Sri Lalitha Arya Dwisathi Lyrics in Tamil | Shri Lalitha Sthava Rathnam Lyrics Tamil இந்த பதிவில் நீங்கள் படித்து பயன் பெறுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது… மேலும் ஸ்ரீ லலிதா ஆர்யா த்விசதி ஸ்தோத்ரம் காணொளி விரைவில் இந்த பதிவில் நீங்கள் பார்ப்பதற்காக பதிவிடுவோம்…

============

ஸ்ரீ லலிதா ஆர்யா த்விசதி ஸ்தோத்ரம்

வந்தே³ க³ஜேந்த்³ரவத³னம் வாமாங்காரூட⁴வல்லபா⁴ஶ்லிஷ்டம் |

குங்குமபராக³ஶோணம் குவலயினீஜாரகோரகாபீட³ம் || 1 ||

ஸ ஜயதி ஸுவர்ணஶைல꞉ ஸகலஜக³ச்சக்ரஸங்க⁴டிதமூர்தி꞉ |

காஞ்சன நிகுஞ்ஜவாடீ கந்த³ளத³மரீப்ரபஞ்ச ஸங்கீ³த꞉ || 2 ||

ஹரிஹயனைர்ருதமாருத ஹரிதாமந்தேஷ்வவஸ்தி²தம் தஸ்ய |

வினும꞉ ஸானுத்ரிதயம் விதி⁴ஹரிகௌ³ரீஶவிஷ்டபாதா⁴ரம் || 3 ||

மத்⁴யே புனர்மனோஹரரத்னருசிஸ்தப³க ரஞ்ஜிததி³க³ந்தம் |

உபரி சது꞉ ஶதயோஜனமுத்தங்க³ ஶ்ருங்க³ம்புங்க³வமுபாஸே || 4 ||

தத்ர சது꞉ ஶதயோஜனபரிணாஹம் தே³வ ஶில்பினா ரசிதம் |

நானாஸாலமனோஜ்ஞம் நமாம்யஹம் நக³ரம் ஆதி³வித்³யாயா꞉ || 5 ||

ப்ரத²மம் ஸஹஸ்ரபூர்வக ஷட்ஶதஸங்க்²யாக யோஜனம் பரித꞉ |

வலயீக்ருதஸ்வகா³த்ரம் வரணம் ஶரணம் வ்ரஜாம்யயோ ரூபம் || 6 ||

தஸ்யோத்தரே ஸமீரணயோஜனதூ³ரே தரங்கி³தச்சா²ய꞉ |

க⁴டயது முத³ம் த்³விதீயோ க⁴ண்டாஸ்தனஸார நிர்மித꞉ ஸால꞉ || 7 ||

உப⁴யோரந்தரஸீமன்யுத்³தா³ம ப்⁴ரமரரஞ்ஜிதோதா³ரம் |

உபவமனமுபாஸ்மஹே வயமூரீக்ருத மந்த³மாருத ஸ்யந்த³ம் || 8 ||

ஆலிங்க்³ய ப⁴த்³ரகாலீமாஸீனஸ்தத்ர ஹரிஶிலாஶ்யாமாம் |

மனஸி மஹாகாலோ மே விஹரது மது⁴பானவிப்⁴ரமன்னேத்ர꞉ || 9 ||

தார்த்தீயீகோ வரணஸ்தஸ்யோத்தரஸீம்னி வாதயோஜனத꞉ |

தாம்ரேண ரசிதமூர்திஸ்தனுதாதா³ சந்த்³ரதாரகம் ப⁴த்³ரம் || 10 ||

மத்⁴யே தயோஶ்ச மணிமயபல்லவஶாகா² ப்ரஸூனபக்ஷ்மலிதாம் |

கல்பானோகஹவாடீம் கலயே மகரந்த³பங்கிலாவாலாம் || 11 ||

தத்ர மது⁴மாத⁴வஶ்ரீதருணீப்⁴யாம் தரலத்³ருக்சகோராப்⁴யாம் |

ஆலிங்கி³தோ(அ)வதான்மாமனிஶம் ப்ரத²மர்துராத்தபுஷ்பாஸ்ர꞉ || 12 ||

நமத தது³த்தரபா⁴கே³ நாகிபதோ²ல்லங்கி⁴ ஶ்ருங்க³ஸங்கா⁴தம் |

ஸீஸாக்ருதிம் துரீயம் ஸிதகிரணாலோகனிர்மலம் ஸாலம் || 13 ||

ஸாலத்³வயாந்தராலே ஸரலாலிகபோத-சாடுஸுப⁴கா³யாம் |

ஸந்தானவாடிகாயாம் ஸக்தம் சேதோ(அ)ஸ்து ஸததமஸ்மாகம் || 14 ||

தத்ர தபனாதி³ரூக்ஷ꞉ ஸாம்ராஜ்ஞீசரண ஸாந்த்³ரிதஸ்வாந்த꞉ |

ஶுக்ர ஶுசிஶ்ரீஸஹிதோ க்³ரீஷ்மர்துர்தி³ஶது கீர்திமாகல்பம் || 15 ||

உத்தரஸீமனி தஸ்யோன்னதஶிக²ரோத்கம்பி ஹாடகபதாக꞉ |

ப்ரகடயது பஞ்சமோ ந꞉ ப்ராகார꞉ குஶலமாரகூடமய꞉ || 16 ||

ப்ராகாரயோஶ்ச மத்⁴யே பல்லவிதான்யப்⁴ருதபஞ்சமோன்மேஷா |

ஹரிசந்த³னத்³ருவாடீஹரதாதா³மூலமஸ்மத³னுதாபம் || 17 ||

தத்ர நப⁴ஶ்ரீ முக்²யைஸ்தருணீ வர்கை³꞉ ஸமன்வித꞉ பரித꞉ |

வஜ்ராட்டருஹாஸமுக²ரோ வாஞ்சா²பூர்திம் தனோது வர்ஷர்து꞉ || 18 ||

மாருதயோஜனதூ³ரே மஹனீயஸ்தஸ்ய சோத்தரே பா⁴கே³ |

ப⁴த்³ரம் க்ருஷீஷ்ட ஷஷ்ட²꞉ ப்ராகார꞉ பஞ்சலோஹதா⁴துமய꞉ || 19 ||

அனயோர்மத்⁴யே ஸந்ததமங்கூரத்³தி³வ்யகுஸுமக³ந்தா⁴யாம் |

மந்தா³ரவாடிகாயாம் மானஸமங்கீ³கரோது மே விஹ்ருதிம் || 20 ||

தஸ்யாமிஷோர்ஜலக்ஷ்மீதருணீப்⁴யாம் ஶரத்³ருது꞉ ஸதா³ ஸஹித꞉ |

அப்⁴யர்சயன் ஸ ஜீயாத³ம்பா³மாமோத³மேது³ரை꞉ குஸுமை꞉ || 21 ||

தஸ்யர்ஷிஸங்க்²யயோஜனதூ³ரே தே³தீ³ப்யமானஶ்ருங்கௌ³க⁴꞉ |

கலதௌ⁴தகலிதமூர்தி꞉ கல்யாணம் தி³ஶது ஸப்தம꞉ ஸால꞉ || 22 ||

மத்⁴யே தயோர்மருத்பத² லங்கி⁴த²விட-பாக்³ரவிருதகலகண்டா² |

ஶ்ரீபாரிஜாதவாடீ ஶ்ரியமனிஶம் தி³ஶது ஶீதலோத்³தே³ஶா || 23 ||

தஸ்யாமதிப்ரியாப்⁴யாம் ஸஹகே²லன் ஸஹஸஹஸ்ய லக்ஷ்மீப்⁴யாம் |

ஸாமந்தோ ஜ²ஷகேதோர்ஹேமந்தோ ப⁴வது ஹேமவ்ருத்³த்⁴யை ந꞉ || 24 ||

உத்தரதஸ்தஸ்ய மஹானுத்³ப⁴ட ஹுத்பு⁴க்ஷி ஸ்வாருண꞉ மயூக²꞉ |

தபனீயக²ண்ட³ரசிதஸ்தனுதாதா³யுஷ்யமஷ்டமோ வரண꞉ || 25 ||

காத³ம்ப³விபினவாடீமனயோர்மத்⁴யபு⁴வி கல்பிதாவாஸாம் |

கலயாமி ஸூனகோரககந்த³லிதாமோத³-துந்தி³லஸமீராம் || 26 ||

தஸ்யாமதி-ஶிஶிராக்ருதிராஸீனஸ்தபதபஸ்யலக்ஷ்மீப்⁴யாம் |

ஶிவமனிஶம் குருதான்மே ஶிஶிரர்து꞉ ஸததஶீதலதி³க³ந்த꞉ || 27 ||

தஸ்யாம் கத³ம்ப³வாட்யாம் தத்ப்ரஸவாமோத³மிலித-மது⁴க³ந்த⁴ம் |

ஸப்தாவரணமனோஜ்ஞம் ஶரணம் ஸமுபைமி மந்த்ரிணீ-ஶரணம் || 28 ||

தத்ராலயே விஶாலே தபனீயாரசித-தரல-ஸோபானே |

மாணிக்ய மண்ட³பாந்தர்மஹிதே ஸிம்ஹாஸனே மணீக²சிதே || 29 ||

பி³ந்து³-த்ரிபஞ்ச-கோண-த்³விப-ந்ருப-வஸு-வேத³-த³ல-குரேகா²ட்⁴யே |

சக்ரே ஸதா³ நிவிஷ்டாம் ஷஷ்ட்²யஷ்டத்ரிம்ஶத³க்ஷரேஶானீம் || 30 ||

தாபிஞ்ச²மேசகாபா⁴ம் தாலீத³லக⁴டிதகர்ணதாடங்காம் |

தாம்பூ³லபூரிதமுகீ²ம் தாம்ராத⁴ரபி³ம்ப³த்³ருஷ்டத³ரஹாஸாம் || 31 ||

குங்குமபங்கிலதே³ஹாம் குவலய-ஜீவாது-ஶாவகாவதம்ஸாம் |

கோகனத³ஶோணசரணாம் கோகில-நிக்வாண-கோமலாலாபாம் || 32 ||

வாமாங்க³க³லிதசூலீம் வனமால்யகத³ம்ப³மாலிகாப⁴ரணாம் |

முக்தாலலந்திகாஞ்சித முக்³தா⁴லிக-மிலித-சித்ரகோதா³ராம் || 33 ||

கரவித்⁴ருதகீரஶாவக-கல-நினத³-வ்யக்த-நிகி²ல-நிக³மார்தா²ம் |

வாமகுசஸங்கி³வீணாவாத³னஸௌக்²யார்த⁴மீலிதாக்ஷியுகா³ம் || 34 ||

ஆபாடலாம்ஶுகத⁴ராம் ஆதி³ரஸோன்மேஷவாஸித கடாக்ஷாம் |

ஆம்னாயஸாரகு³லிகாம் ஆத்³யாம் ஸங்கீ³தமாத்ருகாம் வந்தே³ || 35 ||

தஸ்ய ச ஸுவர்ணஸாலஸ்யோத்தரதஸ்தருணகுங்குமச்சா²ய꞉ |

ஶமயது மம ஸந்தாபம் ஸாலோ நவம꞉ ஸ புஷ்பராக³மய꞉ || 36 ||

அனயோரந்தரவஸுதா⁴꞉ ப்ரணும꞉ ப்ரத்யக்³ரபுஷ்பராக³மயீ꞉ |

ஸிம்ஹாஸனேஶ்வரீமனுசிந்தன-நிஸ்தந்த்³ர-ஸித்³த⁴னீரந்த்⁴ரா꞉ || 37 ||

தத்ஸாலோத்தரதே³ஶே தருணஜபா-கிரண-தோ⁴ரணீ-ஶோண꞉ |

ப்ரஶமயது பத்³மராக³ப்ராகாரோ மம பராப⁴வம் த³ஶம꞉ || 38 ||

அந்தரபூ⁴க்ருதவாஸானநயோரபனீத சித்தவைமத்யான் |

சக்ரேஶீபத³ப⁴க்தாம்ஶ்சாரணவர்கா³னஹர்னிஶம் கலயே || 39 ||

ஸாரங்க³வாஹயோஜனதூ³ரே(ஆ)ஸங்க⁴டித கேதனஸ்தஸ்ய |

கோ³மேத³கேன ரசிதோ கோ³பாயது மாம் ஸமுன்னத꞉ ஸால꞉ || 40 ||

வப்ரத்³வயாந்தரோர்வ்யாம் வடுகைர்விவிதை⁴ஶ்ச யோகி³னீ ப்³ருந்தை³꞉ |

ஸததம் ஸமர்சிதாயா꞉ ஸங்கர்ஷிண்யா꞉ ப்ரணௌமி சரணாப்³ஜம் || 41 ||

தாபஸயோஜனதூ³ரே தஸ்ய ஸமுத்துங்க³꞉ கோ³புரோபேத꞉ |

வாஞ்சா²பூர்த்யை ப⁴வதாத்³வஜ்ரமணீ-நிகர-நிர்மிதோ வப்ர꞉ || 42 ||

வரணத்³விதயாந்தரதோ வாஸஜுஷோ விஹிதமது⁴ரஸாஸ்வாதா³꞉ |

ரம்பா⁴தி³விபு³த⁴வேஶ்யா꞉ ரசயந்து மஹாந்தமஸ்மதா³னந்த³ம் || 43 ||

தத்ர ஸதா³ ப்ரவஹந்தி தடினீ வஜ்ராபி⁴தா⁴ சிரம் ஜீயாத் |

சடுலோர்மிஜாலன்ருத்யத் கலஹம்ஸீகுலகலக்வணிதபுஷ்டா || 44 ||

ரோத⁴ஸி தஸ்யா ருசிரே வஜ்ரேஶீ ஜயதி வஜ்ரபூ⁴ஷாட்⁴யா |

வஜ்ரப்ரதா³னதோஷிதவஜ்ரிமுக²த்ரித³ஶ-வினுதசாரித்ரா || 45 ||

தஸ்யோதீ³ச்யாம் ஹரிதி ஸ்தவகிதஸுஷமாவலீட⁴-வியத³ந்த꞉ |

வைடூ³ர்யரத்னரசிதோ வைமல்யம் தி³ஶது சேதஸோ வரண꞉ || 46 ||

அதி⁴மத்⁴யமேதயோ꞉ புனரம்பா³சரணாவலம்பி³தஸ்வாந்தாம் |

கார்கோடகாதி³னாகா³ன் கலயாம꞉ கிம் ச ப³லிமுகா²ந்த³னுஜான் || 47 ||

க³ந்த⁴வஹஸங்க்²ய-யோஜனதூ³ரே க³க³னோர்த்⁴வஜாங்கி⁴கஸ்தஸ்ய |

வாஸவமணிப்ரணீதோ வரணோ வர்த⁴யது வைது³ஷீம் விஶதா³ம் || 48 ||

மத்⁴யக்ஷோண்யாமனயோர்மஹேந்த்³ரனீலாத்மகானி ச ஸராம்ஸி |

ஶாதோத³ரீ ஸஹாயான்பூ⁴பாலானபி புன꞉ புன꞉ ப்ரணும꞉ || 49 ||

ஆஶுக³யோஜனதூ³ரே தஸ்யோர்த்⁴வம் காந்தித⁴வலிததி³க³ந்த꞉ |

முக்தாவிரசிதகா³த்ரோ முஹுரஸ்மாகம் முதே³ ப⁴வது வப்ர꞉ || 50 ||

ஆவ்ருத்த்யோரதி⁴மத்⁴யம் பூர்வஸ்யாம் தி³ஶி புரந்த³ர꞉ ஶ்ரீமான் |

அப்⁴ரமுவிடாதி⁴ரூடோ⁴ விப்⁴ரமமஸ்மாகமனிஶமாதனுதாத் || 51 ||

தத்கோணே வ்யஜனஸ்ருக்தோமரபாத்ரஸ்ருவான்ன ஶக்தித⁴ர꞉ |

ஸ்வாஹாஸ்வதா⁴ஸமேத꞉ ஸுக²யது மாம் ஹவ்யவாஹன꞉ ஸுசிரம் || 52 ||

த³க்ஷிணதி³க³ந்தராலே த³ண்ட³த⁴ரோ நீலனீரத³ச்சா²ய꞉ |

த்ரிபுரபதா³ப்³ஜப⁴க்தஸ்திரயது மம நிகி²லமம்ஹம்ஸாம் நிகரம் || 53 ||

தஸ்யைவ பஶ்சிமாயாம் தி³ஶி த³லிதேந்தீ³வர ப்ரபா⁴ஶ்யாம꞉ |

கே²டாஸி யஷ்டிதா⁴ரீ கே²தா³னபனயது யாதுதா⁴னோ மே || 54 ||

தஸ்யா உத்தரதே³ஶே த⁴வலாங்கோ³ விபுலஜ²ஷ வராரூட⁴꞉ |

பாஶாயுதா⁴த்தபாணி꞉ பாஶீ வித³லயது பாஶஜாலானி || 55 ||

வந்தே³ தது³த்தரஹரித்கோணே வாயும் சமூரூவரவாஹம் |

கோரகித தத்வபோ³தா⁴ன்கோ³ரக்ஷ ப்ரமுக² யோகி³னோ(அ)பி முஹு꞉ || 56 ||

தருணீரிடா³ப்ரதா⁴னாஸ்திஸ்ரோ வாதஸ்ய தஸ்ய க்ருதவாஸா꞉ |

ப்ரத்யக்³ரகாபிஶாயனபான-பரிப்⁴ராந்த-லோசனா꞉ கலயே || 57 ||

தல்லோகபூர்வபா⁴கே³ த⁴னத³ம் த்⁴யாயாமி ஶேவதி⁴குலேஶம் |

அபி மாணிப⁴த்³ரமுக்²யானம்பா³சரணாவலம்பி³னோ யக்ஷான் || 58 ||

தஸ்யைவ பூர்வஸீமனி தபனீயாரசிதகோ³புரே நக³ரே |

காத்யாயனீஸஹாயம் கலயே ஶீதாம்ஶுக²ண்ட³சூடா³லம் || 59 ||

தத்புருஷோட³ஶவரணஸ்த²லபா⁴ஜஸ்தருணசந்த்³ரசூடா³லான் |

ருத்³ராத்⁴யாயே படி²தான் ருத்³ராணீஸஹசரான் ப⁴ஜே ருத்³ரான் || 60 ||

பவமானஸங்க்²யயோஜனதூ³ரே பா³லத்ருண்மேசகஸ்தஸ்ய |

ஸாலோ மரகதரசித꞉ ஸம்பத³மசலாம் ஶ்ரியம் ச புஷ்ணாது || 61 ||

ஆவ்ருதி யுக்³மாந்தரதோ ஹரிதமணீ-நிவஹமேசகே தே³ஶே |

ஹாடக-தாலீ-விபினம் ஹாலாக⁴டக⁴டித-விடபமாகலயே || 62 ||

தத்ரைவ மந்த்ரிணீக்³ருஹபரிணாஹம் தரலகேதனம் ஸத³னம் |

மரகதஸௌத⁴மனோஜ்ஞம் த³த்³யாதா³யூஷி த³ண்ட³னாதா²யா꞉ || 63 ||

ஸத³னே தவ ஹரின்மணிஸங்க⁴டிதே மண்ட³பே ஶதஸ்தம்பே⁴ |

கார்த்தஸ்வரமயபீடே² கனகமயாம்பு³ருஹகர்ணிகாமத்⁴யே || 64 ||

பி³ந்து³த்ரிகோணவர்துலஷட³ஸ்ரவ்ருத்தத்³வயான்விதே சக்ரே |

ஸஞ்சாரிணீ த³ஶோத்தரஶதார்ண-மனுராஜகமலகலஹம்ஸீ || 65 ||

கோலவத³னா குஶேஶயனயனா கோகாரிமண்டி³தஶிக²ண்டா³ |

ஸந்தப்தகாஞ்சனாபா⁴ ஸந்த்⁴யாருண-சேல-ஸம்வ்ருத-நிதம்பா³ || 66 ||

ஹலமுஸலஶங்க²சக்ராங்குஶபாஶாப⁴யவரஸ்பு²ரிதஹஸ்தா |

கூலங்கஷானுகம்பா குங்குமஜம்பா³லிதஸ்தனாபோ⁴கா³ || 67 ||

தூ⁴ர்தானாமதிதூ³ராவார்தாஶேஷாவலக்³னகமனீயா |

ஆர்தாலீஶுப⁴தா³த்ரீ வார்தாலீ ப⁴வது வாஞ்சி²தார்தா²ய || 68 ||

தஸ்யா꞉ பரிதோ தே³வீ꞉ ஸ்வப்னேஶ்யுன்மத்தபை⁴ரவீமுக்²யா꞉ |

ப்ரணமத ஜம்பி⁴ன்யாத்³யா꞉ பை⁴ரவவர்கா³ம்ஶ்ச ஹேதுகப்ரமுகா²ன் || 69 ||

பூர்வோக்தஸங்க்²யயோஜனதூ³ரே பூயாம்ஶுபாடலஸ்தஸ்ய |

வித்³ராவயது மதா³ர்திம் வித்³ருமஸாலோ விஶங்கடத்³வார꞉ || 70 ||

ஆவரணயோர்மஹர்னிஶமந்தரபூ⁴மௌ ப்ரகாஶஶாலின்யாம் |

ஆஸீனமம்பு³ஜாஸனமபி⁴னவஸிந்தூ³ரகௌ³ரமஹமீடே³ || 71 ||

வரணஸ்ய தஸ்ய மாருதயோஜனதோ விபுலகோ³புரத்³வார꞉ |

ஸாலோ நானாரத்னை꞉ ஸங்க⁴டிதாங்க³꞉ க்ருஷீஷ்ட மத³பீ⁴ஷ்டம் || 72 ||

அந்தரகக்ஷ்யாமனயோரவிரலஶோபா⁴பிசண்டி³லோத்³தே³ஶாம் |

மாணிக்²யமண்ட³பாக்²யாம் மஹதீமதி⁴ஹ்ருத³யமனிஶமாகலயே || 73 ||

தத்ர ஸ்தித²ம் ப்ரஸன்னம் தருணதமாலப்ரவாலகிரணாப⁴ம் |

கர்ணாவலம்பி³குண்ட³லகந்த³லிதாபீ⁴ஶுகவசிதகபோலம் || 74 ||

ஶோணாத⁴ரம் ஶுசிஸ்மிதமேணாங்கவத³னமேத⁴மானக்ருபம் |

முக்³தை⁴ணமத³விஶேஷகமுத்³ரிதனிடிலேந்து³ரேகி²கா ருசிரம் || 75 ||

நாலீகத³லஸஹோத³ரனயனாஞ்சலக⁴டிதமனஸிஜாகூதம் |

கமலாகடி²ணபயோத⁴ரகஸ்தூரீ-து⁴ஸ்ருணபங்கிலோரஸ்கம் || 76 ||

சாம்பேயக³ந்தி⁴கைஶ்யம் ஶம்பாஸப்³ரஹ்மசாரிகௌஶேயம் |

ஶ்ரீவத்ஸகௌஸ்துப⁴த⁴ரம் ஶ்ரிதஜனரக்ஷாது⁴ரீணசரணாப்³ஜம் || 77 ||

கம்பு³ஸுத³ர்ஶனவிலஸத்-கரபத்³மம் கண்ட²லோலவனமாலம் |

முசுகுந்த³மோக்ஷப²லத³ம் முகுந்த³மானந்த³கந்த³மவலம்பே³ || 78 ||

தத்³வரணோத்தரபா⁴கே³ தாராபதி-பி³ம்ப³சும்பி³னிஜஶ்ருங்க³꞉ |

விவித⁴மணீ-க³ணக⁴டிதோ விதரது ஸாலோ வினிர்மலாம் தி⁴ஷணாம் || 79 ||

ப்ராகாரத்³விதயாந்தரகக்ஷ்யாம் ப்ருது²ரத்னநிகர-ஸங்கீர்ணாம் |

நமத ஸஹஸ்ரஸ்தம்ப⁴கமண்ட³பனாம்னாதிவிஶ்ருதாம் பு⁴வனே || 80 ||

ப்ரணுமஸ்தத்ர ப⁴வானீஸஹசரமீஶானமிந்து³க²ண்ட³த⁴ரம் |

ஶ்ருங்கா³ரனாயிகாமனுஶீலனபா⁴ஜோ(அ)பி ப்⁴ருங்கி³னந்தி³முகா²ன் || 81 ||

தஸ்யைணவாஹயோஜனதூ³ரே வந்தே³ மனோமயம் வப்ரம் |

அங்கூரன்மணிகிரணாமந்தரகக்ஷ்யாம் ச நிர்மலாமனயோ꞉ || 82 ||

தத்ரைவாம்ருதவாபீம் தரலதரங்கா³வலீட⁴தடயுக்³மாம் |

முக்தாமய-கலஹம்ஸீ-முத்³ரித-கனகாரவிந்த³ஸந்தோ³ஹாம் || 83 ||

ஶக்ரோபலமயப்⁴ருங்கீ³ஸங்கீ³தோன்மேஷகோ⁴ஷிததி³க³ந்தாம் |

காஞ்சனமயாங்க³விலஸத்காரண்ட³வஷண்ட³-தாண்ட³வமனோஜ்ஞாம் || 84 ||

குருவிந்தா³த்ம-கஹல்லக-கோரக-ஸுஷமா-ஸமூஹ-பாடலிதாம் |

கலயே ஸுதா⁴ஸ்வரூபாம் கந்த³லிதாமந்த³கைரவாமோதா³ம் || 85 ||

தத்³வாபிகாந்தராலே தரலே மணிபோதஸீம்னி விஹரந்தீம் |

ஸிந்தூ³ர-பாடலாங்கீ³ம் ஸிதகிரணாங்கூரகல்பிதவதம்ஸாம் || 86 ||

பர்வேந்து³பி³ம்ப³வத³னாம் பல்லவஶோணாத⁴ரஸ்பு²ரிதஹாஸாம் |

குடிலகவரீம் குரங்கீ³ஶிஶுனயனாம் குண்ட³லஸ்பு²ரிதக³ண்டா³ம் || 87 ||

நிகடஸ்த²போதனிலயா꞉ ஶக்தீ꞉ ஶயவித்⁴ருதஹேமஶ்ருங்க³ஜலை꞉ |

பரிஷிஞ்சந்தீம் பரிதஸ்தாராம் தாருண்யக³ர்விதாம் வந்தே³ || 88 ||

ப்ராகு³க்தஸங்க்²யயோஜனதூ³ரே ப்ரணமாமி பு³த்³தி⁴மயஸாலம் |

அனயோரந்தரகக்ஷ்யாமஷ்டாபத³புஷ்டமேதி³னீம் ருசிராம் || 89 ||

காத³ம்ப³ரீனிதா⁴னாம் கலயாம்யானந்த³வாபிகாம் தஸ்யாம் |

ஶோணாஶ்மனிவஹனிர்மிதஸோபானஶ்ரேணிஶோப⁴மானதடீம் || 90 ||

மாணிக்யதரணினிலயாம் மத்⁴யே தஸ்யா மதா³ருணகபோலாம் |

அம்ருதேஶீத்யபி⁴தா⁴னாமந்த꞉ கலயாமி வாருணீம் தே³வீம் || 91 ||

ஸௌவர்ணகேனிபாதனஹஸ்தா꞉ ஸௌந்த³ர்யக³ர்விதா தே³வ்ய꞉ |

தத்புரத꞉ ஸ்தி²திபா⁴ஜோ விதரந்த்வஸ்மாகமாயுஷோ வ்ருத்³தி⁴ம் || 92 ||

தஸ்ய ப்ருஷத³ஶ்வயோஜனதூ³ரே(அ)ஹங்காரஸாலமதிதுங்க³ம் |

வந்தே³ தயோஶ்ச மத்⁴யே கக்ஷ்யாம் வலமானமலயபவமானாம் || 93 ||

வினுமோ விமர்ஶவாபீம் ஸௌஷும்னஸுதா⁴ஸ்வரூபிணீம் தத்ர |

வேலாதிலங்க்⁴யவீசீகோலாஹலப⁴ரிதகூலவனவாடீம் || 94 ||

தத்ரைவ ஸலிலமத்⁴யே தாபிஞ்ச²த³லப்ரபஞ்சஸுஷமாபா⁴ம் |

ஶ்யாமலகஞ்சுகலஸிதாம் ஶ்யாமா-விடபி³ம்ப³ட³ம்ப³ரஹராஸ்யாம் || 95 ||

ஆபு⁴க்³னமஸ்ருணசில்லீஹஸிதாயுக்³மஶரகார்முகவிலாஸாம் |

மந்த³ஸ்மிதாஞ்சிதமுகீ²ம் மணிமயதாடங்கமண்டி³தகபோலாம் || 96 ||

குருவிந்த³தரணினிலயாம் குலாசலஸ்பர்தி⁴குசனமன்மத்⁴யாம் |

குங்குமவிலிப்தகா³த்ரீம் குருகுல்லாம் மனஸி குர்மஹே ஸததம் || 97 ||

தத்ஸாலோத்தரபா⁴கே³ பா⁴னுமயம் வப்ரமாஶ்ரயே தீ³ப்தம் |

மத்⁴யம் ச விபுலமனயோர்மன்யே விஶ்ராந்தமாதபோத்³கா³ரம் || 98 ||

தத்ர குருவிந்த³பீடே² தாமரஸே கனககர்ணிகாக⁴டிதே |

ஆஸீனமருணவாஸஸமம்லானப்ரஸவமாலிகாப⁴ரணம் || 99 ||

சக்ஷுஷ்மதீப்ரகாஶனஶக்திச்சா²யா-ஸமாரசிதகேலிம் |

மாணிக்யமுகுடரம்யம் மன்யே மார்தாண்ட³பை⁴ரவம் ஹ்ருத³யே || 100 ||

இந்து³மயஸாலமீடே³ தஸ்யோத்தரதஸ்துஷாரகி³ரிகௌ³ரம் |

அத்யந்த-ஶிஶிரமாருதமனயோர்மத்⁴யம் ச சந்த்³ரிகோத்³கா³ரம் || 101 ||

தத்ர ப்ரகாஶமானம் தாரானிகரைஶ்ச (ஸர்வதஸ்ஸேவ்யம் ) பரிஷ்க்ருதோத்³தே³ஶம் |

அம்ருதமயகாந்திகந்த³லமந்த꞉ கலயாமி குந்த³ஸிதமிந்து³ம் || 102 ||

ஶ்ருங்கா³ரஸாலமீடே³ ஶ்ருங்கோ³ல்லஸிதம் தது³த்தரே பா⁴கே³ |

மத்⁴யஸ்த²லே தயோரபி மஹிதாம் ஶ்ருங்கா³ரபூர்விகாம் பரிகா²ம் || 103 ||

தத்ர மணினௌஸ்தி²தாபி⁴ஸ்தபனீயாரசிதஶ்ருங்க³ஹஸ்தாபி⁴꞉ |

ஶ்ருங்கா³ரதே³வதாபி⁴꞉ ஸஹிதம் பரிகா²தி⁴பம் ப⁴ஜே மத³னம் || 104 ||

ஶ்ருங்கா³ரவரணவர்யஸ்யோத்தரத꞉ ஸகலவிபு³த⁴ஸம்ஸேவ்யம் |

சிந்தாமணிக³ணரசிதம் சிந்தாம் தூ³ரீகரோது மே ஸத³னம் || 105 ||

மணிஸத³ன ஸாலயோரதி⁴மத்⁴யம் த³ஶதாலபூ⁴மிருஹதீ³ர்கை⁴꞉ |

பர்ணை꞉ ஸுவர்ணவர்ணைர்யுக்தாம் காண்டை³ஶ்ச யோஜனோத்துங்கை³꞉ || 106 ||

ம்ருது³லைஸ்தாலீபஞ்சகமானைர்மிலிதாம் ச கேஸரகத³ம்பை³꞉ |

ஸந்ததக³லிதமரந்த³ஸ்ரோதோனிர்யன்மிலிந்த³ஸந்தோ³ஹாம் || 107 ||

பாடீரபவனபா³லகதா⁴டீனிர்யத்பராக³பிஞ்ஜரிதாம் |

கலஹம்ஸீகுலகலகலகூலங்கஷனினத³னிசயகமனீயாம் || 108 ||

பத்³மாடவீம் ப⁴ஜாம꞉ பரிமலகல்லோலபக்ஷ்மலோபாந்தாம் |

தே³வ்யர்க்⁴யபாத்ரதா⁴ரீ தஸ்யா꞉ பூர்வதி³ஶி த³ஶகலாயுக்த꞉ |

வலயிதமூர்திர்ப⁴க³வான் வஹ்னி꞉ கோஶோன்னதஶ்சிரம் பாயாத் || 109 ||

தத்ராதா⁴ரே தே³வ்யா꞉ பாத்ரீரூப꞉ ப்ரபா⁴கர꞉ ஶ்ரீமான் |

த்³வாத³ஶகலாஸமேதோ த்⁴வாந்தம் மம ப³ஹுலமாந்தரம் பி⁴ந்த்³யாத் || 110 ||

தஸ்மின் தி³னேஶபாத்ரே தரங்கி³தாமோத³மம்ருதமயமர்க்⁴யம் |

சந்த்³ரகலாத்மகமம்ருதம் ஸாந்த்³ரீகுர்யாத³மந்த³மானந்த³ம் || 111 ||

அம்ருதே தஸ்மின்னபி⁴தோ விஹரந்த்யோ விவித⁴தரணிபா⁴ஜ꞉ |

ஷோட³ஶகலா꞉ ஸுதா⁴ம்ஶோ꞉ ஶோகாது³த்தாரயந்து மாமனிஶம் || 112 ||

தத்ரைவ விஹ்ருதிபா⁴ஜோ தா⁴த்ருமுகா²னாம் ச காரணேஶானாம் |

ஸ்ருஷ்ட்யாதி³ரூபிகாஸ்தா꞉ ஶமயந்த்வகி²லா꞉ கலாஶ்ச ஸந்தாபம் || 113 ||

கீனாஶவருணகின்னரராஜதி³க³ந்தேஷு ரத்னகே³ஹஸ்ய |

கலயாமி தான்யஜஸ்ரம் கலயந்த்வாயுஷ்யமர்க்⁴யபாத்ராணி || 114 ||

பாத்ரஸ்த²லஸ்ய புரத꞉ பத்³மாரமணவிதி⁴பார்வதீஶானாம் |

ப⁴வனானி ஶர்மணே நோ ப⁴வந்து பா⁴ஸா ப்ரதீ³பிதஜக³ந்தி || 115 ||

ஸத³னஸ்யானலகோணே ஸததம் ப்ரணமாமி குண்ட³மாக்³னேயம் |

தத்ர ஸ்தி²தம் ச வஹ்னிம் தரலஶிகா²ஜடிலமம்பி³காஜனகம் || 116 ||

தஸ்யாஸுரதி³ஶி தாத்³ருஶரத்னபரிஸ்பு²ரிதபர்வனவகாட்⁴யம் |

சக்ராத்மகம் ஶதாங்க³ம் ஶதயோஜனமுன்னதம் ப⁴ஜே தி³வ்யம் || 117 ||

தத்ரைவ தி³ஶி நிஷண்ணம் தபனீயத்⁴வஜபரம்பராஶ்லிஷ்டம் |

ரத²மபரம் ச ப⁴வான்யா ரசயாமோ மனஸி ரத்னமயசூட³ம் || 118 ||

ப⁴வனஸ்ய வாயுபா⁴கே³ பரிஷ்க்ருதோ விவித⁴வைஜயந்தீபி⁴꞉ |

ரசயது முத³ம் ரதே²ந்த்³ர꞉ ஸசிவேஶான்யா꞉ ஸமஸ்தவந்த்³யாயா꞉ || 119 ||

குர்மோ(அ)தி⁴ஹ்ருத³யமனிஶம் க்ரோடா³ஸ்யாயா꞉ ஶதாங்கமூர்த⁴ன்யம் |

ருத்³ரதி³ஶி ரத்னதா⁴ம்னோ ருசிரஶலாகா ப்ரபஞ்சகஞ்சுகிதம் || 120 ||

பரிதோ தே³வீதா⁴ம்ன꞉ ப்ரணீதவாஸா மனுஸ்வரூபிண்ய꞉ |

குர்வந்து ரஶ்மிமாலாக்ருதய꞉ குஶலானி தே³வதா நிகி²லா꞉ || 121 ||

ப்ராக்³த்³வாரஸ்ய ப⁴வானீதா⁴ம்ன꞉ பார்ஶ்வத்³வயாரசிதவாஸே |

மாதங்கீ³ கிடிமுக்²யௌ மணிஸத³னே மனஸி பா⁴வயாமி சிரம் || 122 ||

யோஜனயுக³லாபோ⁴கா³ தத்கோஶபரிணாஹயைவ பி⁴த்த்யா ச |

சிந்தாமணிக்³ருஹ-பூ⁴மிர்ஜீயாதா³ம்னாயமயசதுர்த்³வாரா || 123 ||

த்³வாரே த்³வாரே தா⁴ம்ன꞉ பிண்டீ³பூ⁴தா நவீனபி³ம்பா³பா⁴꞉ |

வித³த⁴து விபுலாம் கீர்திம் தி³வ்யா லௌஹித்யஸித்³த்⁴யோ தே³வ்ய꞉ || 124 ||

மணிஸத³னஸ்யாந்தரதோ மஹனீயே ரத்னவேதி³காமத்⁴யே |

பி³ந்து³மயசக்ரமீடே³ பீடா²னாமுபரி விரசிதாவாஸம் 125 ||

சக்ராணாம் ஸகலானாம் ப்ரத²மமத⁴꞉ ஸீமப²லகவாஸ்தவ்யா꞉ |

அணிமாதி³ஸித்³த⁴யோ மாமவந்து தே³வீ ப்ரபா⁴ஸ்வரூபிண்ய꞉ || 126 ||

அணிமாதி³ஸித்³தி⁴ப²லகஸ்யோபரிஹரிணாங்கக²ண்ட³க்ருதசூடா³꞉ |

ப⁴த்³ரம் பக்ஷ்மலயந்து ப்³ராஹ்மீப்ரமுகா²ய மாதரோ(அ)ஸ்மாகம் || 127 ||

தஸ்யோபரி மணிப²லகே தாருண்யோத்துங்க³பீனகுசபா⁴ரா꞉ |

ஸங்க்ஷோபி⁴ணீப்ரதா⁴னா ப்⁴ராந்திம் வித்³ராவயந்து த³ஶமுத்³ரா꞉ || 128 ||

ப²லகத்ரயஸ்வரூபே ப்ருது²லே த்ரைலோக்யமோஹனே சக்ரே |

தீ³வ்யந்து ப்ரகடாக்²யாஸ்தாஸாம் கர்த்ரீம் ச ப⁴க³வதீ த்ரிபுரா || 129 ||

தது³பரி விபுலே தி⁴ஷ்ண்யே தரலத்³ருஶஸ்தருணகோகனத³பா⁴ஸ꞉ |

காமாகர்ஷிண்யாத்³யா꞉ கலயே தே³வீ꞉ கலாத⁴ரஶிக²ண்டா³꞉ || 130 ||

ஸர்வாஶாபரிபூரகசக்ரே(அ)ஸ்மின் கு³ப்தயோகி³னீ ஸேவ்யா꞉ |

த்ரிபுரேஶீ மம து³ரிதம் துத்³யாத் கண்டா²வலம்பி³மணிஹாரா || 131 ||

தஸ்யோபரி மணிபீடே² தாம்ராம்போ⁴ருஹத³லப்ரபா⁴ஶோணா꞉ |

த்⁴யாயாம்யனங்க³குஸுமாப்ரமுகா² தே³வீஶ்ச வித்⁴ருதகூர்பாஸா꞉ || 132 ||

ஸங்க்ஷோப⁴காரகே(அ)ஸ்மிம்ஶ்சக்ரே ஶ்ரீத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ஸாக்ஷாத் |

கோ³ப்த்ரீ கு³ப்தராக்²யா꞉ கோ³பாயதுமாம் க்ருபார்த்³ரயா த்³ருஷ்ட்யா || 133 ||

ஸங்க்ஷோபி⁴ணீப்ரதா⁴னா꞉ ஶக்தீஸ்தஸ்யோர்த்⁴வவலயக்ருதவாஸா꞉ |

ஆலோலனீலவேணீரந்த꞉ கலயாமி யௌவனோன்மத்தா꞉ || 134 ||

ஸௌபா⁴க்³யதா³யகே(அ)ஸ்மிம்ஶ்சக்ரேஶீ த்ரிபுரவாஸினீ ஜீயாத் |

ஶக்தீஶ்ச ஸம்ப்ரதா³யாபி⁴தா⁴꞉ ஸமஸ்தா꞉ ப்ரமோத³யந்த்வனிஶம் || 135 ||

மணிபீடோ²பரி தாஸாம் மஹதி சதுர்ஹஸ்தவிஸ்த்ருதே வலயே |

ஸந்ததவிரசிதவாஸா꞉ ஶக்தீ꞉ கலயாமி ஸர்வஸித்³தி⁴முகா²꞉ || 136 ||

ஸர்வார்த²ஸாத⁴காக்²யே சக்ரே(அ)முஷ்மின் ஸமஸ்தப²லதா³த்ரீ |

த்ரிபுரா ஶ்ரீர்மம குஶலம் தி³ஶதாது³த்தீர்ணயோகி³னீஸேவ்யா || 137 ||

தாஸாம் நிலயஸ்யோபரி தி⁴ஷ்ண்யே கௌஸும்ப⁴கஞ்சுகமனோஜ்ஞா꞉ |

ஸர்வஜ்ஞாத்³யா தே³வ்ய꞉ ஸகலா꞉ ஸம்பாத³யந்து மம கீர்திம் || 138 ||

சக்ரே ஸமஸ்தரக்ஷாகரனாம்ன்யஸ்மின்ஸமஸ்தஜனஸேவ்யாம் |

மனஸி நிக³ர்பா⁴ஸஹிதாம் மன்யே த்ரிபுரமாலினீ தே³வீம் || 139 ||

ஸர்வஜ்ஞாஸத³னஸ்யோபரி சக்ரே விபுலே ஸமாகலிதகே³ஹா꞉ |

வந்தே³ வஶினீமுக்²யா꞉ ஶக்தீ꞉ ஸிந்தூ³ரரேணுஶோணருச꞉ || 140 ||

ஶ்ரீஸர்வரோக³ஹாரிணிசக்ரே(அ)ஸ்மிந்த்ரிபுரபூர்விகாம் ஸித்³தா⁴ம் |

வந்தே³ ரஹஸ்யனாம்னா வேத்³யாபி⁴꞉ ஶக்திபி⁴꞉ ஸதா³ ஸேவ்யாம் || 141 ||

வஶினீக்³ருஹோபரிஷ்டாத்³ விம்ஶதிஹஸ்தோன்னதே மஹாபீடே² |

ஶமயந்து ஶத்ருப்³ருந்த³ம் ஶஸ்த்ராண்யஸ்த்ராணி சாதி³த³ம்பத்யோ꞉ || 142 ||

ஶஸ்த்ரஸத³னோபரிஷ்டா வலயே வலவைரிரத்னஸங்க⁴டிதே |

காமேஶ்வரீப்ரதா⁴னா꞉ கலயே தே³வீ꞉ ஸமஸ்தஜனவந்த்³யா꞉ || 143 ||

சக்ரே(அ)த்ர ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³னாமனி ஸர்வப²லதா³த்ரீ |

த்ரிபுராம்பா³வது ஸததம் பராபரரஹஸ்யயோகி³னீஸேவ்யா || 144 ||

காமேஶ்வரீக்³ருஹோபரிவலயே விவித⁴மனுஸம்ப்ரதா³யஜ்ஞா꞉ |

சத்வாரோ யுக³னாதா² ஜயந்து மித்ரேஶபூர்வகா கு³ரவ꞉ || 145 ||

நாத²ப⁴வனோபரிஷ்டான்னானாரத்னசயமேது³ரே பீடே² |

காமேஶ்யாத்³யா நித்யா꞉கலயந்து முத³ம் திதி²ஸ்வரூபிண்ய꞉ || 146 ||

நித்யாஸத³னஸ்யோபரி நிர்மலமணினிவஹவிரசிதே தி⁴ஷ்ண்யே |

குஶலம் ஷட³ங்க³தே³வ்ய꞉ கலயந்த்வஸ்மாகமுத்தரலனேத்ரா꞉ || 147 ||

ஸத³னஸ்யோபரி தாஸாம் ஸர்வானந்த³மயனாமகே பி³ந்தௌ³ |

பஞ்சப்³ரஹ்மாகாராம் மஞ்சம் ப்ரணமாமி மணிக³ணாகீர்ணம் || 148 ||

பரிதோ மணிமஞ்சஸ்ய ப்ரலம்ப³மானா நியந்த்ரிதா பாஶை꞉ |

மாயாமயீ யவனிகா மம து³ரிதம் ஹரது மேசகச்சா²யா || 149 ||

மஞ்சஸ்யோபரி லம்ப³ன்மத³னீபுன்னாக³மாலிகாப⁴ரிதம் |

ஹரிகோ³பமயவிதானம் ஹரதாதா³லஸ்யமனிஶமஸ்மாகம் || 150 ||

பர்யங்கஸ்ய ப⁴ஜாம꞉ பாதா³ன்பி³ம்பா³ம்பு³தே³ந்து³ஹேமருச꞉ |

அஜஹரிருத்³ரேஶமயானநலாஸுரமாருதேஶகோணஸ்தா²ன் || 151 ||

ப²லகம் ஸதா³ஶிவமயம் ப்ரணௌமி ஸிந்தூ³ரரேணுகிரணாப⁴ம் |

ஆரப்⁴யாங்கே³ஶீனாம் ஸத³னாத்கலிதம் ச ரத்னஸோபானம் || 152 ||

பட்டோபதா⁴னக³ண்ட³கசதுஷ்டயஸ்பு²ரிதபாடலாஸ்தரணம் |

பர்யங்கோபரிக⁴டிதம் பாது சிரம் ஹம்ஸதூலஶயனம் ந꞉ || 153 ||

தஸ்யோபரி நிவஸந்தம் தாருண்யஶ்ரீனிஷேவிதம் ஸததம் |

ஆவ்ருந்தபுல்லஹல்லகமரீசிகாபுஞ்ஜமஞ்ஜுலச்சா²யம் || 154 ||

ஸிந்தூ³ரஶோணவஸனம் ஶீதாம்ஶுஸ்தப³கசும்பி³தகிரீடம் |

குங்குமதிலகமனோஹரகுடிலாலிகஹஸிதகுமுத³ப³ந்து⁴ஶிஶும் || 155 ||

பூர்ணேந்து³பி³ம்ப³வத³னம் பு²ல்லஸரோஜாதலோசனத்ரிதயம் |

தரலாபாங்க³தரங்கி³தஶப²ராங்கனஶாஸ்த்ரஸம்ப்ரதா³யார்த²ம் || 156 ||

மணிமயகுண்ட³லபுஷ்யன்மரீசிகல்லோலமாம்ஸலகபோலம் |

வித்³ருமஸஹோத³ராத⁴ரவிஸ்ருமரஸ்மித-கிஶோரஸஞ்சாரம் || 157 ||

ஆமோதி³குஸுமஶேக²ரமானீலப்⁴ரூலதாயுக³மனோஜ்ஞம் |

வீடீஸௌரப⁴ம்வீசீத்³விகு³ணிதவக்த்ராரவிந்த³ஸௌரப்⁴யம் || 158 ||

பாஶாங்குஶேக்ஷுசாபப்ரஸவஶரஸ்பு²ரிதகோமலகராப்³ஜம் |

காஶ்மீரபங்கிலாங்க³ம் காமேஶம் மனஸி குர்மஹே ஸததம் || 159 ||

தஸ்யாங்கபு⁴வி நிஷண்ணாம் தருணகத³ம்ப³ப்ரஸூனகிரணாபா⁴ம் |

ஶீதாம்ஶுக²ண்ட³சூடா³ம் ஸீமந்தன்யஸ்தஸாந்த்³ரஸிந்தூ³ராம் || 160 ||

குங்குமலலாமபா⁴ஸ்வன்னிடிலாம் குடிலதரசில்லிகாயுக³லாம் |

நாலீகதுல்யனயனாம் நாஸாஞ்சலனடிதமௌக்திகாப⁴ரணாம் || 161 ||

அங்குரிதமந்த³ஹாஸமருணாத⁴ரகாந்திவிஜிதபி³ம்பா³பா⁴ம் |

கஸ்தூரீமகரீயுதகபோலஸங்க்ராந்தகனகதாடங்காம் || 162 ||

கர்பூரஸாந்த்³ரவீடீகப³லித வத³னாரவிந்த³ கமனீயாம் |

கம்பு³ஸஹோத³ரகண்ட²ப்ரலம்ப³மானாச்ச²மௌக்திககலாபாம் || 163 ||

கல்ஹாரதா³மகோமலபு⁴ஜயுக³லஸ்பு²ரிதரத்னகேயூராம் |

கரபத்³மமூலவிலஸத் காஞ்சனமயகடகவலயஸந்தோ³ஹாம் || 164 ||

பாணிசதுஷ்டய விலஸத் பாஶாங்குஶபுண்ட்³ரசாபபுஷ்பாஸ்த்ராம் |

கூலங்கஷகுசஶிக²ராம் குங்குமகர்த³மிதரத்னகூர்பாஸாம் || 165 ||

அணுதா³யாத³வலக்³னாமம்பு³த³ஶோபா⁴ஸனாபி⁴-ரோமலதாம் |

மாணிக்யக²சிதகாஞ்சீமரீசிகாக்ராந்தமாம்ஸலனிதம்பா³ம் || 166 ||

கரபோ⁴ருகாண்ட³யுக³லாம் ஜங்கா⁴ஜிதகாமஜைத்ரதூணீராம் |

ப்ரபத³பரிபூ⁴தகூர்மாம் பல்லவஸச்சா²யபத³யுக³மனோஜ்ஞாம் || 167 ||

கமலப⁴வகஞ்ஜலோசனகிரீடரத்னாம்ஶுரஞ்ஜிதபதா³ப்³ஜாம் |

உன்மஸ்தகானுகம்பாமுத்தரலாபாங்க³போஷிதானங்கா³ம் || 168 ||

ஆதி³மரஸாவலம்பா³மனித³ம் ப்ரத²மோக்திவல்லரீகலிகாம் |

ஆப்³ரஹ்மகீடஜனநீம் அந்த꞉ கலயாமி ஸுந்த³ரீமனிஶம் || 169 ||

கஸ்து க்ஷிதௌ படீயான்வஸ்துஸ்தோதும் ஶிவாங்கவாஸ்தவ்யம் |

அஸ்து சிரந்தனஸுக்ருதை꞉ ப்ரஸ்துதகாம்யாய தன்மம புரஸ்தாத் || 170 ||

ப்ரபு⁴ஸம்மிதோக்திக³ம்யே பரமஶிவோத்ஸங்க³துங்க³பர்யங்கம் |

தேஜ꞉ கிஞ்சன தி³வ்யம் புரதோ மே ப⁴வது புண்ட்³ரகோத³ண்ட³ம் || 171 ||

மது⁴ரிமப⁴ரிதஶராஸம் மகரந்த³ஸ்பந்தி³மார்க³ணோதா³ரம் |

கைரவிணீவிடசூட³ம் கைவல்யாயாஸ்து கிஞ்சன மஹோ ந꞉ || 172 ||

அக்ஷுத்³ரமிக்ஷுசாபம் பரோக்ஷமவலக்³னஸீம்னி த்ர்யக்ஷம் |

க்ஷபயது மே க்ஷேமேதரமுக்ஷரத²ப்ரேமபக்ஷ்மலம் தேஜ꞉ || 173 ||

ப்⁴ருங்க³ருசிஸங்க³ரகராபாங்க³ம் ஶ்ருங்கா³ரதுங்க³மருணாங்க³ம் |

மங்க³லமப⁴ங்கு³ரம் மே க⁴டயது க³ங்கா³த⁴ராங்க³ஸங்கி³ மஹ꞉ || 174 ||

ப்ரபத³ஜிதகூர்மமூர்மிலகருணம் ப⁴ர்மருசினிர்மத²னதே³ஹம் |

ஶ்ரிதவர்ம மர்ம ஶம்போ⁴꞉ கிஞ்சன நர்ம மம ஶர்மனிர்மாது || 175 ||

காலகுரலாலிகாலிமகந்த³லவிஜிதாலிவி த்⁴ருதமணிவாலி |

மிலது ஹ்ருதி³ புலினஜலக⁴னம் ப³ஹுலித க³லக³ரலகேலி கிமபி மஹ꞉ || 176 ||

குங்குமதிலகிதபா²லா குருவிந்த³ச்சா²யபாடலது³கூலா |

கருணாபயோதி⁴வேலா காசன சித்தே சகாஸ்து மே லீலா || 177 ||

புஷ்பந்த⁴யருசிவேண்ய꞉ புலினாபோ⁴க³த்ரபாகரஶ்ரேண்ய꞉ |

ஜீயாஸுரிக்ஷுபாண்ய꞉ காஶ்சன காமாரிகேலிஸாக்ஷிண்ய꞉ || 178 ||

தபனீயாம்ஶுகபா⁴ம்ஸி த்³ராக்ஷாமாது⁴ர்யனாஸ்திகவசாம்ஸி |

கதிசன ஶுசம் மஹாம்ஸி க்ஷபயது கபாலிதோஷிதமனாம்ஸி || 179 ||

அஸிதகசமாயதாக்ஷம் குஸுமஶரம் குலமுத்³வஹக்ருபார்த்³ரம் |

ஆதி³மரஸாதி⁴தை³வதமந்த꞉ கலயே ஹராங்கவாஸி மஹ꞉ || 180 ||

கர்ணோபாந்ததரங்கி³தகடாக்ஷனிஸ்பந்தி³ கண்ட²த³க்⁴னக்ருபாம் |

காமேஶ்வராங்கனிலயாம் காமபி வித்³யாம் புராதனீம் கலயே || 181 ||

அரவிந்த³காந்த்யருந்துத³விலோசனத்³வந்த்³வஸுந்த³ரமுகே²ந்து³꞉ |

ச²ந்த³꞉ கந்த³லமந்தி³ரமந்த꞉ புரமைந்து³ஶேக²ரம் வந்தே³ || 182 ||

பி³ம்ப³னிகுரும்ப³ட³ம்ப³ரவிட³ம்ப³கச்சா²யமம்ப³ரவலக்³னம் |

கம்பு³க³லமம்பு³த³குசம் பி³ம்போ³கம் கமபி சும்ப³து மனோ மே || 183 ||

கமபி கமனீயரூபம் கலயாம்யந்த꞉ கத³ம்ப³குஸுமாட்⁴யம் |

சம்பகருசிரஸுவேஷை꞉ ஸம்பாதி³தகாந்த்யலங்க்ருததி³க³ந்தம் || 184 ||

ஶம்பாருசிப⁴ரக³ர்ஹா ஸம்பாத³க க்ராந்தி கவசித தி³க³ந்தம் |

ஸித்³தா⁴ந்தம் நிக³மானாம் ஶுத்³தா⁴ந்தம் கிமபி ஶூலின꞉ கலயே || 185 ||

உத்³யத்³தி³னகரஶோணானுத்பலப³ந்து⁴ஸ்தனந்த⁴யாபீடா³ன் |

கரகலிதபுண்ட்³ரசாபான் கலயே கானபி கபர்தி³ன꞉ ப்ராணான் || 186 ||

ரஶனாலஸஜ்ஜக⁴னயா ரஸனாஜீவாது-சாபபா⁴ஸுரயா |

க்⁴ராணாயுஷ்கரஶரயா க்⁴ராதம் சித்தம் கயாபி வாஸனய || 187 ||

ஸரஸிஜஸஹயுத்⁴வத்³ருஶா ஶம்பாலதிகாஸனாபி⁴விக்³ரஹயா |

பா⁴ஸா கயாபி சேதோ நாஸாமணி ஶோபி⁴வத³னயா ப⁴ரிதம் || 188 ||

நவயாவகாப⁴ஸிசயான்விதயா க³ஜயானயா த³யாபரயா |

த்⁴ருதயாமினீஶகலயா தி⁴யா கயாபி க்ஷதாமயா ஹி வயம் || 189 ||

அலமலமகுஸுமபா³ணை꞉ பி³ம்ப³ஶோணை꞉ புண்ட்³ரகோத³ண்டை³꞉ |

அகுமுத³பா³ந்த⁴வசூடை³ரன்யைரிஹ ஜக³தி தை³வதம் மன்யை꞉ || 190 ||

குவலயஸத்³ருக்ஷனயனை꞉ குலகி³ரிகூடஸ்த²ப³ந்து⁴குசபா⁴ரை꞉ |

கருணாஸ்பந்தி³கடாக்ஷை꞉ கவசிதசித்தோ(அ)ஸ்மி கதிபயை꞉ குதுகை꞉ || 191 ||

நதஜனஸுலபா⁴ய நமோ நாலீகஸனாபி⁴லோசனாய நம꞉ |

நந்தி³த கி³ரிஶாய நமோ மஹஸே நவனீபபாடலாய நம꞉ || 192 ||

காத³ம்ப³குஸுமதா⁴ம்னே காயச்சா²யாகணாயிதார்யம்ணே |

ஸீம்னே சிரந்தனகி³ராம் பூ⁴ம்னே கஸ்மைசிதா³த³தே⁴ ப்ரணதிம் || 193 ||

குடிலகப³ரீப⁴ரேப்⁴ய꞉ குங்குமஸப்³ரஹ்மசாரிகிரணேப்⁴ய꞉ |

கூலங்கஷஸ்தனேப்⁴ய꞉ குர்ம꞉ ப்ரணதிம் குலாத்³ரிகுதுகேப்⁴ய꞉ || 194 ||

கோகணத³ஶோண சரணாத் கோமல குரலாலி விஜிதஶைவாலாத் |

உத்பலஸுக³ந்தி⁴ நயனாது³ரரீகுர்மோ ந தே³வதமான்யாம் || 195 ||

ஆபாடலாத⁴ராணாமானீலஸ்னிக்³த⁴ப³ர்ப³ரகசானாம் |

ஆம்னாய ஜீவனானாமாகூதானாம் ஹரஸ்ய தா³ஸோ(அ)ஸ்மி || 196 ||

புங்கி²தவிலாஸஹாஸஸ்பு²ரிதாஸு புராஹிதாங்கனிலயாஸு |

மக்³னம் மனோமதீ³யம் காஸ்வபி காமாரி ஜீவனாடீ³ஷு || 197 ||

லலிதா பாது ஶிரோ மே லலாடாம்பா³ ச மது⁴மதீரூபா |

ப்⁴ரூயுக்³மம் ச ப⁴வானீ புஷ்பஶரா பாது லோசனத்³வந்த்³வம் || 198 ||

பாயான்னாஸாம் பா³லா ஸுப⁴கா³ த³ந்தாம்ஶ்ச ஸுந்த³ரீ ஜிஹ்வாம் |

அத⁴ரோஷ்டமாதி³ஶக்திஶ்சக்ரேஶீ பாது மே சிரம் சிபு³கம் || 199 ||

காமேஶ்வரீ ச கர்ணௌ காமாக்ஷீ பாது க³ண்ட³யோர்யுக³லம் |

ஶ்ருங்கா³ரனாயிகாவ்யாத்³வத³னம் ஸிம்ஹாஸனேஶ்வரீ ச க³லம் || 200 ||

ஸ்கந்த³ப்ரஸூஶ்ச பாது ஸ்கந்தௌ⁴ பா³ஹூ ச பாடலாங்கீ³ மே |

பாணீ ச பத்³மனிலயா பாயாத³னிஶம் நகா²வலீர்விஜயா || 201 ||

கோத³ண்டி³னீ ச வக்ஷ꞉ குக்ஷிம் சாவ்யாத் குலாசலதனூஜா |

கல்யாணீ ச வலக்³னம் கடிம் ச பாயாத்கலாத⁴ரஶிக²ண்டா³ || 202 ||

ஊருத்³வயம் ச பாயாது³மா ம்ருடா³னீ ச ஜானுனீ ரக்ஷேத் |

ஜங்கே⁴ ச ஷோட³ஶீ மே பாயாத் பாதௌ³ ச பாஶஸ்ருணி ஹஸ்தா || 203 ||

ப்ராத꞉ பாது பரா மாம் மத்⁴யாஹ்னே பாது மணிக்³ருஹாதீ⁴ஶா |

ஶர்வாண்யவது ச ஸாயம் பாயாத்³ராத்ரௌ ச பை⁴ரவீ ஸாக்ஷாத் || 204 ||

பா⁴ர்யா ரக்ஷது கௌ³ரீ பாயாத் புத்ராம்ஶ்ச பி³ந்து³க்³ருஹபீடா² |

ஶ்ரீவித்³யா ச யஶோ மே ஶீலம் சாவ்யாஶ்சிரம் மஹாராஜ்ஞீ || 205 ||

பவனமயி பாவகமயி க்ஷோணீமயி க³க³னமயி க்ருபீடமயி |

ரவிமயி ஶஶிமயி தி³ம்மயி ஸமயமயி ப்ராணமயி ஶிவே பாஹி || 206 ||

காலி கபாலினி ஶூலினி பை⁴ரவி மாதங்கி³ பஞ்சமி த்ரிபுரே |

வாக்³தே³வி விந்த்⁴யவாஸினி பா³லே பு⁴வனேஶி பாலய சிரம் மாம் || 207 ||

அபி⁴னவஸிந்தூ³ராபா⁴மம்ப³ த்வாம் சிந்தயந்தி யே ஹ்ருத³யே |

உபரி நிபதந்தி தேஷாமுத்பலனயனாகடாக்ஷகல்லோலா꞉ || 208 ||

வர்கா³ஷ்டகமிலிதாபி⁴ர்வஶினீமுக்²யாபி⁴ராவ்ருதாம் ப⁴வதீம் |

சிந்தயதாம் ஸிதவர்ணாம் வாசோ நிர்யாந்த்யயத்னதோ வத³னாத் || 209 ||

கனகஶலாகாகௌ³ரீம் கர்ணவ்யாலோலகுண்ட³லத்³விதயாம் |

ப்ரஹஸிதமுகீ²ம் ச ப⁴வதீம் த்⁴யாயந்தோ யே த ஏவ பூ⁴த⁴னதா³꞉ || 210 ||

ஶீர்ஷாம்போ⁴ருஹமத்⁴யே ஶீதலபீயூஷவர்ஷிணீம் ப⁴வதீம் |

அனுதி³னமனுசிந்தயதாமாயுஷ்யம் ப⁴வதி புஷ்கலமவன்யாம் || 211 ||

மது⁴ரஸ்மிதாம் மதா³ருணனயனாம் மாதங்க³கும்ப⁴வக்ஷோஜாம் |

சந்த்³ரவதம்ஸினீம் த்வாம் ஸவிதே⁴ பஶ்யந்தி ஸுக்ருதின꞉ கேசித் || 212 ||

லலிதாயா꞉ ஸ்தவரத்னம் லலிதபதா³பி⁴꞉ ப்ரணீதமார்யாபி⁴꞉ |

ப்ரதிதி³னமவனௌ பட²தாம் ப²லானி வக்தும் ப்ரக³ல்ப⁴தே ஸைவ || 213 ||

ஸத³ஸத³னுக்³ரஹனிக்³ரஹக்³ருஹீதமுனிவிக்³ரஹோ ப⁴க³வான் |

ஸர்வாஸாமுபனிஷதா³ம் து³ர்வாஸா ஜயதி தே³ஶிக꞉ ப்ரத²ம꞉ || 214 ||

|| இதி மஹர்ஷிது³ர்வாஸ꞉ ப்ரணீதம் லலிதாஸ்தவரத்னம் ஸம்பூர்ணம் ||

இந்த | lalitha arya dwishati stotram tamil பதிவில் ஏதேனும் திருத்தங்கள் தேவைப்பட்டால், கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடவும்… மேலும் இந்த பாடலை இந்த தளத்தில் மீண்டும் படிக்க விரும்பினால் bookmark செய்து கொள்ளலாம் அல்லது பாடல் வரிகள், Lalithambigai Songs, லலிதாம்பிகை பாடல்கள், Stotram ஸ்ரீ லலிதா ஆர்யா த்விசதி ஸ்தோத்ரம் போன்ற வார்த்தைகளை உபயோகித்து தேடலாம்…

Leave a Comment