Ganapati Gakara Ashtothara Sathanama Stotram இந்த பதிவில் நீங்கள் படித்து பயன் பெறுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது… மேலும் ஸ்ரீ கணபதி ககார அஷ்டோத்தர ச‌தனாம ஸ்தோத்திரம் காணொளி விரைவில் இந்த பதிவில் நீங்கள் பார்ப்பதற்காக பதிவிடுவோம்…

ஶ்ரீ கணபதி ககார அஷ்டோத்தர ஸ‌தனாம ஸ்தோத்திரம் ஸ்லோக வரிகள். Ganapati Gakara Ashtothara Sathanama Stotram lyrics tamil

============

ஶ்ரீ கணபதி ககார அஷ்டோத்தர ச‌தனாம ஸ்தோத்திரம் (Ganapati Gakara Ashtothara Sathanama Stotram)

ககாரரூபோ கம்பீஜோ கணேஶோ கணவம்திதஃ |

கணனீயோ கணோகண்யோ கணனாதீத ஸத்குணஃ || 1 ||

ககனாதிகஸ்றுத்கம்காஸுதோகம்காஸுதார்சிதஃ |

கம்காதரப்ரீதிகரோகவீஶேட்யோகதாபஹஃ || 2 ||

கதாதரனுதோ கத்யபத்யாத்மககவித்வதஃ |

கஜாஸ்யோ கஜலக்ஷ்மீவான் கஜவாஜிரதப்ரதஃ || 3 ||

கம்ஜானிரத ஶிக்ஷாக்றுத்கணிதஜ்ஞோ கணோத்தமஃ |

கம்டதானாம்சிதோகம்தா கம்டோபல ஸமாக்றுதிஃ || 4 ||

ககன வ்யாபகோ கம்யோ கமானாதி விவர்ஜிதஃ |

கம்டதோஷஹரோ கம்ட ப்ரமத்ப்ரமர கும்டலஃ || 5 ||

கதாகதஜ்ஞோ கதிதோ கதம்றுத்யுர்கதோத்பவஃ |

கம்தப்ரியோ கம்தவாஹோ கம்தஸிம்துரப்றும்தகஃ || 6 ||

கம்தாதி பூஜிதோ கவ்யபோக்தா கர்காதி ஸன்னுதஃ |

கரிஷ்டோகரபித்கர்வஹரோ கரளிபூஷணஃ || 7 ||

கவிஷ்டோகர்ஜிதாராவோ கபீரஹ்றுதயோ கதீ |

கலத்குஷ்டஹரோ கர்பப்ரதோ கர்பார்பரக்ஷகஃ || 8 ||

கர்பாதாரோ கர்பவாஸி ஶிஶுஜ்ஞான ப்ரதாயகஃ |

கருத்மத்துல்யஜவனோ கருடத்வஜவம்திதஃ || 9 ||

கயேடிதோ கயாஶ்ராத்தபலதஶ்ச கயாக்றுதிஃ |

கதாதராவதாரீச கம்தர்வனகரார்சிதஃ || 10 ||

கம்தர்வகானஸம்துஷ்டோ கருடாக்ரஜவம்திதஃ |

கணராத்ர ஸமாராத்யோ கர்ஹணஸ்துதி ஸாம்யதீஃ || 11 ||

கர்தாபனாபிர்கவ்யூதிஃ தீர்கதும்டோ கபஸ்திமான் |

கர்ஹிதாசார தூரஶ்ச கருடோபலபூஷிதஃ || 12 ||

கஜாரி விக்ரமோ கம்தமூஷவாஜீ கதஶ்ரமஃ |

கவேஷணீயோ கமனோ கஹனஸ்த முனிஸ்துதஃ || 13 ||

கவயச்சித்கம்டகபித்கஹ்வராபதவாரணஃ |

கஜதம்தாயுதோ கர்ஜத்ரிபுக்னோ கஜகர்ணிகஃ || 14 ||

கஜசர்மாமயச்சேத்தா கணாத்யக்ஷோகணார்சிதஃ |

கணிகானர்தனப்ரீதோகச்சன் கம்தபலீ ப்ரியஃ || 15 ||

கம்தகாதி ரஸாதீஶோ கணகானம்ததாயகஃ |

கரபாதிஜனுர்ஹர்தா கம்டகீகாஹனோத்ஸுகஃ || 16 ||

கம்டூஷீக்றுதவாராஶிஃ கரிமாலகிமாதிதஃ |

கவாக்ஷவத்ஸௌதவாஸீகர்பிதோ கர்பிணீனுதஃ || 17 ||

கம்தமாதனஶைலாபோ கம்டபேரும்டவிக்ரமஃ |

கதிதோ கத்கதாராவ ஸம்ஸ்துதோ கஹ்வரீபதிஃ || 18 ||

கஜேஶாய கரீயஸே கத்யேட்யோகதபீர்கதிதாகமஃ |

கர்ஹணீய குணாபாவோ கம்காதிக ஶுசிப்ரதஃ || 19 ||

கணனாதீத வித்யாஶ்ரீ பலாயுஷ்யாதிதாயகஃ |

ஏவம் ஶ்ரீகணனாதஸ்ய னாம்னாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் || 20 ||

படனாச்ச்ரவணாத் பும்ஸாம் ஶ்ரேயஃ ப்ரேமப்ரதாயகம் |

பூஜாம்தே யஃ படேன்னித்யம் ப்ரீதஸ்ஸன் தஸ்யவிக்னராட் || 21 ||

யம் யம் காமயதே காமம் தம் தம் ஶீக்ரம் ப்ரயச்சதி |

தூர்வயாப்யர்சயன் தேவமேகவிம்ஶதிவாஸரான் || 22 ||

ஏகவிம்ஶதிவாரம் யோ னித்யம் ஸ்தோத்ரம் படேத்யதி |

தஸ்ய ப்ரஸன்னோ விக்னேஶஸ்ஸர்வான் காமான் ப்ரயச்சதி || 23 ||

|| இதி ஶ்ரீ கணபதி ககார அஷ்டோத்தர ஶதனாமஸ்தோத்ரம் ||

இந்த | ganapati gakara ashtottara satanama stotram பதிவில் ஏதேனும் திருத்தங்கள் தேவைப்பட்டால், கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடவும்… மேலும் இந்த பாடலை இந்த தளத்தில் மீண்டும் படிக்க விரும்பினால் bookmark செய்து கொள்ளலாம் அல்லது பாடல் வரிகள், Sree Ganesha Songs, கண‌பதி பாடல்கள், Stotram ஸ்ரீ கணபதி ககார அஷ்டோத்தர ச‌தனாம ஸ்தோத்திரம் போன்ற வார்த்தைகளை உபயோகித்து தேடலாம்…

Leave a Comment