைதி திவ்யதடினீஶங்காகரீ தத்க்ஷணம் |

ஓஷ்டௌ வேபயதி ப்ருவௌ குடிலயத்யானம்ரயத்யானனம்

தாம் வன்தே ம்றுதுஹாஸபூரஸுஷமாமேகாம்ரனாதப்ரியே ||19||

வக்த்ரேன்தோஸ்தவ சன்த்ரிகா ஸ்மிதததிர்வல்கு ஸ்புரன்தீ ஸதாம்

ஸ்யாச்சேத்யுக்திமிதம் சகோரமனஸாம் காமாக்ஷி கௌதூஹலம் |

ஏதச்சித்ரமஹர்னிஶம் யததிகாமேஷா ருசிம் காஹதே

பிம்போஷ்டத்யுமணிப்ரபாஸ்வபி ச யத்பிப்போகமாலம்பதே ||20||

ஸாத்றுஶ்யம் கலஶாம்புதேர்வஹதி யத்காமாக்ஷி மன்தஸ்மிதம்

ஶோபாமோஷ்டருசாம்ப வித்ருமபவாமேதாத்பிதாம் ப்ரூமஹே |

ஏகஸ்மாதுதிதம் புரா கில பபௌ ஶர்வஃ புராணஃ புமான்

ஏதன்மத்யஸமுத்பவம் ரஸயதே மாதுர்யரூபம் ரஸம் ||21||

உத்துங்கஸ்தனகும்பஶைலகடகே விஸ்தாரிகஸ்தூரிகா-

பத்ரஶ்ரீஜுஷி சஞ்சலாஃ ஸ்மிதருசஃ காமாக்ஷி தே கோமலாஃ |

ஸன்த்யாதீதிதிரஞ்ஜிதா இவ முஹுஃ ஸான்த்ராதரஜ்யோதிஷா

வ்யாலோலாமலஶாரதாப்ரஶகலவ்யாபாரமாதன்வதே ||22||

க்ஷீரம் தூரத ஏவ திஷ்டது கதம் வைமல்யமாத்ராதிதம்

மாதஸ்தே ஸஹபாடவீதிமயதாம் மன்தஸ்மிதைர்மஞ்ஜுலைஃ |

கிம் சேயம் து பிதாஸ்தி தோஹனவஶாதேகம் து ஸம்ஜாயதே

காமாக்ஷி ஸ்வயமர்திதம் ப்ரணமதாமன்யத்து தோதுஹ்யதே ||23||

கர்பூரைரம்றுதைர்ஜகஜ்ஜனனி தே காமாக்ஷி சன்த்ராதபைஃ

முக்தாஹாரகுணைர்ம்றுணாலவலயைர்முக்தஸ்மிதஶ்ரீரியம் |

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரனாயிகே ஸமதயா ஸம்ஸ்தூயதே ஸஜ்ஜனைஃ

தத்தாத்றுங்மம தாபஶான்திவிதயே கிம் தேவி மன்தாயதே ||24||

மத்யேகர்பிதமஞ்ஜுவாக்யலஹரீமாத்வீஜரீஶீதலா

மன்தாரஸ்தபகாயதே ஜனனி தே மன்தஸ்மிதாம்ஶுச்சடா |

யஸ்யா வர்தயிதும் முஹுர்விகஸனம் காமாக்ஷி காமத்ருஹோ

வல்குர்வீக்ஷணவிப்ரமவ்யதிகரோ வாஸன்தமாஸாயதே ||25||

பிம்போஷ்டத்யுதிபுஞ்ஜரஞ்ஜிதருசிஸ்த்வன்மன்தஹாஸச்சடா |

கல்யாணம் கிரிஸார்வபௌமதனயே கல்லோலயத்வாஶு மே |

புல்லன்மல்லிபினத்தஹல்லகமயீ மாலேவ யா பேஶலா

ஶ்ரீகாஞ்சீஶ்வரி மாரமர்திதுருரோமத்யே முஹுர்லம்பதே ||26||

பிப்ராணா ஶரதப்ரவிப்ரமதஶாம் வித்யோதமானாப்யஸோ

காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ கிரதி தே காருண்யதாராரஸம் |

ஆஶ்சர்யம் ஶிஶிரீகரோதி ஜகதீஶ்சாலோக்ய சைனாமஹோ

காமம் கேலதி னீலகண்டஹ்றுதயம் கௌதூஹலான்தோலிதம் ||27||

ப்ரேங்கத்ப்ரௌடகடாக்ஷகுஞ்ஜகுஹரேஷ்வத்யச்சகுச்சாயிதம்

வக்த்ரேன்துச்சவிஸின்துவீசினிசயே பேனப்ரதானாயிதம் |

னைரன்தர்யவிஜ்றும்பிதஸ்தனதடே னைசோலபட்டாயிதம்

காலுஷ்யம் கபலீகரோது மம தே காமாக்ஷி மன்தஸ்மிதம் ||28||

பீயூஷம் தவ மன்தரஸ்மிதமிதி வ்யர்தைவ ஸாபப்ரதா

காமாக்ஷி த்ருவமீத்றுஶம் யதி பவேதேதத்கதம் வா ஶிவே |

மன்தாரஸ்ய கதாலவம் ன ஸஹதே மத்னாதி மன்தாகினீ-

மின்தும் னின்ததி கீர்திதே‌உபி கலஶீபாதோதிமீர்ஷ்யாயதே ||29||

விஶ்வேஷாம் னயனோத்ஸவம் விதனுதாம் வித்யோததாம் சன்த்ரமா

விக்யாதோ மதனான்தகேன முகுடீமத்யே ச ஸம்மான்யதாம் |

ஆஃ கிம் ஜாதமனேன ஹாஸஸுஷமாமாலோக்ய காமாக்ஷி தே

காலங்கீமவலம்பதே கலு தஶாம் கல்மாஷஹீனோ‌உப்யஸௌ ||30||

சேதஃ ஶீதலயன்து னஃ பஶுபதேரானன்தஜீவாதவோ

னம்ராணாம் னயனாத்வஸீமஸு ஶரச்சன்த்ராதபோபக்ரமாஃ |

ஸம்ஸாராக்யஸரோருஹாகரகலீகாரே துஷாரோத்கராஃ

காமாக்ஷி ஸ்மரகீர்திபீஜனிகராஸ்த்வன்மன்தஹாஸாங்குராஃ ||31||

கர்மௌகாக்யதமஃகசாகசிகரான்காமாக்ஷி ஸம்சின்தயே

த்வன்மன்தஸ்மிதரோசிஷாம் த்ரிபுவனக்ஷேமம்கரானங்குரான் |

யே வக்த்ரம் ஶிஶிரஶ்ரியோ விகஸிதம் சன்த்ராதபாம்போருஹ-

த்வேஷோத்தேஷோணசாதுரீமிவ திரஸ்கர்தும் பரிஷ்குர்வதே ||32||

குர்யுர்னஃ குலஶைலராஜதனயே கூலம்கஷம் மங்கலம்

குன்தஸ்பர்தனசுஞ்சவஸ்தவ ஶிவே மன்தஸ்மிதப்ரக்ரமாஃ |

யே காமாக்ஷி ஸமஸ்தஸாக்ஷினயனம் ஸன்தோஷயன்தீஶ்வரம்

கர்பூரப்ரகரா இவ ப்ரஸ்றுமராஃ பும்ஸாமஸாதாரணாஃ ||33||

கம்ரேண ஸ்னபயஸ்வ கர்மகுஹனாசோரேண மாராகம-

வ்யாக்யாஶிக்ஷணதீக்ஷிதேன விதுஷாமக்ஷீணலக்ஷ்மீபுஷா |

காமாக்ஷி ஸ்மிதகன்தலேன கலுஷஸ்போடக்ரியாசுஞ்சுனா

காருண்யாம்றுதவீசிகாவிஹரணப்ராசுர்யதுர்யேண மாம் ||34||

த்வன்மன்தஸ்மிதகன்தலஸ்ய னியதம் காமாக்ஷி ஶங்காமஹே

பிம்பஃ கஶ்சன னூதனஃ ப்ரசலிதோ னைஶாகரஃ ஶீகரஃ |

கிம்ச க்ஷீரபயோனிதிஃ ப்ரதினிதிஃ ஸ்வர்வாஹினீவீசிகா-

பிப்வோகோ‌உபி விடம்ப ஏவ குஹனா மல்லீமதல்லீருசஃ ||35||

துஷ்கர்மார்கனிஸர்ககர்கஶமஹஸ்ஸம்பர்கதபதம் மில-

த்பங்கம் ஶங்கரவல்லபே மம மனஃ காஞ்சீபுராலம்க்ரியே |

அம்ப த்வன்ம்றுதுலஸ்மிதாம்றுதரஸே மங்க்த்வா விதூய வ்யதா-

மானன்தோதயஸௌதஶ்றுங்கபதவீமாரோடுமாகாங்க்ஷதி ||36||

னம்ராணாம் னகராஜஶேகரஸுதே னாகாலயானாம் புரஃ

காமாக்ஷி த்வரயா விபத்ப்ரஶமேன காருண்யதாராஃ கிரன் |

ஆகச்சன்தமனுக்ரஹம் ப்ரகடயன்னானன்தபீஜானி தே

னாஸீரே ம்றுதுஹாஸ ஏவ தனுதே னாதே ஸுதாஶீதலஃ ||37||

காமாக்ஷி ப்ரதமானவிப்ரமனிதிஃ கன்தர்பதர்பப்ரஸூஃ

முக்தஸ்தே ம்றுதுஹாஸ ஏவ கிரிஜே முஷ்ணாது மே கில்பிஷம் |

யம் த்ரஷ்டும் விஹிதே கரக்ரஹ உமே ஶம்புஸ்த்ரபாமீலிதம்

ஸ்வைரம் காரயதி ஸ்ம தாண்டவவினோதானன்தினா தண்டுனா ||38||

க்ஷுண்ணம் கேனசிதேவ தீரமனஸா குத்ராபி னானாஜனைஃ

கர்மக்ரன்தினியன்த்ரிதைரஸுகமம் காமாக்ஷி ஸாமான்யதஃ |

முக்தைர்த்ருஷ்டுமஶக்யமேவ மனஸா மூடஸய மே மௌக்திகம்

மார்கம் தர்ஶயது ப்ரதீப இவ தே மன்தஸ்மிதஶ்ரீரியம் ||39||

ஜ்யோத்ஸ்னாகான்திபிரேவ னிர்மலதரம் னைஶாகரம் மண்டலம்

ஹம்ஸைரேவ ஶரத்விலாஸஸமயே வ்யாகோசமம்போருஹம் |

ஸ்வச்சைரேவ விகஸ்வரைருடுகுணைஃ காமாக்ஷி பிம்பம் திவஃ

புண்யைரேவ ம்றுதுஸ்மிதைஸ்தவ முகம் புஷ்ணாதி ஶோபாபரம் ||40||

மானக்ரன்திவிதுன்துதேன ரபஸாதாஸ்வாத்யமானே னவ-

ப்ரேமாடம்பரபூர்ணிமாஹிமகரே காமாக்ஷி தே தத்க்ஷணம் |

ஆலோக்ய ஸ்மிதசன்த்ரிகாம் புனரிமாமுன்மீலனம் ஜக்முஷீம்

சேதஃ ஶீலயதே சகோரசரிதம் சன்த்ரார்தசூடாமணேஃ ||41||

காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீம் தவ பஜே யஸ்யாஸ்த்விஷாமங்குரா-

னாபீனஸ்தனபானலாலஸதயா னிஶ்ஶங்கமங்கேஶயஃ |

ஊர்த்வம் வீக்ஷ்ய விகர்ஷதி ப்ரஸ்றுமரானுத்தாமயா ஶுண்டயா

ஸூனுஸுதே பிஸஶங்கயாஶு குஹனாதன்தாவலக்ராமணீஃ ||42||

காடாஶ்லேஷவிமர்தஸம்ப்ரமவஶாதுத்தாமமுக்தாகுண-

ப்ராலம்பே குசகும்பயோர்விகலிதே தக்ஷத்விஷோ வக்ஷஸி |

யா ஸக்யேன பினஹ்யதி ப்ரசுரயா பாஸா ததீயாம் தஶாம்

ஸா மே கேலது காமகோடி ஹ்றுதயே ஸான்த்ரஸ்மிதாம்ஶுச்சடா ||43||

மன்தாரே தவ மன்தரஸ்மிதருசாம் மாத்ஸர்யமாலோக்யதே

காமாக்ஷி ஸ்மரஶாஸனே ச னியதோ ராகோதயோ லக்ஷ்யதே |

சான்த்ரீஷு த்யுதிமஞ்ஜரீஷு ச மஹான்த்வேஷாங்குரோ த்றுஶ்யதே

ஶுத்தானாம் கதமீத்றுஶீ கிரிஸுதே‌உதிஶுத்தா தஶா கத்யதாம் ||44||

பீயூஷம் கலு பீயதே ஸுரஜனைர்துக்தாம்புதிர்மத்யதே

மாஹேஶைஶ்ச ஜடாகலாபனிகடைர்மன்தாகினீ னஹ்யதே |

ஶீதாம்ஶுஃ பரிபூயதே ச தமஸா தஸ்மாதனேதாத்றுஶீ

காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ வசோவைதக்த்யமுல்லங்கதே ||45||

ஆஶங்கே தவ மன்தஹாஸலஹரீமன்யாத்றுஶீம் சன்த்ரிகா-

மேகாம்ரேஶகுடும்பினி ப்ரதிபதம் யஸ்யாஃ ப்ரபாஸம்கமே |

வக்ஷோஜாம்புருஹே ன தே ரசயதஃ காம்சித்தஶாம் கௌங்மலீ-

மாஸ்யாம்போருஹமம்ப கிம்ச ஶனகைராலம்பதே புல்லதாம் ||46||

ஆஸ்தீர்ணாதரகான்திபல்லவசயே பாதம் முஹுர்ஜக்முஷீ

மாரத்ரோஹிணி கன்தலத்ஸ்மரஶரஜ்வாலாவலீர்வ்யஞ்ஜதீ |

னின்தன்தீ கனஸாரஹாரவலயஜ்யோத்ஸ்னாம்றுணாலானி தே

காமாக்ஷி ஸ்மிதசாதுரீ விரஹிணீரீதிம் ஜகாஹேதராம் ||47||

ஸூர்யாலோகவிதௌ விகாஸமதிகம் யான்தீ ஹரன்தீ தம-

ஸ்ஸன்தோஹம் னமதாம் னிஜஸ்மரணதோ தோஷாகரத்வேஷிணீ |

னிர்யான்தீ வதனாரவின்தகுஹரான்னிர்தூதஜாட்யா ன்றுணாம்

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்யுதிமயீ சித்ரீயதே சன்த்ரிகா ||48||

குண்டீகுர்யுரமீ குபோதகடனாமஸ்மன்மனோமாதினீம்

ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஶிவம்கராஸ்தவ ஶிவே ஶ்ரீமன்தஹாஸாங்குராஃ |

யே தன்வன்தி னிரன்தரம் தருணிமஸ்தம்பேரமக்ராமணீ-

கும்பத்வன்த்வவிடம்பினி ஸ்தனதடே முக்தாகுதாடம்பரம் ||49||

ப்ரேங்கன்தஃ ஶரதம்புதா இவ ஶனைஃ ப்ரேமானிலைஃ ப்ரேரிதா

மஜ்ஜன்தோ மன்தனாரிகண்டஸுஷமாஸின்தௌ முஹுர்மன்தரம் |

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ஶுனிகராஃ ஶ்யாமாயமானஶ்ரியோ

னீலாம்போதரனைபுணீம் தத இதோ னிர்னித்ரயன்த்யஞ்ஜஸா ||50||

வ்யாபாரம் சதுரானனைகவிஹ்றுதௌ வ்யாகுர்வதீ குர்வதீ

ருத்ராக்ஷக்ரஹணம் மஹேஶி ஸததம் வாகூர்மிகல்லோலிதா |

உத்புல்லம் தவலாரவின்தமதரீக்றுத்ய ஸ்புரன்தீ ஸதா

ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸரஸ்வதீ விஜயதே த்வன்மன்தஹாஸப்ரபா ||51||

கர்பூரத்யுதிதஸ்கரேண மஹஸா கல்மாஷயத்யானனம்

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரனாயிகே பதிரிவ ஶ்ரீமன்தஹாஸோ‌உபி தே |

ஆலிங்கத்யதிபீவராம் ஸ்தனதடீம் பிம்பாதரம் சும்பதி

ப்ரௌடம் ராகபரம் வ்யனக்தி மனஸோ தைர்யம் துனீதேதராம் ||52||

வைஶத்யேன ச விஶ்வதாபஹரணக்ரீடாபடீயஸ்தயா

பாண்டித்யேன பசேலிமேன ஜகதாம் னேத்ரோத்ஸவோத்பாதேன |

காமாக்ஷி ஸ்மிதகன்தலைஸ்தவ துலாமாரோடுமுத்யோகினீ

ஜ்யோத்ஸ்னாஸௌ ஜலராஶிபோஷணதயா தூஷ்யாம் ப்ரபன்னா தஶாம் ||53||

லாவண்யாம்புஜினீம்றுணாலவலயைஃ ஶ்றுங்காரகன்தத்விப-

க்ராமண்யஃ ஶ்ருதிசாமரைஸ்தருணிமஸ்வாராஜ்யதேஜோங்குரைஃ |

ஆனன்தாம்றுதஸின்துவீசிப்றுஷதைராஸ்யாப்ஜஹம்ஸைஸ்தவ

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மதான மன்தஹஸிதைர்மத்கம் மனஃகல்மஷம் ||54||

உத்துங்கஸ்தனமண்டலீபரிசலன்மாணிக்யஹாரச்சடா-

சஞ்சச்சோணிமபுஞ்ஜமத்யஸரணிம் மாதஃ பரிஷ்குர்வதீ |

யா வைதக்த்யமுபைதி ஶம்கரஜடாகான்தாரவாடீபத-

த்ஸ்வர்வாபீபயஸஃ ஸ்மிதத்யுதிரஸௌ காமாக்ஷி தே மஞ்ஜுலா ||55||

ஸன்னாமைகஜுஷா ஜனேன ஸுலபம் ஸம்ஸூசயன்தீ ஶனை-

ருத்துங்கஸ்ய சிராதனுக்ரஹதரோருத்பத்ஸ்யமானம் பலம் |

ப்ராதம்யேன விகஸ்வரா குஸுமவத்ப்ராகல்ப்யமப்யேயுஷீ

காமாக்ஷி ஸ்மிதசாதுரீ தவ மம க்ஷேமம்கரீ கல்பதாம் ||56||

தானுஷ்காக்ரஸரஸ்ய லோலகுடிலப்ரூலேகயா பிப்ரதோ

லீலாலோகஶிலீமுகம் னவவயஸ்ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீபுஷஃ |

ஜேதும் மன்மதமர்தினம் ஜனனி தே காமாக்ஷி ஹாஸஃ ஸ்வயம்

வல்குர்விப்ரமபூப்றுதோ விதனுதே ஸேனாபதிப்ரக்ரியாம் ||57||

யன்னாகம்பத காலகூடகபலீகாரே சுசும்பே ன யத்-

க்லான்யா சக்ஷுஷி ரூஷிதானலஶிகே ருத்ரஸ்ய தத்தாத்றுஶம் |

சேதோ யத்ப்ரஸபம் ஸ்மரஜ்வரஶிகிஜ்வாலேன லேலிஹ்யதே

தத்காமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ஶுகலிகாஹேலாபவம் ப்ராபவம் ||58||

ஸம்பின்னேவ ஸுபர்வலோகதடினீ வீசீசயைர்யாமுனைஃ

ஸம்மிஶ்ரேவ ஶஶாங்கதீப்திலஹரீ னீலைர்மஹானீரதைஃ |

காமாக்ஷி ஸ்புரிதா தவ ஸ்மிதருசிஃ காலாஞ்ஜனஸ்பர்தினா

காலிம்னா கசரோசிஷாம் வ்யதிகரே காம்சித்தஶாமஶ்னுதே ||59||

ஜானீமோ ஜகதீஶ்வரப்ரணயினி த்வன்மன்தஹாஸப்ரபாம்

ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸரோஜினீமபினவாமேஷா யதஃ ஸர்வதா |

ஆஸ்யேன்தோரவலோகேன பஶுபதேரப்யேதி ஸம்புல்லதாம்

தன்த்ராலுஸ்ததபாவ ஏவ தனுதே தத்வைபரீத்யக்ரமம் ||60||

யான்தீ லோஹிதிமானமப்ரதடினீ தாதுச்சடாகர்தமைஃ

பான்தீ பாலகபஸ்திமாலிகிரணைர்மேகாவலீ ஶாரதீ |

பிம்போஷ்டத்யுதிபுஞ்ஜசும்பனகலாஶோணாயமானேன தே

காமாக்ஷி ஸ்மிதரோசிஷா ஸமதஶாமாரோடுமாகாங்க்ஷதே ||61||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி முகேன்துபூஷணமிதம் மன்தஸ்மிதம் தாவகம்

னேத்ரானன்தகரம் ததா ஹிமகரோ கச்சேத்யதா திக்மதாம் |

ஶீதம் தேவி ததா யதா ஹிமஜலம் ஸன்தாபமுத்ராஸ்பதம்

ஶ்வேதம் கிம்ச ததா யதா மலினதாம் தத்தே ச முக்தாமணிஃ ||62||

த்வன்மன்தஸ்மிதமஞ்ஜரீம் ப்ரஸ்றுமராம் காமாக்ஷி சன்த்ராதபம்

ஸன்தஃ ஸன்ததமாமனன்த்யமலதா தல்லக்ஷணம் லக்ஷ்யதே |

அஸ்மாகம் ன துனோதி தாபகமதிகம் தூனோதி னாப்யன்தரம்

த்வான்தம் தத்கலு துஃகினோ வயமிதம் கேனோதி னோ வித்மஹே ||63||

னம்ரஸ்ய ப்ரணயப்ரரூடகலஹச்சேதாய பாதாப்ஜயோஃ

மன்தம் சன்த்ரகிஶோரஶேகரமணேஃ காமாக்ஷி ராகேண தே |

பன்தூகப்ரஸவஶ்ரியம் ஜிதவதோ பம்ஹீயஸீம் தாத்றுஶீம்

பிம்போஷ்டஸ்ய ருசிம் னிரஸ்ய ஹஸிதஜ்யோத்ஸ்னா வயஸ்யாயதே ||64||

முக்தானாம் பரிமோசனம் விதததஸ்தத்ப்ரீதினிஷ்பாதினீ

பூயோ தூரத ஏவ தூதமருதஸ்தத்பாலனம் தன்வதீ |

உத்பூதஸ்ய ஜலான்தராதவிரதம் தத்தூரதாம் ஜக்முஷீ

காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ கதம் கம்போஸ்துலாமஶ்னுதே ||65||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்யுதிஜரீவைதக்த்யலீலாயிதம்

பஶ்யன்தோ‌உபி னிரன்தரம் ஸுவிமலம்மன்யா ஜகன்மண்டலே |

லோகம் ஹாஸயிதும் கிமர்தமனிஶம் ப்ராகாஶ்யமாதன்வதே

மன்தாக்ஷம் விரஹய்ய மங்கலதரம் மன்தாரசன்த்ராதயஃ ||66||

க்ஷீராப்தேரபி ஶைலராஜதனயே த்வன்மன்தஹாஸஸ்ய ச

ஶ்ரீகாமாக்ஷி வலக்ஷிமோதயனிதேஃ கிம்சித்பிதாம் ப்ரூமஹே |

ஏகஸ்மை புருஷாய தேவி ஸ ததௌ லக்ஷ்மீம் கதாசித்புரா

ஸர்வேப்யோ‌உபி ததாத்யஸௌ து ஸததம் லக்ஷ்மீம் ச வாகீஶ்வரீம் ||67||

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரரத்னதீபகலிகே தான்யேவ மேனாத்மஜே

சாகோராணி குலானி தேவி ஸுதராம் தன்யானி மன்யாமஹே |

கம்பாதீரகுடும்பசம்க்ரமகலாசுஞ்சூனி சஞ்சூபுடைஃ

னித்யம் யானி தவ ஸ்மிதேன்துமஹஸாமாஸ்வாதமாதன்வதே ||68||

ஶைத்யப்ரக்ரமமாஶ்ரிதோ‌உபி னமதாம் ஜாட்யப்ரதாம் தூனயன்

னைர்மல்யம் பரமம் கதோ‌உபி கிரிஶம் ராகாகுலம் சாரயன் |

லீலாலாபபுரஸ்ஸரோ‌உபி ஸததம் வாசம்யமான்ப்ரீணயன்

காமாக்ஷி ஸ்மிதரோசிஷாம் தவ ஸமுல்லாஸஃ கதம் வர்ண்யதே ||69||

ஶ்ரோணீசஞ்சலமேகலாமுகரிதம் லீலாகதம் மன்தரம்

ப்ரூவல்லீசலனம் கடாக்ஷவலனம் மன்தாக்ஷவீக்ஷாசணம் |

யத்வைதக்த்யமுகேன மன்மதரிபும் ஸம்மோஹயன்த்யஞ்ஜஸா

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாய ஸததம் தஸ்மை னம்ஸகுர்மஹே ||70||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மனோஜ்ஞமன்தஹஸிதஜ்யோதிஷ்ப்ரரோஹே தவ

ஸ்பீதஶ்வேதிமஸார்வபௌமஸரணிப்ராகல்ப்யமப்யேயுஷி |

சன்த்ரோ‌உயம் யுவராஜதாம் கலயதே சேடீதுரம் சன்த்ரிகா

ஶுத்தா ஸா ச ஸுதாஜரீ ஸஹசரீஸாதர்ம்யமாலம்பதே ||71||

ஜ்யோத்ஸ்னா கிம் தனுதே பலம் தனுமதாமௌஷ்ண்யப்ரஶான்திம் வினா

த்வன்மன்தஸ்மிதரோசிஷா தனுமதாம் காமாக்ஷி ரோசிஷ்ணுனா |

ஸன்தாபோ வினிவார்யதே னவவயஃப்ராசுர்யமங்கூர்யதே

ஸௌன்தர்யம் பரிபூர்யதே ஜகதி ஸா கீர்திஶ்ச ஸம்சார்யதே ||72||

வைமல்யம் குமுதஶ்ரியாம் ஹிமருசஃ கான்த்யைவ ஸன்துக்ஷ்யதே

ஜ்யோத்ஸ்னாரோசிரபி ப்ரதோஷஸமயம் ப்ராப்யைவ ஸம்பத்யதே |

ஸ்வச்சத்வம் னவமௌக்திகஸ்ய பரமம் ஸம்ஸ்காரதோ த்றுஶ்யதே

காமாக்ஷ்யாஃ ஸ்மிததீதிதேர்விஶதிமா னைஸர்கிகோ பாஸதே ||73||

ப்ராகாஶ்யம் பரமேஶ்வரப்ரணயினி த்வன்மன்தஹாஸஶ்ரியஃ

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மம க்ஷிணோது மமதாவைசக்ஷணீமக்ஷயாம் |

யத்பீத்யேவ னிலீயதே ஹிமகரோ மேகோதரே ஶுக்திகா-

கர்பே மௌக்திகமண்டலீ ச ஸரஸீமத்யே ம்றுணாலீ ச ஸா ||74||

ஹேரம்பே ச குஹே ஹர்ஷபரிதம் வாத்ஸல்யமங்கூரயத்

மாரத்ரோஹிணி பூருஷே ஸஹபுவம் ப்ரேமாங்குரம் வ்யஞ்ஜயத் |

ஆனம்ரேஷு ஜனேஷு பூர்ணகருணாவைதக்த்யமுத்தாலயத்

காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜஸா தவ கதம்காரம் மயா கத்யதே ||75||

ஸம்க்ருத்தத்விஜராஜகோ‌உப்யவிரதம் குர்வன்த்விஜைஃ ஸம்கமம்

வாணீபத்ததிதூரகோ‌உபி ஸததம் தத்ஸாஹசர்யம் வஹன் |

அஶ்ரான்தம் பஶுதுர்லபோ‌உபி கலயன்பத்யௌ பஶூனாம் ரதிம்

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்றுதரஸஸ்யன்தோ மயி ஸ்பன்ததாம் ||76||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மஹேஶ்வரே னிருபமப்ரேமாங்குரப்ரக்ரமம்ம்

னித்யம் யஃ ப்ரகடீகரோதி ஸஹஜாமுன்னித்ரயன்மாதுரீம் |

தத்தாத்றுக்தவ மன்தஹாஸமஹிமா மாதஃ கதம் மானிதாம்

தன்மூர்த்னா ஸுரனிம்னகாம் ச கலிகாமின்தோஶ்ச தாம் னின்ததி ||77||

யே மாதுர்யவிஹாரமண்டபபுவோ யே ஶைத்யமுத்ராகரா

யே வைஶத்யதஶாவிஶேஷஸுபகாஸ்தே மன்தஹாஸாங்குராஃ |

காமாக்ஷ்யாஃ ஸஹஜம் குணத்ரயமிதம் பர்யாயதஃ குர்வதாம்

வாணீகும்பனடம்பரே ச ஹ்றுதயே கீர்திப்ரரோஹே ச மே ||78||

காமாக்ஷ்யா ம்றுதுலஸ்மிதாம்ஶுனிகரா தக்ஷான்தகே வீக்ஷணே

மன்தாக்ஷக்ரஹிலா ஹிமத்யுதிமயூகாக்ஷேபதீக்ஷாங்குராஃ |

தாக்ஷ்யம் பக்ஷ்மலயன்து மாக்ஷிககுடத்ராக்ஷாபவம் வாக்ஷு மே

ஸூக்ஷ்மம் மோக்ஷபதம் னிரீக்ஷிதுமபி ப்ரக்ஷாலயேயுர்மனஃ ||79||

ஜாத்யா ஶீதஶீதலானி மதுராண்யேதானி பூதானி தே

காங்கானீவ பயாம்ஸி தேவி படலான்யல்பஸ்மிதஜ்யோதிஷாம் |

ஏனஃபங்கபரம்பராமலினிதாமேகாம்ரனாதப்ரியே

ப்ரஜ்ஞானாத்ஸுதராம் மதீயதிஷணாம் ப்ரக்ஷாலயன்து க்ஷணாத் ||80||

அஶ்ரான்தம் பரதன்த்ரிதஃ பஶுபதிஸ்த்வன்மன்தஹாஸாங்குரைஃ

ஶ்ரீகாமாக்ஷி ததீயவர்ணஸமதாஸங்கேன ஶங்காமஹே |

இன்தும் னாகதுனீம் ச ஶேகரயதே மாலாம் ச தத்தே னவைஃ

வைகுண்டைரவகுண்டனம் ச குருதே தூலீசயைர்பாஸ்மனைஃ ||81||

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரதேவதே ம்றுதுவசஸ்ஸௌரப்யமுத்ராஸ்பதம்

ப்ரௌடப்ரேமலதானவீனகுஸுமம் மன்தஸ்மிதம் தாவகம் |

மன்தம் கன்தலதி ப்ரியஸ்ய வதனாலோகே ஸமாபாஷணே

ஶ்லக்ஷ்ணே குங்மலதி ப்ரரூடபுலகே சாஶ்லோஷணே புல்லதி ||82||

கிம் த்ரைஸ்ரோதஸமம்பிகே பரிணதம் ஸ்ரோதஶ்சதுர்தம் னவம்

பீயூஷஸ்ய ஸமஸ்ததாபஹரணம் கிம்வா த்விதீயம் வபுஃ |

கிம்ஸ்வித்த்வன்னிகடம் கதம் மதுரிமாப்யாஸாய கவ்யம் பயஃ

ஶ்ரீகாஞ்சீபுரனாயகப்ரியதமே மன்தஸ்மிதம் தாவகம் ||83||

பூஷா வக்த்ரஸரோருஹஸ்ய ஸஹஜா வாசாம் ஸகீ ஶாஶ்வதீ

னீவீ விப்ரமஸன்ததேஃ பஶுபதேஃ ஸௌதீ த்றுஶாம் பாரணா |

ஜீவாதுர்மதனஶ்ரியஃ ஶஶிருசேருச்சாடனீ தேவதா

ஶ்ரீகாமாக்ஷி கிராமபூமிமயதே ஹாஸப்ரபாமஞ்ஜரீ ||84||

ஸூதிஃ ஶ்வேதிமகன்தலஸ்ய வஸதிஃ ஶ்றுங்காரஸாரஶ்ரியஃ

பூர்திஃ ஸூக்திஜரீரஸஸ்ய லஹரீ காருண்யபாதோனிதேஃ |

வாடீ காசன கௌஸுமீ மதுரிமஸ்வாராஜ்யலக்ஷ்ம்யாஸ்தவ

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மமாஸ்து மங்கலகரீ ஹாஸப்ரபாசாதுரீ ||85||

ஜன்தூனாம் ஜனிதுஃகம்றுத்யுலஹரீஸன்தாபனம் க்றுன்ததஃ

ப்ரௌடானுக்ரஹபூர்ணஶீதலருசோ னித்யோதயம் பிப்ரதஃ |

ஶ்ரீகாமாக்ஷி விஸ்றுத்வரா இவ கரா ஹாஸாங்குராஸ்தே ஹடா-

தாலோகேன னிஹன்யுரன்ததமஸஸ்தோமஸ்ய மே ஸன்ததிம் ||86||

உத்துங்கஸ்தனமண்டலஸ்ய விலஸல்லாவண்யலீலானடீ-

ரங்கஸ்ய ஸ்புடமூர்த்வஸீமனி முஹுஃ ப்ராகாஶ்யமப்யேயுஷீ |

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்யுதிததிர்பிம்போஷ்டகான்த்யங்குரைஃ

சித்ராம் வித்ருமமுத்ரிதாம் விதனுதே மௌக்தீம் விதானஶ்ரியம் ||87||

ஸ்வாபாவ்யாத்தவ வக்த்ரமேவ லலிதம் ஸன்தோஷஸம்பாதனம்

ஶம்போஃ கிம் புனரஞ்சிதஸ்மிதருசஃ பாண்டித்யபாத்ரீக்றுதம் |

அம்போஜம் ஸ்வத ஏவ ஸர்வஜகதாம் சக்ஷுஃப்ரியம்பாவுகம்

காமாக்ஷி ஸ்புரிதே ஶரத்விகஸிதே கீத்றுக்விதம் ப்ராஜதே ||88||

பும்பிர்னிர்மலமானஸௌர்விதததே மைத்ரீம் த்றுடம் னிர்மலாம்

லப்த்வா கர்மலயம் ச னிர்மலதராம் கீர்திம் லபன்தேதராம் |

ஸூக்திம் பக்ஷ்மலயன்தி னிர்மலதமாம் யத்தாவகாஃ ஸேவகாஃ

தத்காமாக்ஷி தவ ஸ்மிதஸ்ய கலயா னைர்மல்யஸீமானிதேஃ ||89||

ஆகர்ஷன்னயனானி னாகிஸதஸாம் ஶைத்யேன ஸம்ஸ்தம்பய-

ன்னின்தும் கிம்ச விமோஹயன்பஶுபதிம் விஶ்வார்திமுச்சாடயன் |

ஹிம்ஸத்ஸம்ஸ்றுதிடம்பரம் தவ ஶிவே ஹாஸாஹ்வயோ மான்த்ரிகஃ

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மதீயமானஸதமோவித்வேஷணே சேஷ்டதாம் ||90||

க்ஷேபீயஃ க்ஷபயன்து கல்மஷபயான்யஸ்மாகமல்பஸ்மித-

ஜ்யோதிர்மண்டலசம்க்ரமாஸ்தவ ஶிவே காமாக்ஷி ரோசிஷ்ணவஃ |

பீடாகர்மடகர்மகர்மஸமயவ்யாபாரதாபானல-

ஶ்ரீபாதா னவஹர்ஷவர்ஷணஸுதாஸ்ரோதஸ்வினீஶீகராஃ ||91||

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதைன்தவமஹஃபூரே பரிம்பூர்ஜதி

ப்ரௌடாம் வாரிதிசாதுரீம் கலயதே பக்தாத்மனாம் ப்ராதிபம் |

தௌர்கத்யப்ரஸராஸ்தமஃபடலிகாஸாதர்ம்யமாபிப்ரதே

ஸர்வம் கைரவஸாஹசர்யபதவீரீதிம் விதத்தே பரம் ||92||

மன்தாராதிஷு மன்மதாரிமஹிஷி ப்ராகாஶ்யரீதிம் னிஜாம்

காதாசித்கதயா விஶங்க்ய பஹுஶோ வைஶத்யமுத்ராகுணஃ |

ஸாதத்யேன தவ ஸ்மிதே விதனுதே ஸ்வைராஸனாவாஸனாம் ||93||

இன்தானே பவவீதிஹோத்ரனிவஹே கர்மௌகசண்டானில-

ப்ரௌடிம்னா பஹுலீக்றுதே னிபதிதம் ஸன்தாபசின்தாகுலம் |

மாதர்மாம் பரிஷிஞ்ச கிம்சிதமலைஃ பீயூஷவர்ஷைரிவ

ஶ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்யுதிகணைஃ ஶைஶிர்யலீலாகரைஃ ||94||

பாஷாயா ரஸனாக்ரகேலனஜுஷஃ ஶ்றுங்காரமுத்ராஸகீ-

லீலாஜாதரதேஃ ஸுகேன னியமஸ்னானாய மேனாத்மஜே |

ஶ்ரீகாமாக்ஷி ஸுதாமயீவ ஶிஶிரா ஸ்ரோதஸ்வினீ தாவகீ

காடானன்ததரங்கிதா விஜயதே ஹாஸப்ரபாசாதுரீ ||95||

ஸன்தாபம் விரலீகரோது ஸகலம் காமாக்ஷி மச்சேதனா

மஜ்ஜன்தீ மதுரஸ்மிதாமரதுனீகல்லோலஜாலேஷு தே |

னைரன்தர்யமுபேத்ய மன்மதமருல்லோலேஷு யேஷு ஸ்புடம்

ப்ரேமேன்துஃ ப்ரதிபிம்பிதோ விதனுதே கௌதூஹலம் தூர்ஜடேஃ ||96||

சேதஃக்ஷீரபயோதிமன்தரசலத்ராகாக்யமன்தாசல-

க்ஷோபவ்யாப்றுதிஸம்பவாம் ஜனனி தே மன்தஸ்மிதஶ்ரீஸுதாம் |

ஸ்வாதம்ஸ்வாதமுதீதகௌதுகரஸா னேத்ரத்ரயீ ஶாம்கரீ

ஶ்ரீகாமாக்ஷி னிரன்தரம் பரிணமத்யானன்தவீசீமயீ ||97||

ஆலோகே தவ பஞ்சஸாயகரிபோருத்தாமகௌதூஹல-

ப்ரேங்கன்மாருதகட்டனப்ரசலிதாதானன்ததுக்தாம்புதேஃ |

காசித்வீசிருதஞ்சதி ப்ரதினவா ஸம்வித்ப்ரரோஹாத்மிகா

தாம் காமாக்ஷி கவீஶ்வராஃ ஸ்மிதமிதி வ்யாகுர்வதே ஸர்வதா ||98||

ஸூக்திஃ ஶீலயதே கிமத்ரிதனயே மன்தஸ்மிதாத்தே முஹுஃ

மாதுர்யாகமஸம்ப்ரதாயமதவா ஸூக்தேர்னு மன்தஸ்மிதம் |

இத்தம் காமபி காஹதே மம மனஃ ஸன்தேஹமார்கப்ரமிம்

ஶ்ரீகாமாக்ஷி ன பாரமார்த்யஸரணிஸ்பூர்தௌ னிதத்தே பதம் ||99||

க்ரீடாலோலக்றுபாஸரோருஹமுகீஸௌதாங்கணேப்யஃ கவி-

ஶ்ரேணீவாக்பரிபாடிகாம்றுதஜரீஸூதீக்றுஹேப்யஃ ஶிவே |

னிர்வாணாங்குரஸார்வபௌமபதவீஸிம்ஹாஸனேப்யஸ்தவ

ஶ்ரீகாமாக்ஷி மனோஜ்ஞமன்தஹஸிதஜ்யோதிஷ்கணேப்யோ னமஃ ||100||

ஆர்யாமேவ விபாவயன்மனஸி யஃ பாதாரவின்தம் புரஃ

பஶ்யன்னாரபதே ஸ்துதிம் ஸ னியதம் லப்த்வா கடாக்ஷச்சவிம் |

காமாக்ஷ்யா ம்றுதுலஸ்மிதாம்ஶுலஹரீஜ்யோத்ஸ்னாவயஸ்யான்விதாம்

ஆரோஹத்யபவர்கஸௌதவலபீமானன்தவீசீமயீம் ||101||

|| இதி மன்தஸ்மிதஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||

|| இதி ஶ்ரீ மூகபஞ்சஶதீ ஸம்பூர்ணா ||

||ஓஉம் தத் ஸத் ||

============

மூக பஞ்ச சதி மகத்துவம்

============

Mooka Pancha Sathi Significance

இதை இயற்றியவர் மூக கவி. “மூகன்” என்றால் ஊமை என்று அர்த்தம். ஊமையாக இருந்த ஒரு பரம பக்தர், காஞ்சீபுரத்தில் குடி கொண்டுள்ள ஜகன்மாதா காமாக்ஷியின் கிருபா கடாக்ஷத்தையும், அவளுடைய தாம்பூல உச்சிஷ்டத்தையும் பெற்று, உடனே அமிருத சாகரம் மாதிரி 500 சுலோகங்களைப் பொழிந்து தள்ளி விட்டார். அதைத்தான் மூக பஞ்ச சதீ என்கிறோம். “பஞ்ச” என்றால் ஐந்து; “சதம்” என்பது நூறு. 100 சுலோகங்கள் கொண்ட தொகுப்புக்கு “சதகம்” என்று பெயர்.

காமாக்ஷி அம்பாளின் நாம ரூபங்களின் மகிமையை ‘ஆர்யா’ என்ற விருத்தத்தில் நூறு சுலோகங்கள் (ஆர்யா சதகம்). அவளுடைய பாதார விந்தங்களின் பெருமையைப் பற்றி மட்டும் நூறு சுலோகங்கள் (பாதாரவிந்த சதகம்), ஸ்துதிக்கு உகந்த அவளது குணங்களைப் பற்றி நூறு சுலோகங்கள் (ஸ்துதி சதகம்), அம்பாளின் கடாக்ஷ வீக்ஷண்யத்தைப் பற்றி மாத்திரம் நூறு சுலோகங்கள் (கடாக்ஷ சதகம்), தேவியின் புன்சிரிப்பின் ஸெளந்தர்யத்தைப் பற்றியே நூறு சுலோகங்கள் (மந்தஸ்மித சதகம்) என்றிப்படி மொத்தம் ஐந்நூறு சுலோகங்களைப் பொழிந்து விட்டார் மூகர் என்று சிலாகித்து சொல்கிறார் மஹா பெரியவா.

இது மஹா பெரியவாளுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஸ்தோத்திரம். அம்பாளைப் பற்றிய ஸ்தோத்திர கிரந்தங்களுக்குள் மிகவும் சிறந்தது என்று புகழ்கிறார்.

அம்பாள் வாக்கிலிருந்து மூக கவி வாக்கிற்கும் மூக கவி வாக்கிலிருந்து நமக்கும் அனுக்ரஹம் செய்ய வந்திருக்கும் அற்புத ஸ்துதி இது.” என்று புகழ்கிறார் ஹா பெரியவா.

அவர் காமகோடி கோக்ஷஸ்தானம் மூலமாக இந்த ஸ்தோத்திரத்தை புஸ்தகமாக வெளியிட்டு, பல பக்தர்களிடம், இஹ பர சௌபாக்யத்துக்காக தினமும் இதை படிக்கும்படி பரிந்துரை செய்திருக்கிறார். ஸ்தோத்திர வடிவமாக இருப்பதால், நேரம், இடம், தகுதி, பாராமல் எவரும் எவ்விடத்திலும் எந்நேரத்திலும் பக்தியோடு இதை பாராயணம் செய்யலாம். சிறு வயதில் திக்குவாய் இருந்த ஒருத்தர், மஹா பெரியவா சொல்லி மூக பஞ்ச சதீ படித்து சங்கர பாஷ்யத்துக்கு வாக்யார்த்தம் சொல்லுகிற அளவுக்குப் பெரிய பண்டிதர் ஆகி விட்டார்.

ஒரு சமயம் ஒரு பண்டிதர் காமாக்ஷி அம்பாள் மீது புதிய சுப்ரபாதம் இயற்றி பேராசிரியர் வீழிநாதன் மூலமாக மஹா பெரியவாளிடம் சமர்ப்பித்தார். அன்றைய தினம் மஹா பெரியவா மௌன விரதம். அடுத்த முறை மஹா பெரியவாளை வீழிநாதன் மாமா சந்தித்து அந்த புதிய சுப்ரபாதம் பற்றி கேட்ட போது, பெரியவா “மூக பஞ்ச சதி இருக்கும் போது அம்பாள் மீது இன்னொரு ஸ்தோத்ரம் இயற்ற வேணுமா?” என்று கேட்டிருக்கிறார். பெரியவாளுக்கு மூக பஞ்ச சதியின் மேல் அத்தனை அபிமானம். அத்தனை பக்தி.

மூக பஞ்ச சதி புஸ்தகத்தின் ஸ்ரீமுகத்திலும் மஹாபெரியவா, “அம்பாள் வாக்கிலிருந்து மூக கவி வாக்கிற்கும் மூக கவி வாக்கிலிருந்து நமக்கும் அனுக்ரஹம் செய்ய வந்திருக்கும் அற்புத ஸ்துதி இது” என்று சொல்லியிருக்கிறார். மேலும் “உலகத்திலே மிகச் சிறந்ததாக விளங்கும் இந்த ஸ்துதி நூலை படிப்பதால் மட்டுமே, அந்த க்ஷணத்திலேயே இந்த மஹாகவியோடும், இறுதியிலே பரதேவதையோடுமே ஒன்றாகும் நிலையை ஸாதகன் அடைகின்றான்” என்று ஆசீர்வாதம் பண்ணி இருக்கார்.

============

நவகிரக தோஷங்கள் தீர்க்கும் அன்னை காமாட்சியின் ‘மூக பஞ்சசதீ’ துதி.

வெள்ளிக்கிழமை அம்பிகைக்கு உகந்த நாள். இந்த நாளில் அம்மனைத் துதித்து வழிபடுவது சிறப்பு வாய்ந்தது. அம்மனின் பல்வேறு நாம ரூபங்களையும் துதிக்கத் தனிப்பட்ட ஸ்தோத்திர மாலைகள் இருக்கின்றன. ‘லலிதா சகஸ்ரநாமம்’, ‘மஹிஷாசுர மர்த்தினி ஸ்லோகம்’ என இருப்பதுபோல காஞ்சி காமாட்சி அம்மனைத் துதிக்கச் சிறப்பு மிக்கது ‘மூக பஞ்ச சதீ.’

இன்று பெரும்பாலானவர்கள் நவகிரகப் பெயர்ச்சி குறித்தே கவலை கொள்கின்றனர். அன்னையின் பாதாரவிந்தங்களைச் சரணடைந்தபின் எந்த வினையும் அணுகாது. அவளின் தாமரைப் பாதங்களைச் சரணடைய சகலமும் வெற்றியாகும் என்னும் பொருள் தரும் ‘ததாநோ பாஸ்வத்வாம்’ என்று தொடங்கும் இந்தச் சதகத்தின் 59 வது பாடலை மனப்பாடம் செய்து தினந்தோறும் சொல்லிவர, நவகிரகங்களால் ஏற்படும் தீமைகள் நீங்கும், நன்மைகள் கூடும் என்பது ஐதீகம்.

அதே போல நோய்கள் நீங்கி நிவாரணம் பெறவும் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லப்படுகிறது. மந்தஸ்மித சதகம் என்னும் அன்னையின் புன்னகைச் சிறப்பினைப் பாடும் பாடல்களில் ‘இந்தானே பவ’ என்று தொடங்கும் 94- வது பாடலை மனப்பாடம் செய்து பாடிவர நோய்களிலிருந்து நிவாரணம் கிட்டும் என்பது நம்பிக்கை.

இத்தனை மகிமைகளை உடைய ‘மூக பஞ்ச சதீ’ யை வாழ்வில் ஒருமுறையாவது முழுமையாய் பாராயணம் செய்வது நன்மை பயக்கும்.

இந்த மூக பஞ்ச சதீ | காமாட்சி அன்னையைப் பாடும் 500 ஸ்லோகங்கள் | mooka pancha sathi tamil lyrics பதிவில் ஏதேனும் திருத்தங்கள் தேவைப்பட்டால், கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடவும்… மேலும் இந்த பாடலை இந்த தளத்தில் மீண்டும் படிக்க விரும்பினால் bookmark செய்து கொள்ளலாம் அல்லது பாடல் வரிகள், Kamatchi Amman songs, காமாட்சி அம்மன் பாடல்கள், Stotram மூக பஞ்ச சதீ | காமாட்சி அன்னையைப் பாடும் 500 ஸ்லோகங்கள் மூக பஞ்ச சதீ | காமாட்சி அன்னையைப் பாடும் 500 ஸ்லோகங்கள் போன்ற வார்த்தைகளை உபயோகித்து தேடலாம்…

Leave a Comment