Dakshinamurthy Stotram in Tamil இந்த பதிவில் நீங்கள் படித்து பயன் பெறுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது… மேலும் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம் காணொளி விரைவில் இந்த பதிவில் நீங்கள் பார்ப்பதற்காக பதிவிடுவோம்…

============

ஸாந்திபாட‌:

ஓம் யோ ப்ரஹ்மாணம் விததாதி பூர்வம்

யோ வை வேதாம்ஶ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை ।

தம்ஹதே3வமாத்ம புத்திப்ரகாஶம்

முமுக்ஷுர்வை ஶரணமஹம் ப்ரபத்3யே ॥

============

த்யாநம்

ஓம் மௌநவ்யாக்யா ப்ரகடிதபரப்ரஹ்மதத்வம்யுவாநம்

வர்ஸிஷ்டாந்தேவஸத்ருஷிகணைராவ்ருதம் ப்ரஹ்மநிஷ்டை: ।

ஆசார்யேந்த்ரம் கரகலித சிந்முத்ரமாநந்தமூர்திம்

ஸ்வாத்மராமம் முதிதவதநம் தக்ஷிணாமூர்திமீடே ॥

வடவிடபிஸமீபே பூமிபாகே நிஷண்ணம்

ஸகலமுநிஜநாநாம் ஜ்ஞாநதாதாரமாராத் ।

த்ரிபுவநகுருமீஶம் தக்ஷிணாமூர்திதேவம்

ஜநநமரணது:கச்சேத தக்ஷம் நமாமி ॥

சித்ரம் வடதரோர்மூலே வ்ருத்தா: ஶிஷ்யா: குருர்யுவா ।

குரோஸ்து மௌநவ்யாக்யாநம் ஶிஷ்யாஸ்துச்சிந்நஸம்ஶயா: ॥

ஓம் நம: ப்ரணவார்தாய ஶுத்தஜஞாநைகமூர்தயே ।

நிர்மலாய ப்ரஶாந்தாய தக்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

குருர்ப்ரஹ்மா குருர்விஷ்ணு: குருர்தேவோ மஹேஶ்வர: ।

குருஸ்ஸாக்ஷாத் பரம் ப்ரஹ்மா தஸ்மை ஶ்ரீ குரவே நம: ॥

நிதயே ஸர்வவித்யாநாம் பிஷஜே பவரோகிணாம் ।

குரவே ஸர்வலோகாநாம் தக்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

சிதோகநாய மஹேஶாய வடமூலநிவாஸிநே ।

ஸச்சிதாநந்த ரூபாய தக்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

ஈஷ்வரோ குருராத்மேதி மூர்திபேத விபா4கி3நே ।

வ்யோமவத்-வ்யாப்ததேஹாய தக்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

அங்குஷ்டதர்ஜநீ யோகமுத்ரா வ்யாஜேநயோகிநாம் ।

ஶ்ருத்யர்தம் ப்ரஹ்மஜீவைக்யம் தர்ஶயந்யோகதா ஶிவ: ॥

ஓம் ஶாந்தி: ஶாந்தி: ஶாந்தி: ॥

============

ஸ்தோத்ரம்

விஶ்வந்தர்பண த்ருஶ்யமாந நகரீ துல்யம் நிஜாந்தர்கதம்

பஶ்யந்நாத்மநி மாயயா பஹிரிவோத்பூதம் யதாநித்ரயா ।

யஸ்ஸாக்ஷாத்குருதே ப்ரபோதஸமயே ஸ்வாத்மாநமே வாத்வயம்

தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 1 ॥

பீஜஸ்யாந்ததி வாஂகுரோ ஜகதிதம் ப்ராங்நர்விகல்பம் புந:

மாயாகல்பித தேஶகாலகலநா வைசித்ர்யசித்ரீக்ருதம் ।

மாயாவீவ விஜ்ரும்பயத்யபி மஹாயோகீவ ய: ஸ்வேச்சயா

தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 2 ॥

யஸ்யைவ ஸ்புரணம் ஸதாத்மகமஸத்கல்பார்தகம் பாஸதே

ஸாக்ஷாத்தத்வமஸீதி வேதவசஸா யோ போதயத்யாஶ்ரிதாந் ।

யஸ்ஸாக்ஷாத்கரணாத்பவேந்ந புரநாவ்ருத்திர்பவாம்போநிதௌ

தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 3 ॥

நாநாச்சித்ர கடோதர ஸ்தித மஹாதீப ப்ரபாபாஸ்வரம்

ஜ்ஞாநம் யஸ்ய து சக்ஷுராதி3கரண த்வாரா பஹி: ஸ்பந்ததே ।

ஜாநாமீதி தமேவ பாந்தமநுபாத்யேதத்ஸமஸ்தம் ஜகத்

தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 4 ॥

தேஹம் ப்ராணமபீந்த்ரியாண்யபி சலாம் புத்தி ச ஶூந்யம் விது:

ஸ்த்ரீ பாலாந்த ஜடோபமாஸ்த்வஹமிதி ப்ராந்தாப்ருஶம் வாதிந: ।

மாயாஶக்தி விலாஸகல்பித மஹாவ்யாமோஹ ஸம்ஹாரிணே

தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 5 ॥

ராஹுக்ரஸ்த திவாகரேந்து ஸத்ருஶோ மாயா ஸமாச்சாதநாத்

ஸந்மாத்ர: கரணோப ஸம்ஹரணதோ யோபூத்ஸுஷுப்த: புமாந் ।

ப்ராகஸ்வாப்ஸமிதி ப்ரபோதஸமயே ய: ப்ரத்யபிஜ்ஞாயதே

தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 6 ॥

பால்யாதிஷ்வபி ஜாக்ரதாதிஷு ததா ஸர்வாஸ்வவஸ்தாஸ்வபி

வ்யாவ்ருத்தா ஸ்வநு வர்தமாந மஹமித்யந்த: ஸ்புரந்தம் ஸதா ।

ஸ்வாத்மாநம் ப்ரகடீகரோதி பஜதாம் யோ முத்ரயா பத்ரயா

தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 7 ॥

விஶ்வம் பஶ்யதி கார்யகாரணதயா ஸ்வஸ்வாமிஸம்பந்தத:

ஶிஷ்யசார்யதயா ததைவ பித்ரு புத்ராத்யாத்மநா பேதத: ।

ஸ்வப்நே ஜாக்ரதி வா ய ஏஷ புருஷோ மாயா பரிப்ராமித:

தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 8 ॥

பூரம்பாம்ஸ்யநலோநிலோம்பர மஹர்நாதோ ஹிமாம்ஶு: புமாந்

இத்யாபாதி சராசராத்மகமிதம் யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம் ।

நாந்யத்கிஂசந வித்யதே விம்ருஶதாம் யஸ்மாத்பரஸ்மாத்விபோ

தஸ்மை குருமூர்தயே நம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே ॥ 9 ॥

ஸர்வாத்மத்வமிதி ஸ்புடீக்ருதமிதம் யஸ்மாதமுஷ்மிந் ஸ்தவே

தேநாஸ்வ ஶ்ரவணாத்ததர்த மநநாத்த்யாநாச்ச ஸஂகீர்தநாத் ।

ஸர்வாத்மத்வமஹாவிபூதி ஸஹிதம் ஸ்யாதீஶ்வரத்வம் ஸ்வத:

ஸித்த்யேத்தத்புநரஷ்டதா பரிணதம் சைஶ்வர்ய மவ்யாஹதம் ॥ 10 ॥

============

ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம் வரலாறு

ஆதி சங்கரர் பல பெரிய ஸ்தோத்திரங்களை (பிரார்த்தனைகள்) எழுதியுள்ளார், ஆனால் இது ஒரு தனித்துவமான பிரார்த்தனையாக‌ உள்ளது, இது ஒரு பிரார்த்தனை மட்டுமல்ல, அவர் கற்பித்த அனைத்து தத்துவங்களின் சுருக்கமும் ஆகும். அவர் காலத்தில் கூட, இந்த ஸ்தோத்திரம் புரிந்துகொள்வது கடினமாக இருந்தது, மேலும் அவரது சீடர்களில் ஒருவரான சுரேஷ்வராச்சாரியார் “மனசொல்லாசா” என்ற விளக்கத்தை எழுத வேண்டியிருந்தது. இந்த ஸ்தோத்திரத்திற்கு. இந்த வர்ணனையிலேயே ஏராளமான புத்தகங்களும் வர்ணனைகளும் உள்ளன.

இந்த ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம் | dakshinamurthy stotram in tamil full stotram பதிவில் ஏதேனும் திருத்தங்கள் தேவைப்பட்டால், கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடவும்… மேலும் இந்த பாடலை இந்த தளத்தில் மீண்டும் படிக்க விரும்பினால் bookmark செய்து கொள்ளலாம் அல்லது பாடல் வரிகள், Shiva Songs, Shiva MP3 songs lyrics, Sloka, சிவன் பாடல்கள், Stotram, Sri Dakshinamurthy ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம் போன்ற வார்த்தைகளை உபயோகித்து தேடலாம்…

Leave a Comment