Lalitha Trishati Stotram Lyrics in Tamil இந்த பதிவில் நீங்கள் படித்து பயன் பெறுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது… மேலும் ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசதீ ஸ்தோத்ரம் காணொளி விரைவில் இந்த பதிவில் நீங்கள் பார்ப்பதற்காக பதிவிடுவோம்…

ஶ்ரீலலிதாத்ரிஸ‌தீ பூர்வபீடி²கா

அக³ஸ்த்ய உவாச —

ஹயக்³ரீவ த³யாஸிந்தோ⁴ ப⁴க³வன்ஶிஷ்யவத்ஸல .

த்வத்த꞉ ஶ்ருதமஶேஷேண ஶ்ரோதவ்யம்ʼ யத்³யத³ஸ்திதத் .. 1..

ரஹஸ்ய நாம ஸாஹஸ்ரமபி த்வத்த꞉ ஶ்ருதம்ʼ மய .

இத꞉ பரம்ʼ மே நாஸ்த்யேவ ஶ்ரோதவ்யமிதி நிஶ்சய꞉ .. 2..

ததா²பி மம சித்தஸ்ய பர்யாப்திர்னைவ ஜாயதே.

கார்த்ஸ்ன்யார்த²꞉ ப்ராப்ய இத்யேவ ஶோசயிஷ்யாம்யஹம்ʼ ப்ரபோ⁴ .. 3..

கிமித³ம்ʼ காரணம்ʼ ப்³ரூஹி ஜ்ஞாதவ்யாம்ʼஶோ(அ)ஸ்தி வா புன꞉ .

அஸ்தி சேன்மம தத்³ப்³ரூஹி ப்³ரூஹீத்யுக்தா ப்ரணம்ய தம் .. 4..

ஸூத உவாச –

ஸமாலலம்பே³ தத்பாத³ யுக³ளம்ʼ கலஶோத்³ப⁴வ꞉ .

ஹயானனோ பீ⁴தபீ⁴த꞉ கிமித³ம்ʼ கிமித³ம்ʼ த்விதி .. 5..

முஞ்சமுஞ்சேதி தம்ʼ சோக்கா சிந்தாக்ராந்தோ ப³பூ⁴வ ஸ꞉ .

சிரம்ʼ விசார்ய நிஶ்சின்வன் வக்தவ்யம்ʼ ந மயேத்யஸௌ .. 6..

தஷ்ணீ ஸ்தி²த꞉ ஸ்மரன்னாஜ்ஞாம்ʼ லலிதாம்பா³க்ருʼதாம்ʼ புரா .

ப்ரணம்ய விப்ரம்ʼ ஸமுநிஸ்தத்பாதா³வத்யஜன்ஸ்தி²த꞉ .. 7..

வர்ஷத்ரயாவதி⁴ ததா² கு³ருஶிஷ்யௌ ததா² ஸ்தி²தௌ.

தச்²ருʼம்ʼவந்தஶ்ச பஶ்யந்த꞉ ஸர்வே லோகா꞉ ஸுவிஸ்மிதா꞉ .. 8..

தத்ர ஶ்ரீலலிதாதே³வீ காமேஶ்வரஸமன்விதா .

ப்ராது³ர்பூ⁴தா ஹயக்³ரீவம்ʼ ரஹஸ்யேவமசோத³யத் .. 9..

ஶ்ரீதே³வீ உவாச –

ஆஶ்வானனாவயோ꞉ ப்ரீதி꞉ ஶாஸ்த்ரவிஶ்வாஸினி த்வயி .

ராஜ்யம்ʼ தே³யம்ʼ ஶிரோ தே³யம்ʼ ந தே³யா ஷோட³ஶாக்ஷரீ .. 10..

ஸ்வமாத்ருʼ ஜாரவத் கோ³ப்யா வித்³யைஷத்யாக³மா ஜகு³꞉ .

ததோ (அ)திகோ³பனியா மே ஸர்வபூர்திகரீ ஸ்துதி꞉ .. 11..

மயா காமேஶ்வரேணாபி க்ருʼதா ஸாங்கோ³பிதா ப்⁴ருʼஶம் .

மதா³ஜ்ஞயா வசோதே³வ்யஶ்சத்ரரர்நாமஸஹஸ்ரகம் .. 12..

ஆவாப்⁴யாம்ʼ கதி²தா முக்²யா ஸர்வபூர்திகரீ ஸ்துதி꞉ .

ஸர்வக்ரியாணாம்ʼ வைகல்யபூர்திர்யஜ்ஜபதோ ப⁴வேத் .. 13..

ஸர்வ பூர்திகரம்ʼ தஸ்மாதி³த³ம்ʼ நாம க்ருʼதம்ʼ மயா .

தத்³ப்³ரூஹி த்வமக³ஸ்த்யாய பாத்ரமேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ .. 14..

பத்ன்யஸ்ய லோபாமுத்³ராக்²யா மாமுபாஸ்தே(அ)திப⁴க்தித꞉ .

அயஞ்ச நிதராம்ʼ ப⁴க்தஸ்தஸ்மாத³ஸ்ய வத³ஸ்வ தத் .. 15..

அமுஞ்சமானஸ்த்வத்³வாதௌ³ வர்ஷத்ரயமஸௌ ஸ்தி²த꞉ .

ஏதஜ்ஜ்ஞாதுமதோ ப⁴க்தயா ஹிதமேவ நித³ர்ஶனம் .. 16..

சித்தபர்யாப்திரேதஸ்ய நான்யதா² ஸம்ப⁴விஷ்யதீ .

ஸர்வபூர்திகரம்ʼ தஸ்மாத³னுஜ்ஞாதோ மயா வத³ .. 17..

ஸூத உவாச –

இத்யுக்தாந்தரத⁴தா³ம்பா³ காமேஶ்வரஸமன்விதா .

அதோ²த்தா²ப்ய ஹயக்³ரீவ꞉ பாணிப்⁴யாம்ʼ கும்ப⁴ஸம்ப⁴வம் .. 18..

ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய நிகடேவாச உவாச ப்⁴ருʼஶ விஸ்மித꞉ .

ஹயக்³ரீவ உவாச —

க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸி க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸி க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸி க⁴டோத்³ப⁴வ .. 19..

த்வத்ஸமோ லலிதாப⁴க்தோ நாஸ்தி நாஸ்தி ஜக³த்ரயே .

ஏநாக³ஸ்த்ய ஸ்வயம்ʼ தே³வீ தவவக்தவ்யமன்வஶாத் .. 20..

ஸச்சி²ஷ்யேன த்வயா சாஹம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வானஸ்மி தாம்ʼ ஶிவாம் .

யதந்தே த³ர்ஶனார்தா²ய ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶபூர்வகா꞉ .. 21..

அத꞉ பரம்ʼ தே வக்ஷ்யாமி ஸர்வபூர்திகரம்ʼ ஸ்த²வம் .

யஸ்ய ஸ்மரண மாத்ரேண பர்யாப்திஸ்தே ப⁴வேத்³த்⁴ருʼதி³ .. 22..

ரஹஸ்யநாம ஸாஹ்ஸ்ராத³பி கு³ஹ்யதமம்ʼ முனே .

ஆவஶ்யகம்ʼ ததோ(அ)ப்யேதல்லலிதாம்ʼ ஸமுபாஸிதும் .. 23..

தத³ஹம்ʼ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி லலிதாம்பா³னுஶாஸனாத் .

ஶ்ரீமத்பஞ்சத³ஶாக்ஷர்யா꞉ காதி³வர்ணான்க்ராமன் முனே .. 24..

ப்ருʼத²க்³விம்ʼஶதி நாமானி கதி²தானி க⁴டோத்³ப⁴வ .

ஆஹத்ய நாம்னாம்ʼ த்ரிஶதீ ஸர்வஸம்பூர்திகாரணீ .. 25..

ரஹஸ்யாதி³ரஹஸ்யைஷா கோ³பனீயா ப்ரயத்னத꞉ .

தாம்ʼ ஶ்ருʼணுஷ்வ மஹாபா⁴க³ ஸாவதா⁴னேன சேதஸா .. 26..

கேவலம்ʼ நாமபு³த்³தி⁴ஸ்தே ந கார்ய தேஷு கும்ப⁴ஜ.

மந்த்ராத்மகம்ʼ ஏதேஷாம்ʼ நாம்னாம்ʼ நாமாத்மதாபி ச .. 27..

தஸ்மாதே³காக்³ரமனஸா ஶ்ரோதவ்யம்ʼ ச த்வயா ஸதா³ .

ஸூத உவாச –

இதி யுக்தா தம்ʼ ஹயக்³ரீவ꞉ ப்ரோசே நாமஶதத்ரயம் .. 28..

.. இதி ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீஸ்தோத்ரஸ்ய பூர்வபீடி²கா ஸம்பூர்ணம்.

ந்யாஸம்

அஸ்ய ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரநாமாவலி꞉ மஹாமந்த்ரஸ்ய ப⁴க³வான் ஹயக்³ரீவ ருʼஷி꞉,

அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீலலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதா,

ஐம்ʼ பீ³ஜம், ஸௌ꞉ ஶக்தி꞉, க்லீம்ʼ கீலகம்,

மம சதுர்வித⁴ப²லபுருஷார்தே² ஜபே (வா) பாராயணே விநியோக³꞉ ..

ஐம்ʼ அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .

க்லீம்ʼ தர்ஜனீப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .

ஸௌ꞉ மத்⁴யமாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .

ஐம்ʼ அநாமிகாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .

க்லீம்ʼ கநிஷ்டி²காப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .

ஸௌ꞉ கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .

ஐம்ʼ ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ .

க்லீம்ʼ ஶிரஸே ஸ்வாஹா .

ஸௌ꞉ ஶிகா²யை வஷட் .

ஐம்ʼ கவசாய ஹும்ʼ .

க்லீம்ʼ நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் .

ஸௌ꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் .

பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ..

த்⁴யானம்

அதிமது⁴ரசாபஹஸ்தாமபரிமிதாமோத³ஸௌபா⁴க்³யாம் .

அருணாமதிஶயகருணாமபி⁴னவகுலஸுந்த³ரீம்ʼ வந்தே³ ..

லம்ʼ இத்யாதி³ பஞ்சபூஜா

லம்ʼ ப்ருʼதி²வ்யாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை க³ந்த⁴ம்ʼ ஸமர்பயாமி .

ஹம்ʼ ஆகாஶாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை புஷ்பை꞉ பூஜயாமி .

யம்ʼ வாய்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை குங்குமம்ʼ ஆவாஹயாமி .

ரம்ʼ வஹ்யாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை தீ³பம்ʼ த³ர்ஶயாமி .

வம்ʼ அம்ருʼதாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை அம்ருʼதம்ʼ மஹாநைவேத்³யம்ʼ நிவேத³யாமி .

ஸம்ʼ ஸர்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை ஸர்வோபசாரபூஜாம்ʼ ஸமர்பயாமி ..

============

அத² ஶ்ரீலலிதாத்ரிஸ‌தீ ஸ்தோத்ரம் | Lalitha Trishati Stotram in Tamil

ககாரரூபா கல்யாணீ கல்யாணகு³ணஶாலினீ .

கல்யாணஶைலநிலயா கமனீயா கலாவதீ .. 1..

கமலாக்ஷீ கல்மஷக்⁴னீ கருணாம்ருʼதஸாக³ரா .

கத³ம்ப³கானனாவாஸா கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா .. 2..

கந்த³ர்பவித்³யா கந்த³ர்பஜனகாபாங்க³வீக்ஷணா .

கர்பூரவீடீஸௌரப்⁴யகல்லோலிதககுப்தடா .. 3..

கலிதோ³ஷஹரா கஞ்ஜலோசனா கம்ரவிக்³ரஹா .

கர்மாதி³ஸாக்ஷிணீ காரயித்ரீ கர்மப²லப்ரதா³ .. 4..

ஏகாரரூபா சைகாக்ஷர்யேகானேகாக்ஷராக்ருʼதி꞉ .

ஏதத்ததி³த்யநிர்தே³ஶ்யா சைகானந்த³சிதா³க்ருʼதி꞉ .. 5..

ஏவமித்யாக³மாபோ³த்⁴யா சைகப⁴க்திமத³ர்சிதா .

ஏகாக்³ரசித்தநிர்த்⁴யாதா சைஷணா ரஹிதாத்³த்³ருʼதா .. 6..

ஏலாஸுக³ந்தி⁴சிகுரா சைன꞉ கூடவிநாஶினீ .

ஏகபோ⁴கா³ சைகரஸா சைகைஶ்வர்யப்ரதா³யினீ .. 7..

ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்யப்ரதா³ சைகாந்தபூஜிதா .

ஏத⁴மானப்ரபா⁴ சைஜத³னேகஜக³தீ³ஶ்வரீ .. 8..

ஏகவீராதி³ஸம்ʼஸேவ்யா சைகப்ராப⁴வஶாலினீ .

ஈகாரரூபா சேஶித்ரீ சேப்ஸிதார்த²ப்ரதா³யினீ .. 9..

ஈத்³த்³ருʼகி³த்யவிநிர்தே³ஶ்யா சேஶ்வரத்வவிதா⁴யினீ .

ஈஶாநாதி³ப்³ரஹ்மமயீ சேஶித்வாத்³யஷ்டஸித்³தி⁴தா³ .. 10..

ஈக்ஷித்ரீக்ஷணஸ்ருʼஷ்டாண்ட³கோடிரீஶ்வரவல்லபா⁴ .

ஈடி³தா சேஶ்வரார்தா⁴ங்க³ஶரீரேஶாதி⁴தே³வதா .. 11..

ஈஶ்வரப்ரேரணகரீ சேஶதாண்ட³வஸாக்ஷிணீ .

ஈஶ்வரோத்ஸங்க³நிலயா சேதிபா³தா⁴விநாஶினீ .. 12..

ஈஹாவிராஹிதா சேஶஶக்திரீஷத்ஸ்மிதானனா .

லகாரரூபா லலிதா லக்ஷ்மீவாணீநிஷேவிதா .. 13..

லாகினீ லலனாரூபா லஸத்³தா³டி³மபாடலா .

லலந்திகாலஸத்பா²லா லலாடநயனார்சிதா .. 14..

லக்ஷணோஜ்ஜ்வலதி³வ்யாங்கீ³ லக்ஷகோட்யண்ட³நாயிகா .

லக்ஷ்யார்தா² லக்ஷணாக³ம்யா லப்³த⁴காமா லதாதனு꞉ .. 15..

லலாமராஜத³லிகா லம்பி³முக்தாலதாஞ்சிதா .

லம்போ³த³ரப்ரஸூர்லப்⁴யா லஜ்ஜாட்⁴யா லயவர்ஜிதா .. 16..

ஹ்ரீங்காரரூபா ஹ்ரீங்காரநிலயா ஹ்ரீம்பத³ப்ரியா .

ஹ்ரீங்காரபீ³ஜா ஹ்ரீங்காரமந்த்ரா ஹ்ரீங்காரலக்ஷணா .. 17..

ஹ்ரீங்காரஜபஸுப்ரீதா ஹ்ரீம்ʼமதீ ஹ்ரீம்ʼவிபூ⁴ஷணா .

ஹ்ரீம்ʼஶீலா ஹ்ரீம்பதா³ராத்⁴யா ஹ்ரீங்க³ர்பா⁴ ஹ்ரீம்பதா³பி⁴தா⁴ .. 18..

ஹ்ரீங்காரவாச்யா ஹ்ரீங்காரபூஜ்யா ஹ்ரீங்காரபீடி²கா .

ஹ்ரீங்காரவேத்³யா ஹ்ரீங்காரசிந்த்யா ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼஶரீரிணீ .. 19..

ஹகாரரூபா ஹலத்⁴ருʼத்பூஜிதா ஹரிணேக்ஷணா .

ஹரப்ரியா ஹராராத்⁴யா ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரவந்தி³தா .. 20..

ஹயாரூடா⁴ ஸேவிதாங்க்⁴ரிர்ஹயமேத⁴ஸமர்சிதா .

ஹர்யக்ஷவாஹனா ஹம்ʼஸவாஹனா ஹததா³னவா .. 21..

ஹத்யாதி³பாபஶமனீ ஹரித³ஶ்வாதி³ஸேவிதா .

ஹஸ்திகும்போ⁴த்துங்ககுசா ஹஸ்திக்ருʼத்திப்ரியாங்க³னா .. 22..

ஹரித்³ராகுங்குமா தி³க்³தா⁴ ஹர்யஶ்வாத்³யமரார்சிதா .

ஹரிகேஶஸகீ² ஹாதி³வித்³யா ஹாலாமதோ³ல்லஸா .. 23..

ஸகாரரூபா ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வேஶீ ஸர்வமங்க³லா .

ஸர்வகர்த்ரீ ஸர்வப⁴ர்த்ரீ ஸர்வஹந்த்ரீ ஸனாதனா .. 24..

ஸர்வானவத்³யா ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ஸர்வஸாக்ஷிணீ .

ஸர்வாத்மிகா ஸர்வஸௌக்²யதா³த்ரீ ஸர்வவிமோஹினீ .. 25..

ஸர்வாதா⁴ரா ஸர்வக³தா ஸர்வாவகு³ணவர்ஜிதா .

ஸர்வாருணா ஸர்வமாதா ஸர்வபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதா .. 26..

ககாரார்தா² காலஹந்த்ரீ காமேஶீ காமிதார்த²தா³ .

காமஸஞ்ஜீவினீ கல்யா கடி²னஸ்தனமண்ட³லா .. 27..

கரபோ⁴ரு꞉ கலாநாத²முகீ² கசஜிதாம்பு⁴தா³ .

கடாக்ஷஸ்யந்தி³கருணா கபாலிப்ராணநாயிகா .. 28..

காருண்யவிக்³ரஹா காந்தா காந்திதூ⁴தஜபாவலி꞉ .

கலாலாபா கம்பு³கண்டீ² கரநிர்ஜிதபல்லவா .. 29..

கல்பவல்லீ ஸமபு⁴ஜா கஸ்தூரீ திலகாஞ்சிதா .

ஹகாரார்தா² ஹம்ʼஸக³திர்ஹாடகாப⁴ரணோஜ்ஜ்வலா .. 30..

ஹாரஹாரிகுசாபோ⁴கா³ ஹாகினீ ஹல்யவர்ஜிதா .

ஹரித்பதிஸமாராத்⁴யா ஹடா²த்காரஹதாஸுரா .. 31..

ஹர்ஷப்ரதா³ ஹவிர்போ⁴க்த்ரீ ஹார்த³ஸந்தமஸாபஹா .

ஹல்லீஸலாஸ்யஸந்துஷ்டா ஹம்ʼஸமந்த்ரார்த²ரூபிணீ .. 32..

ஹானோபாதா³னநிர்முக்தா ஹர்ஷிணீ ஹரிஸோத³ரீ .

ஹாஹாஹூஹூமுக²ஸ்துத்யா ஹாநிவ்ருʼத்³தி⁴விவர்ஜிதா .. 33..

ஹய்யங்க³வீனஹ்ருʼத³யா ஹரிகோபாருணாம்ʼஶுகா .

லகாராக்²யா லதாபூஜ்யா லயஸ்தி²த்யுத்³ப⁴வேஶ்வரீ .. 34..

லாஸ்யத³ர்ஶனஸந்துஷ்டா லாபா⁴லாப⁴விவர்ஜிதா .

லங்க்⁴யேதராஜ்ஞா லாவண்யஶாலினீ லகு⁴ஸித்³தி⁴தா³ .. 35..

லாக்ஷாரஸஸவர்ணாபா⁴ லக்ஷ்மணாக்³ரஜபூஜிதா .

லப்⁴யதரா லப்³த⁴ப⁴க்திஸுலபா⁴ லாங்க³லாயுதா⁴ .. 36..

லக்³னசாமரஹஸ்த ஶ்ரீஶாரதா³ பரிவீஜிதா .

லஜ்ஜாபத³ஸமாராத்⁴யா லம்படா லகுலேஶ்வரீ .. 37..

லப்³த⁴மானா லப்³த⁴ரஸா லப்³த⁴ஸம்பத்ஸமுன்னதி꞉ .

ஹ்ரீங்காரிணீ ச ஹ்ரீங்காரீ ஹ்ரீம்ʼமத்⁴யா ஹ்ரீம்ʼஶிகா²மணி꞉ .. 38..

ஹ்ரீங்காரகுண்டா³க்³நிஶிகா² ஹ்ரீங்காரஶஶிசந்த்³ரிகா .

ஹ்ரீங்காரபா⁴ஸ்கரருசிர்ஹ்ரீங்காராம்போ⁴த³சஞ்சலா .. 39..

ஹ்ரீங்காரகந்தா³ங்குரிகா ஹ்ரீங்காரைகபராயணாம் .

ஹ்ரீங்காரதீ³ர்கி⁴காஹம்ʼஸீ ஹ்ரீங்காரோத்³யானகேகினீ .. 40..

ஹ்ரீங்காராரண்யஹரிணீ ஹ்ரீங்காராவாலவல்லரீ .

ஹ்ரீங்காரபஞ்ஜரஶுகீ ஹ்ரீங்காராங்க³ணதீ³பிகா .. 41..

ஹ்ரீங்காரகந்த³ரா ஸிம்ʼஹீ ஹ்ரீங்காராம்போ⁴ஜப்⁴ருʼங்கி³கா .

ஹ்ரீங்காரஸுமனோ மாத்⁴வீ ஹ்ரீங்காரதருமஞ்ஜரீ .. 42..

ஸகாராக்²யா ஸமரஸா ஸகலாக³மஸம்ʼஸ்துதா .

ஸர்வவேதா³ந்த தாத்பர்யபூ⁴மி꞉ ஸத³ஸதா³ஶ்ரயா .. 43..

ஸகலா ஸச்சிதா³னந்தா³ ஸாத்⁴யா ஸத்³க³திதா³யினீ .

ஸனகாதி³முநித்⁴யேயா ஸதா³ஶிவகுடும்பி³னீ .. 44..

ஸகாலாதி⁴ஷ்டா²னரூபா ஸத்யரூபா ஸமாக்ருʼதி꞉ .

ஸர்வப்ரபஞ்சநிர்மாத்ரீ ஸமனாதி⁴கவர்ஜிதா .. 45..

ஸர்வோத்துங்கா³ ஸங்க³ஹீனா ஸகு³ணா ஸகலேஷ்டதா³ . var ஸகலேஶ்வரீ

ககாரிணீ காவ்யலோலா காமேஶ்வரமனோஹரா .. 46..

காமேஶ்வரப்ரணாநாடீ³ காமேஶோத்ஸங்க³வாஸினீ .

காமேஶ்வராலிங்கி³தாங்கீ³ காமேஶ்வரஸுக²ப்ரதா³ .. 47..

காமேஶ்வரப்ரணயினீ காமேஶ்வரவிலாஸினீ .

காமேஶ்வரதப꞉ ஸித்³தி⁴꞉ காமேஶ்வரமன꞉ப்ரியா .. 48..

காமேஶ்வரப்ராணநாதா² காமேஶ்வரவிமோஹினீ .

காமேஶ்வரப்³ரஹ்மவித்³யா காமேஶ்வரக்³ருʼஹேஶ்வரீ .. 49..

காமேஶ்வராஹ்லாத³கரீ காமேஶ்வரமஹேஶ்வரீ .

காமேஶ்வரீ காமகோடிநிலயா காங்க்ஷிதார்த²தா³ .. 50..

லகாரிணீ லப்³த⁴ரூபா லப்³த⁴தீ⁴ர்லப்³த⁴வாஞ்சிதா .

லப்³த⁴பாபமனோதூ³ரா லப்³தா⁴ஹங்காரது³ர்க³மா .. 51..

லப்³த⁴ஶக்திர்லப்³த⁴தே³ஹா லப்³தை⁴ஶ்வர்யஸமுன்னதி꞉ .

லப்³த⁴வ்ருʼத்³தி⁴ர்லப்³த⁴லீலா லப்³த⁴யௌவனஶாலினீ .. 52.. var லப்³த⁴பு³தி⁴꞉

லப்³தா⁴திஶயஸர்வாங்க³ஸௌந்த³ர்யா லப்³த⁴விப்⁴ரமா .

லப்³த⁴ராகா³ லப்³த⁴பதிர்லப்³த⁴னாநாக³மஸ்தி²தி꞉ .. 53.. var லப்³த⁴க³தி

லப்³த⁴போ⁴கா³ லப்³த⁴ஸுகா² லப்³த⁴ஹர்ஷாபி⁴பூரிதா . பூஜிதா

ஹ்ரீங்காரமூர்திர்ஹ்ரீண்காரஸௌத⁴ஶ்ருʼங்க³கபோதிகா .. 54..

ஹ்ரீங்காரது³க்³தா⁴ப்³தி⁴ஸுதா⁴ ஹ்ரீங்காரகமலேந்தி³ரா .

ஹ்ரீங்காரமணிதீ³பார்சிர்ஹ்ரீங்காரதருஶாரிகா .. 55..

ஹ்ரீங்காரபேடகமணிர்ஹ்ரீங்காரத³ர்ஶபி³ம்பி³தா .

ஹ்ரீங்காரகோஶாஸிலதா ஹ்ரீங்காராஸ்தா²னனர்தகீ .. 56..

ஹ்ரீங்காரஶுக்திகா முக்தாமணிர்ஹ்ரீங்காரபோ³தி⁴தா .

ஹ்ரீங்காரமயஸௌவர்ணஸ்தம்ப⁴வித்³ருமபுத்ரிகா .. 57..

ஹ்ரீங்காரவேதோ³பநிஷத்³ ஹ்ரீங்காராத்⁴வரத³க்ஷிணா .

ஹ்ரீங்காரநந்த³னாராமனவகல்பக வல்லரீ .. 58..

ஹ்ரீங்காரஹிமவத்³க³ங்கா³ ஹ்ரீங்காரார்ணவகௌஸ்துபா⁴ .

ஹ்ரீங்காரமந்த்ரஸர்வஸ்வா ஹ்ரீங்காரபரஸௌக்²யதா³ .. 59..

.. இதி ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம் ..

லலிதா த்ரிஷதி ஸ்தோத்திரம் ஒரு சக்திவாய்ந்த, பயனுள்ள மற்றும் பிரபலமான மாத்ரா ஆகும், இது பிரம்மாண்டபுராணத்தில் ஹயக்ரீவருக்கும் அகஸ்தியருக்கும் இடையேயான உரையாடலாகும். ஷோடசாக்ஷரி ஸ்லோகத்தினை முதன்மை கவசமாகக் கொண்டது.

இந்த | lalitha trishati stotram lyrics tamil பதிவில் ஏதேனும் திருத்தங்கள் தேவைப்பட்டால், கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடவும்… மேலும் இந்த பாடலை இந்த தளத்தில் மீண்டும் படிக்க விரும்பினால் bookmark செய்து கொள்ளலாம் அல்லது பாடல் வரிகள், Lalithambigai Songs, லலிதாம்பிகை பாடல்கள் ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசதீ ஸ்தோத்ரம் போன்ற வார்த்தைகளை உபயோகித்து தேடலாம்…

Leave a Comment