Sri Varaha Kavacham இந்த பதிவில் நீங்கள் படித்து பயன் பெறுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது… மேலும் ஸ்ரீ வராஹ கவசம் காணொளி விரைவில் இந்த பதிவில் நீங்கள் பார்ப்பதற்காக பதிவிடுவோம்…

ஆத்³யம் ரங்க³மிதி ப்ரோக்தம் விமானம் ரங்க³ ஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।

ஶ்ரீமுஷ்ணம் வேங்கடாத்³ரிம் ச ஸாலக்³ராமம் ச நைமிஶம் ॥

தோதாத்³ரிம் புஷ்கரம் சைவ நரநாராயணாஶ்ரமம் ।

அஷ்டௌ மே மூர்தய꞉ ஸந்தி ஸ்வயம் வ்யக்தா மஹீதலே ॥

ஶ்ரீ ஸூத உவாச ।

ஶ்ரீருத்³ரமுக² நிர்ணீத முராரி கு³ணஸத்கதா² ।

ஸந்துஷ்டா பார்வதீ ப்ராஹ ஶங்கரம் லோகஶங்கரம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீ பார்வதீ உவாச ।

ஶ்ரீமுஷ்ணேஶஸ்ய மாஹாத்ம்யம் வராஹஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।

ஶ்ருத்வா த்ருப்திர்ன மே ஜாதா மன꞉ கௌதூஹலாயதே ।

ஶ்ரோதும் தத்³தே³வ மாஹாத்ம்யம் தஸ்மாத்³வர்ணய மே புன꞉ ॥ 2 ॥

ஶ்ரீ ஶங்கர உவாச ।

ஶ்ருணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ரீமுஷ்ணேஶஸ்ய வைப⁴வம் ।

யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண மஹாபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ।

ஸர்வேஷாமேவ தீர்தா²னாம் தீர்த² ராஜோ(அ)பி⁴தீ⁴யதே ॥ 3 ॥

நித்ய புஷ்கரிணீ நாம்னீ ஶ்ரீமுஷ்ணே யா ச வர்ததே ।

ஜாதா ஶ்ரமாபஹா புண்யா வராஹ ஶ்ரமவாரிணா ॥ 4 ॥

விஷ்ணோரங்கு³ஷ்ட² ஸம்ஸ்பர்ஶாத்புண்யதா³ க²லு ஜாஹ்னவீ ।

விஷ்ணோ꞉ ஸர்வாங்க³ஸம்பூ⁴தா நித்யபுஷ்கரிணீ ஶுபா⁴ ॥ 5 ॥

மஹாநதீ³ ஸஹஸ்த்ரேண நித்யதா³ ஸங்க³தா ஶுபா⁴ ।

ஸக்ருத்ஸ்னாத்வா விமுக்தாக⁴꞉ ஸத்³யோ யாதி ஹரே꞉ பத³ம் ॥ 6 ॥

தஸ்யா ஆக்³னேய பா⁴கே³ து அஶ்வத்த²ச்சா²யயோத³கே ।

ஸ்னானம் க்ருத்வா பிப்பலஸ்ய க்ருத்வா சாபி ப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 7 ॥

த்³ருஷ்ட்வா ஶ்வேதவராஹம் ச மாஸமேகம் நயேத்³யதி³ ।

காலம்ருத்யும் விநிர்ஜித்ய ஶ்ரியா பரமயா யுத꞉ ॥ 8 ॥

ஆதி⁴வ்யாதி⁴ விநிர்முக்தோ க்³ரஹபீடா³விவர்ஜித꞉ ।

பு⁴க்த்வா போ⁴கா³னனேகாம்ஶ்ச மோக்ஷமந்தே வ்ரஜேத் த்⁴ருவம் ॥ 9 ॥

அஶ்வத்த²மூலே(அ)ர்கவாரே நித்ய புஷ்கரிணீ தடே ।

வராஹகவசம் ஜப்த்வா ஶதவாரம் ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 10 ॥

க்ஷயாபஸ்மாரகுஷ்டா²த்³யை꞉ மஹாரோகை³꞉ ப்ரமுச்யதே ।

வராஹகவசம் யஸ்து ப்ரத்யஹம் பட²தே யதி³ ॥ 11 ॥

ஶத்ரு பீடா³விநிர்முக்தோ பூ⁴பதித்வமவாப்னுயாத் ।

லிகி²த்வா தா⁴ரயேத்³யஸ்து பா³ஹுமூலே க³ளே(அ)த² வா ॥ 12 ॥

பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாத்³யா꞉ யக்ஷக³ந்த⁴ர்வராக்ஷஸா꞉ ।

ஶத்ரவோ கோ⁴ரகர்மாணோ யே சான்யே விஷஜந்தவ꞉ ।

நஷ்ட த³ர்பா வினஶ்யந்தி வித்³ரவந்தி தி³ஶோ த³ஶ ॥ 13 ॥

ஶ்ரீபார்வதீ உவாச ।

தத்³ப்³ரூஹி கவசம் மஹ்யம் யேன கு³ப்தோ ஜக³த்த்ரயே ।

ஸஞ்சரேத்³தே³வவன்மர்த்ய꞉ ஸர்வஶத்ருவிபீ⁴ஷண꞉ ।

யேனாப்னோதி ச ஸாம்ராஜ்யம் தன்மே ப்³ரூஹி ஸதா³ஶிவ ॥ 14 ॥

ஶ்ரீஶங்கர உவாச ।

ஶ்ருணு கல்யாணி வக்ஷ்யாமி வாராஹகவசம் ஶுப⁴ம் ।

யேன கு³ப்தோ லபே⁴ன்மர்த்யோ விஜயம் ஸர்வஸம்பத³ம் ॥ 15 ॥

அங்க³ரக்ஷாகரம் புண்யம் மஹாபாதகநாஶனம் ।

ஸர்வரோக³ப்ரஶமனம் ஸர்வது³ர்க்³ரஹநாஶனம் ॥ 16 ॥

விஷாபி⁴சார க்ருத்யாதி³ ஶத்ருபீடா³நிவாரணம் ।

நோக்தம் கஸ்யாபி பூர்வம் ஹி கோ³ப்யாத்கோ³ப்யதரம் யத꞉ ॥ 17 ॥

வராஹேண புரா ப்ரோக்தம் மஹ்யம் ச பரமேஷ்டி²னே ।

யுத்³தே⁴ஷு ஜயத³ம் தே³வி ஶத்ருபீடா³நிவாரணம் ॥ 18 ॥

வராஹகவசாத் கு³ப்தோ நாஶுப⁴ம் லப⁴தே நர꞉ ।

வராஹகவசஸ்யாஸ்ய ருஷிர்ப்³ரஹ்மா ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 19 ॥

ச²ந்தோ³(அ)னுஷ்டுப் ததா² தே³வோ வராஹோ பூ⁴பரிக்³ரஹ꞉ ।

ப்ரக்ஷால்ய பாதௌ³ பாணீ ச ஸம்யகா³சம்ய வாரிணா ॥ 20 ॥

க்ருத ஸ்வாங்க³ கரந்யாஸ꞉ ஸபவித்ர உத³ம்முக²꞉ ।

ஓம் பூ⁴ர்ப⁴வஸ்ஸுவரிதி நமோ பூ⁴பதயே(அ)பி ச ॥ 21 ॥

நமோ ப⁴க³வதே பஶ்சாத்வராஹாய நமஸ்ததா² ।

ஏவம் ஷட³ங்க³ம் ந்யாஸம் ச ந்யஸேத³ங்கு³ளிஷு க்ரமாத் ॥ 22 ॥

நம꞉ ஶ்வேதவராஹாய மஹாகோலாய பூ⁴பதே ।

யஜ்ஞாங்கா³ய ஶுபா⁴ங்கா³ய ஸர்வஜ்ஞாய பராத்மனே ॥ 23 ॥

ஸ்ரவ துண்டா³ய தீ⁴ராய பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணே ।

வக்ரத³ம்ஷ்ட்ராய நித்யாய நமோ(அ)ந்தைர்நாமபி⁴꞉ க்ரமாத் ॥ 24 ॥

அங்கு³ளீஷு ந்யஸேத்³வித்³வான் கரப்ருஷ்ட²தலேஷ்வபி ।

த்⁴யாத்வா ஶ்வேதவராஹம் ச பஶ்சான்மந்த்ரமுதீ³ரயேத் ॥ 25 ॥

த்⁴யானம் ।

ஓம் ஶ்வேதம் வராஹவபுஷம் க்ஷிதிமுத்³த⁴ரந்தம்

ஶங்கா⁴ரிஸர்வ வரதா³ப⁴ய யுக்த பா³ஹும் ।

த்⁴யாயேந்நிஜைஶ்ச தனுபி⁴꞉ ஸகலைருபேதம்

பூர்ணம் விபு⁴ம் ஸகலவாஞ்சி²தஸித்³த⁴யே(அ)ஜம் ॥ 26 ॥

கவசம் ।

வராஹ꞉ பூர்வத꞉ பாது த³க்ஷிணே த³ண்ட³காந்தக꞉ ।

ஹிரண்யாக்ஷஹர꞉ பாது பஶ்சிமே க³த³யா யுத꞉ ॥ 27 ॥

உத்தரே பூ⁴மிஹ்ருத்பாது அத⁴ஸ்தாத்³வாயுவாஹன꞉ ।

ஊர்த்⁴வம் பாது ஹ்ருஷீகேஶோ தி³க்³விதி³க்ஷு க³தா³த⁴ர꞉ ॥ 28 ॥

ப்ராத꞉ பாது ப்ரஜாநாத²꞉ கல்பக்ருத்ஸங்க³மே(அ)வது ।

மத்⁴யாஹ்னே வஜ்ரகேஶஸ்து ஸாயாஹ்னே ஸர்வபூஜித꞉ ॥ 29 ॥

ப்ரதோ³ஷே பாது பத்³மாக்ஷோ ராத்ரௌ ராஜீவலோசன꞉ ।

நிஶீந்த்³ர க³ர்வஹா பாது பாதூஷ꞉ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 30 ॥

அடவ்யாமக்³ரஜ꞉ பாது க³மனே க³ருடா³ஸன꞉ ।

ஸ்த²லே பாது மஹாதேஜா꞉ ஜலே பாத்வவனீபதி꞉ ॥ 31 ॥

க்³ருஹே பாது க்³ருஹாத்⁴யக்ஷ꞉ பத்³மநாப⁴꞉ புரோ(அ)வது ।

ஜி²ல்லிகா வரத³꞉ பாது ஸ்வக்³ராமே கருணாகர꞉ ॥ 32 ॥

ரணாக்³ரே தை³த்யஹா பாது விஷமே பாது சக்ரப்⁴ருத் ।

ரோகே³ஷு வைத்³யராஜஸ்து கோலோ வ்யாதி⁴ஷு ரக்ஷது ॥ 33 ॥

தாபத்ரயாத்தபோமூர்தி꞉ கர்மபாஶாச்ச விஶ்வக்ருத் ।

க்லேஶகாலேஷு ஸர்வேஷு பாது பத்³மாபதிர்விபு⁴꞉ ॥ 34 ॥

ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஸம்ஸ்துத்ய꞉ பாதௌ³ பாது நிரந்தரம் ।

கு³ள்பௌ² கு³ணாகர꞉ பாது ஜங்கே⁴ பாது ஜனார்த³ன꞉ ॥ 35 ॥

ஜானூ ச ஜயக்ருத்பாது பாதூரூ புருஷோத்தம꞉ ।

ரக்தாக்ஷோ ஜக⁴னே பாது கடிம் விஶ்வம்ப⁴ரோ(அ)வது ॥ 36 ॥

பார்ஶ்வே பாது ஸுராத்⁴யக்ஷ꞉ பாது குக்ஷிம் பராத்பர꞉ ।

நாபி⁴ம் ப்³ரஹ்மபிதா பாது ஹ்ருத³யம் ஹ்ருத³யேஶ்வர꞉ ॥ 37 ॥

மஹாத³ம்ஷ்ட்ர꞉ ஸ்தனௌ பாது கண்ட²ம் பாது விமுக்தித³꞉ ।

ப்ரப⁴ஞ்ஜன பதிர்பா³ஹூ கரௌ காமபிதா(அ)வது ॥ 38 ॥

ஹஸ்தௌ ஹம்ஸபதி꞉ பாது பாது ஸர்வாங்கு³ளீர்ஹரி꞉ ।

ஸர்வாங்க³ஶ்சிபு³கம் பாது பாத்வோஷ்டௌ² காலனேமிஹா ॥ 39 ॥

முக²ம் து மது⁴ஹா பாது த³ந்தான் தா³மோத³ரோ(அ)வது ।

நாஸிகாமவ்யய꞉ பாது நேத்ரே ஸூர்யேந்து³ளோசன꞉ ॥ 40 ॥

பா²லம் கர்மப²லாத்⁴யக்ஷ꞉ பாது கர்ணௌ மஹாரத²꞉ ।

ஶேஷஶாயீ ஶிர꞉ பாது கேஶான் பாது நிராமய꞉ ॥ 41 ॥

ஸர்வாங்க³ம் பாது ஸர்வேஶ꞉ ஸதா³ பாது ஸதீஶ்வர꞉ ।

இதீத³ம் கவசம் புண்யம் வராஹஸ்ய மஹாத்மன꞉ ॥ 42 ॥

ய꞉ படே²த் ஶ்ருணுயாத்³வாபி தஸ்ய ம்ருத்யுர்வினஶ்யதி ।

தம் நமஸ்யந்தி பூ⁴தானி பீ⁴தா꞉ ஸாஞ்ஜலிபாணய꞉ ॥ 43 ॥

ராஜத³ஸ்யுப⁴யம் நாஸ்தி ராஜ்யப்⁴ரம்ஶோ ந ஜாயதே ।

யந்நாம ஸ்மரணாத்பீ⁴தா꞉ பூ⁴தவேதாலராக்ஷஸா꞉ ॥ 44 ॥

மஹாரோகா³ஶ்ச நஶ்யந்தி ஸத்யம் ஸத்யம் வதா³ம்யஹம் ।

கண்டே² து கவசம் ப³த்³த்⁴வா வந்த்⁴யா புத்ரவதீ ப⁴வேத் ॥ 45 ॥

ஶத்ருஸைன்ய க்ஷய ப்ராப்தி꞉ து³꞉க²ப்ரஶமனம் ததா² ।

உத்பாத து³ர்நிமித்தாதி³ ஸூசிதாரிஷ்டநாஶனம் ॥ 46 ॥

ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ரபோ³த⁴ம் ச லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।

த்⁴ருத்வேத³ம் கவசம் புண்யம் மாந்தா⁴தா பரவீரஹா ॥ 47 ॥

ஜித்வா து ஶாம்ப³ரீம் மாயாம் தை³த்யேந்த்³ரானவதீ⁴த்க்ஷணாத் ।

கவசேனாவ்ருதோ பூ⁴த்வா தே³வேந்த்³ரோ(அ)பி ஸுராரிஹா ॥ 48 ॥

பூ⁴ம்யோபதி³ஷ்டகவச தா⁴ரணாந்நரகோ(அ)பி ச ।

ஸர்வாவத்⁴யோ ஜயீ பூ⁴த்வா மஹதீம் கீர்திமாப்தவான் ॥ 49 ॥

அஶ்வத்த²மூலே(அ)ர்கவாரே நித்ய புஷ்கரிணீதடே ।

வராஹகவசம் ஜப்த்வா ஶதவாரம் படே²த்³யதி³ ॥ 50 ॥

அபூர்வராஜ்ய ஸம்ப்ராப்திம் நஷ்டஸ்ய புனராக³மம் ।

லப⁴தே நாத்ர ஸந்தே³ஹ꞉ ஸத்யமேதன்மயோதி³தம் ॥ 51 ॥

ஜப்த்வா வராஹமந்த்ரம் து லக்ஷமேகம் நிரந்தரம் ।

த³ஶாம்ஶம் தர்பணம் ஹோமம் பாயஸேன க்⁴ருதேன ச ॥ 52 ॥

குர்வன் த்ரிகாலஸந்த்⁴யாஸு கவசேனாவ்ருதோ யதி³ ।

பூ⁴மண்ட³லாதி⁴பத்யம் ச லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 53 ॥

இத³முக்தம் மயா தே³வி கோ³பனீயம் து³ராத்மனாம் ।

வராஹகவசம் புண்யம் ஸம்ஸாரார்ணவதாரகம் ॥ 54 ॥

மஹாபாதககோடிக்⁴னம் பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ம் ।

வாச்யம் புத்ராய ஶிஷ்யாய ஸத்³வ்ருத்தாய ஸுதீ⁴மதே ॥ 55 ॥

ஶ்ரீ ஸூத꞉ –

இதி பத்யுர்வச꞉ ஶ்ருத்வா தே³வீ ஸந்துஷ்டமானஸா ।

விநாயக கு³ஹௌ புத்ரௌ ப்ரபேதே³ த்³வௌ ஸுரார்சிதௌ ॥ 56 ॥

கவசஸ்ய ப்ரபா⁴வேன லோகமாதா ச பார்வதீ ।

ய இத³ம் ஶ்ருணுயாந்நித்யம் யோ வா பட²தி நித்யஶ꞉ ।

ஸ முக்த꞉ ஸர்வபாபேப்⁴யோ விஷ்ணுலோகே மஹீயதே ॥ 57 ॥

இதி ஶ்ரீவராஹ கவசம் ஸம்பூர்ணம் ।

இந்த | sri varaha kavacham பதிவில் ஏதேனும் திருத்தங்கள் தேவைப்பட்டால், கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடவும்… மேலும் இந்த பாடலை இந்த தளத்தில் மீண்டும் படிக்க விரும்பினால் bookmark செய்து கொள்ளலாம் அல்லது பாடல் வரிகள், Vishnu songs, பெருமாள் பால்கள், Varaha moorthy, வராக மூர்த்தி ஸ்ரீ வராஹ கவசம் போன்ற வார்த்தைகளை உபயோகித்து தேடலாம்…

Leave a Comment